Õpetajale

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad ühiskonnaõpetuse aine raames mõnda vabaühendusse põgusale praktikale.

Programmiga liitunud koolide noored valivad kohalike vabaühenduste seast endale praktikakoha ning osalevad 10-15 tundi aktiivselt sealses tegevuses, täites mõnd jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet või teostades enese algatatud ideed vabaühenduse kasuks ja vabaühenduse inimeste juhendamisel. Õpetaja aitab praktikakogemust seostada selliste teemadega nagu kodanikualgatus, sotsiaalne sidusus, kodanik, riik jms, samuti aitab õpilastel nähtu, kuuldu ja tehtu nende maailmapilti sulandada.

Kogukonnapraktika arendab noortes eelkõige sotsiaalseid ja kodanikupädevusi, algatusvõimet ja ettevõtlikkust, kultuuriteadlikkust ning õppimisoskust.

Kogukonnapraktika võimaldab kaasata ka muidu passiivseid noori.

Senine kogemus näitab, et 90%-l enne skeptiliselt suhtunud õpilastest muutus arvamus pärast praktika läbimist positiivseks ja kodanikealgatusi pooldavaks.

Kogukonnapraktika hea kogemuse saad, kui läbid need sammud:

 1. Otsusta, miks kogukonnapraktika programmiga ühined. Tutvu Kogukonnapraktika käsiraamatuga.
 2. Pühenda üks ühiskonnaõpetuse tund õpilaste ettevalmistamiseks.
 3. Tutvusta praktikakohti pakkuvaid vabaühendusi. Õpilased võtavad ise juhendajaga ühendust.
 4. Võta ühendust programmi koordinaatoritega, kui vajad abi.
 5. Veendu aeg-ajalt, et õpilased on praktikakoha leidnud.
 6. Tuleta õpilastele praktikapäeviku täitmist meelde.
 7. Pärast praktika lõppu loo võimalused noorte kogemuste analüüsimiseks koolis.
 8. Täida tagasiside küsimustik veebis.
 9. Tule kindlasti oma piirkonna õpetajate ja juhendajate kohtumisele.

Käsiraamat

Kogu info kogukonnapraktikast.

Loe edasi

Andmebaas

Praktikakohti pakkuvad vabaühendused.

Loe edasi

Meetodid

Häid meetodeid praktikakogemuse analüüsimiseks.

Loe edasi

Lood

Osalejad räägivad, kuidas neil läinud on.

Loe edasi

Kontakt

Võta programmi vedajatega ühendust.

Loe edasi

Tagasiside

Palume tagasisidet programmis osalemise kogemuse kohta.

Loe edasi

Läänemaa Ühisgümnaasiumi kogukonnapraktikandid käisid praktikal Haapsalu Loomade Varjupaigas. Oma kogemuse koondasid nad pilti ja helisse, kus kutsuvad üles kaasa mõtlema, kuidas igaüks saab aidata kaasa parema keskkonna loomisele.

2015. aasta Arvamusfestivalil toimus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel üks omamoodi teletalgute moodi saatetegemine. Vabatahtlike initsiatiivil ja Kinobussi metoodikatel ja asjatundlike tegijate juhendamisel valmis Ühisvõte, kus eri inimesed kõnelevad heaks kodanikuks olemisest.

 

 

Korduma Kippuvad Küsimused

Mis on kogukonnapraktika?

See on üks meetod, kuidas arendada koolinoorte kodanikupädevusi. Praktika kestab lühikest aega, aga sellise „maitsmiskogemuse“ järel saab noor ise otsustada, kas soovib kunagi kas teda võõrustanud või mõnesse teise vabaühendusse vabatahtlikuks või töötajaks minna.

Kogukonnapraktika ei ole vabatahtlik tegevus ega kohustuslik lisategevus.

Mis kasu on kogukonnapraktikast õpetajale?

Kogukonnapraktika arendab noortes eri võtmepädevusi, eelkõige sotsiaalseid ja kodanikupädevusi, algatusvõimet ja ettevõtlikkust, kultuuriteadlikkust ning õppimisoskust.

Mis on õpetaja roll programmis?

Õpetaja peamine ülesanne on aidata õpilastel luua seoseid praktikal kogetu ja ühiskonnaõpetuse tundides käsitletu vahel. Õpetaja roll on toetada õpilasi positiivse praktikakogemuse kujundamisel, korraldada ja juhtida ettevalmistavaid ja analüüsitunde, hinnata õpilaste uute teadmiste ja oskuste omandamist. Ta peaks õpilastele meelde tuletama praktikapäeviku täitmise kohustust ja vajadusel selles abistama, aitama õpilastel leida abi ja vastuseid praktikaga seotud küsimustele ning praktikat kajastada.

Kes saab koolitunnis kodanikuühiskonnast ja kogukonnapraktikast rääkida?

Kui tahaksid korraldada kodanikuühiskonna ja kogukonnapraktika teemalise külalistunni, siis võid tundi kutsuda programmi koordinaatori või maakondliku arenduskeskuse MTÜ konsultandi.

Mis kasu on kogukonnapraktikast noorele?

Noortele annab kogukonnapraktika võimaluse õppida väljaspool kooli, tutvuda uute inimestega ning uurida töövõimalusi ja uusi ameteid. Praktika vabaühenduses arendab noores empaatiavõimet, ettevõtlikkust, planeerimisoskust, suhtlusoskust ja meeskonnatunnet. Samuti õpivad noored analüüsima tehtud tegevusi, andma tagasisidet ning sünteesima saadud kogemusest teadmisi. Selline kogemus annab õpilasele parema positsiooni tööhõives ja ülikooli astumisel ning võimaluse tegutseda töökeskkonnas ja tutvuda uute ametite ja teemadega. See kõik aitab tal orienteeruda tulevase eriala valikul.

Miks on praktikapäevik vajalik?

Päevik aitab õpilasel olla praktikal tähelepanelikum, märgata olulisi detaile vabaühenduse töös ja iseenda juures, tuua praktikal tehtust ja nähtust välja olulise ja paigutada selle laiemasse pilti. Päevik on õpilasele tunnis abiks analüüsiülesandeid täites ning ka tulevikus, et meenutada praktikal omandatud oskuste ja teadmiste arengut. Päeviku abil saab õpetaja hinnata õpilase õpipädevust, tema oskust oma õpitulemusi analüüsida ja hinnata.

Kes on hea kodanik?

Hea kodanik:

 • tunnetab oma kohta maailmas ja teiste inimeste seas ning mõistab, et elusolendid on asjadest tähtsamad
 • aitab lähedasi ja võõraid ning toetab nõrgemaid
 • astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu
 • teeb tööd ja õpib kogu elu
 • austab oma riiki ja selle tähtpäevi, tunneb põhiseadust ja õigussüsteemi ning täidab seadust ka väikestes asjades
 • tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu, on poliitiliselt teadlik, ilmutab kodanikuaktiivsust ega pea end tähtsusetuks inimeseks
 • austab inimväärikust, võrdõiguslikkust ja teiste õigust olla erinev
 • hoiab loodust, mõtleb ka teistele elusolenditele ja järeltulevatele põlvedele
 • tunneb ajalugu ning austab oma ja teiste rahvaste kultuuri
 • on aus, lahke, sõbralik ja peab lugu heast naljast.

Neid põhimõtteid järgides saab hea kodanik olla igaüks, hoolimata kodakondsusest.

Koostanud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu 2002. aastal.