Organisatsioonist

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) on avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad olla head, arukad ja aktiivsed kodanikud.

EMSLi missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Aastatel 2013-16 loeb EMSL oma peamisteks ülesanneteks:

  • käivitada Eesti üldhariduskoolides programm, kus gümnaasiumiõpilased käivad ühiskonnaõpetuse tunni raames vabaühendusi õppides kohalikes vabaühendustes praktikal.
  • aidata Eesti vabaühendustel tõsta oma legitiimsust, läbipaistvust ja vastutavust, et ühendused oleksid neis osalevatele ja nendega kokku puutuvatele inimestele heaks demokraatia ja koostöö kooliks.
  • saavutada Eesti vabaühenduste kohta riiklikus registris kogutavate andmete muutmine tasuta kättesaadavaks ja kergesti kasutatavaks kõigile soovijatele, et avalikkusel oleks paremad võimalused saada infot vabaühenduste kohta ja hinnata nende töö tulemusi.
  • osaleda avalikes diskussioonides kodanikuühiskonna teemal, käivitada ise ning aidata käivitada ettevõtmisi, mille kaudu inimesed saavad häid kogemusi avalike asjade arutamises, otsustamises ja elluviimises osalemisest.
  • aidata ühtlustada vabaühenduste riigipoolse rahastamise põhimõtted, saavutades ühenduste ja avalikkuse huvidele vastavad reeglid ja nende järgimine nii projekti- kui ka tegevustoetuste jagamisel, aga ka ühenduste maksusoodustuste osas.
  • seista Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioonis kokku lepitud kodanikualgatuse ja avaliku võimu koostööpõhimõtete järgimise eest ning tõsta kummagi poole teadlikkust nendest põhimõtetest.
  • koondada vabaühenduste seisukohti ja kaitsta nende huve ühendusi puudutavas õigusloomes ja arengukavades.
  • koolitada ja nõustada vabaühendusi ning nende partnereid ühenduste arenguks ning tulemuslikuks koostööks olulistel teemadel.
  • koguda, toimetada ja levitada vabaühenduste tegevuseks olulist informatsiooni eesti ja vene keeles.
  • levitada maailmas infot Eesti kodanikuühiskonna saavutuste ja õppetundide kohta ning tuua Eestisse infot muu maailma headest praktikatest.

Nendest ülesannetest lähtuvalt koostatakse EMSL-i iga-aastased tegevuskavad ning hinnatakse EMSL-i tegevuse tulemusi ja mõju. Tutvu ka meie 2016. aasta tegevuskavaga ja jälgi selle täitmist.

 

emsl-logo