Tagasiside

Päeva lõpus paluti osalejatel täita tagasisideleht, kus anti hinnata 11 arutelupäeva kohta käinud väidet. Tagasisidelehe täitis 298 päeval osalenud 314 inimesest.

Neist 83% olid täiesti nõus ja 16% pigem nõus väitega, et "arutelud meie lauas olid huvitavad". 88% nõustus väitega "sain piisavalt oma arvamust väljendada". Pigem nõus oli selle väitega 10%.

Kokku 89% oli täiesti või pigem nõus ka väitega "hääletustulemused langesid üldiselt kokku minu eelistustega" (40% täiesti nõus, 49% pigem nõus, 7% pigem ei nõustunud ning 1% ei nõustunud üldse).

Sarnaste arutelupäevade kogemused mujalt maailmast ütlevad, et nende tulemusena suurenevad osalejate teadmised ja huvi arutlusel olevate teemade vastu. Laupäevasel arutelupäeval osalenutest nõustus 42% täiesti ja 44% pigem nõustus väitega "olen üldiselt poliitikast huvitatud" (11% pigem ei nõustunud ja 2% ei nõustunud üldse). 87% vastanutest ütles, et sai päeva jooksul uusi teadmisi arutlusel olnud teemadest ja Eesti poliitikast (49% oli selle väitega täiesti nõus, 38% pigem nõus, 9% pigem ei olnud nõus ja 3% ei nõustunud üldse) ning 82% ütles, et hakkasid arutlusel olnud teemade ja poliitika vastu rohkem huvi tundma (35% nõustus täiesti, 47% pigem nõustus, 13% pigem ei nõustunud ja 3% ei nõustunud üldse).

Huvitav küsimus on ka see, kuivõrd muutis info saamine ja arutelud osalejate algseid seisukohti. Tagasisideküsitlus näitas, et 51% osalejatest muutis vähemalt mõnda oma varasematest seisukohtadest, 19% mitmeid seisukohti ning 29% oma varasemaid seisukohti ei muutnud.

Arutlusel olnud 18 küsimuse kohta leiti, et need olid jõukohased. Väitega "arutelupäeva küsimused olid minu jaoks liiga keerulised" nõustus täiesti 3%, pigem nõustus 9%, pigem ei nõustunud 39% ja üldse ei nõustunud 48% vastanutest.

97% vastanutest hindas arutelupäeva hästi korraldatuks (77% täiesti nõus ja 20% pigem nõus, 2% pigem mitte nõus), 98% vajalikuks ürituseks (75% täiesti nõus, 23% pigem nõus, 1% pigem mitte nõus) ning kõik tagasisideküsitlusele vastanud osalejad ütlesid, et on rahul oma otsusega arutelupäeval osaleda (88% täiesti nõus, 12% pigem nõus).