Digivõimekus (2017)

Septembris 2017 alustas Vabaühenduste Liit veebiseminari formaadis töötubade korraldamist, et vabaühendused  digioskustes ehk e-oskustes pädevamaks saaksid ning liikmetele lisanduks kindlust uusi oskusi oma igapäevatöös ka rakendada.  Digitöötubadesse ootasime vabaühenduste liikmed üle Eesti. Töötubades osalemine oli tasuta.


Projekti taust ja kulg:

Eesti elukestva õppe strateegia aastaks 2020 on eesmärgiks seadnud, et digipädevustega inimeste osakaal 16-74 aastaste earühmas oleks 80% (aastal 2012 oli osakaaluks 65%). Hetkel on ca kolmandikul Eesti tööealisest elanikkonnast digioskused minimaalsed ja tööks vajalikud IKT oskused on ebapiisavad (allikas: Eesti elukestva õppe strateegia 2020).

Kuigi digipädevuste taset vabaühenduste seas ei ole eraldi mõõdetud, eeldasime, et olukord ei ole vabaühendustes tegutsejate hulgas kuidagi parem.

2017. aasta alguses uuris Vabaühenduste Liit oma liikmetelt liikmeküsitluse raames, millistest digioskustest oleks vabaühendustel kõige enam abi, et oma organisatsioonis tööd paremini korraldada, säästa seeläbi ressursse ning suurendada oma mõju. 2017. suvel viisimesamal teemal läbi juba ka pisut põhjalikuma uuringu.

Ühendused tõid tagasisides välja järgmised punktid: rahastajate kaasamine, veebilehed ja nende arendus, uudiskirjad, meeskonnatöö korraldamine, projektijuhtimine, failihaldus, e-turundus, ürituste- ja ajaplaneerimine. Eriti tunti huvi just kodulehega seotud arenduste teemal. Vabaühenduste Liit teab, et paljudes vabaühendustes on puudu ka elementaarsetest arvutioskustest ja teadmistest, mis aitaksid ühendustel oma tööd paremini organiseerida, olla efektiivsemad, säästa seeläbi ressursse ning suurendada oma mõju ühiskonnas. Sestap on digioskuste tugevdamine saanud üheks Vabaühenduste Liidui sihiks vabaühenduste tegevuse toetamisel järgnevatel aastatel.

Alates sügisest 2017 asuski Vabaühenduste Liit korraldama töötubasid, et ka vabaühendused saaksid digioskuste sihipärasemaks kasutamiseks uut hoogu.  Vahemikust septembrist 2017 kuni märtsini 2018 korraldasime 15 kohtumist, millest igaühel käsitletakse erinevat teemat (nt projekti- ja ajajuhtimise tarkvarad, e-osaluse platvormid, abistavad programmid tõhusaks eelarve-, kulude ja dokumentide halduseks, esitlusoskuste parandamine, e-nipid tõhusamaks kommunikatsiooniks jne).

Töötoad  toimusid interaktiivselt –  vebinarina ehk veebiseinarina, mis võimaldas reaalajas osaleda (ja enda jaoks olulisi küsimusi esitada) kõigil vabaühendustes töötavatel inimestel üle Eesti. Ka varasem IT-alane taust ei olnud tarvilik – piisas elementaarsetest arvuti kasutamise oskustest ning valmisolekust ja huvist neid oskusi edasi arendada. Peale selle töötoad ka lindistati. Nii on vabaühendustel ka edasiseks kasutamiseks-levitamiseks olemas digitaalne õppematerjal. Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

23. märtsini  2018 ootasime vabaühendustelt ka tagasisidet, kuivõrd osaleja ise ja tema meeskond veebiseminaridest (sh salvestistest) uusi teadmisi ja töövahendeid kaasa sai, kuidas Vabaühenduste Liit järgmisi koolitusi veel paremini korraldada saab. Aitäh kõigile vastajatele!

Ehkki projekt “Digivõimekus vabaühendustes” märtsiga 2018 lõppes, hoiame Vabaühenduste Liidus ka edaspidi digivõimekuse teemadel silma peal, integreerides uute lahenduste tutvustusi nüüd juba me muudel teemadel koolitusesse.  Kui on ettepanekud, milliseid e-lahendusi veel võiksime vabaühendustele veel tutvustada või millised olukorrad igapäevatöös on need, kus ise sobivat lahendust veel ei ole leidnud, uuri julgelt lisa ehk võta kontakti aadressil info@heakodanik.ee (aktiivsemad digi-huvilised lisame soovi korral ka Vabaühenduste Liidu digi-meililisti, mille vahendusel aeg-ajalt just digiteemadel näpunäiteid jagame).

Liia Ringo

“Digivõimekus vabaühendustes” projekti juht