Arenguprogrammist

Mis see on?

Arenguprogrammi eesmärk on valmistada ette tulevasi juhte, kes viiksid vabaühendused uuele tasemele. Arenguprogrammi raames arendatakse osalejate liidriks olemise teadmisi, oskusi ning hoiakuid, töötades nende motivatsiooni, valmisoleku ja julgusega võtta suuremat vastutust vabaühenduste juhtimisel.

Arenguprogrammi aluseks on vabaühenduse juhi kompetentsimudel. Kompetentsimudel on välja töötatud koostöös tänaste vabaühenduste juhtidega, et selle kaudu luua nägemus mõjusa, võimeka, jätkusuutliku ja usaldusväärse vabaühenduse eestvedajast, kodanikuühiskonna mõjutajast, ning määratleda ja kirjeldada edu tagamiseks olulisimaid juhi kompetentse.

Mida programmis teha saab?

Vabaühenduste juhi võtmekompetentsidele tugineva arenguprogrammi käigus leiavad käsitlemist alljärgnevad teemad:

 • Enesejuhtimine – aja- ja stressijuhtimine, kohanemisvõime.
 • Strateegiline juhtimine – visiooni loomine ja sellest lähtuv juhtimine, eesmärkide ja prioriteetide seadmine, muutuste juhtimine ning organisatsiooni mõju hindamine.
 • Inimeste juhtimine – meeskonna kujundamine, innustamine ja professionaalse arengu toetamine, organisatsioonikultuuri kujundamine.
 • Huvikaitse – edukas läbirääkimine, töö liitlaste ja võrgustikega, partnerlussuhete loomine ja hoidmine, valdkonna eestkõnelejaks saamine.
 • Kommunikatsioon – väliskommunikatsioon ja meediasuhtlus, tõhus sisekommunikatsioon.
 • Majandusliku jätkusuutlikkuse tagamine – finantsjuhtimise alused, projektikirjutamine ja -juhtimine, kestliku arengu põhimõtete järgimine oma organisatsioonis.

Programmi lõplik sisu ja ülesehitus on paindlikud – lähtume programmi koostamisel osalejate vajadustest. Muudame või täiendame programmi sisu pidevalt, et kõik osalejad saaksid parimal võimalikul moel ennast juhtidena arendada.

Iga teemablokk koosneb kolmest suunast:

 • grupis õppimine,
 • individuaalsed praktilised ülesanded,
 • individuaalne mentorlus koos kogenud juhiga ja juhtumite analüüsimine kovisiooni abil.

Mida programm sulle annab?

Programmi lõpetamise järel:

 • oled sihikindel, motiveeritud ja ennastjuhtiv liider,
 • oled juht, kes suudab ühenduse missioonist ja visioonist lähtuvalt meeskonda innustada,
 • oled see, kes suudab rakendada meekonnaliikmete potentsiaali parimal viisil nii vabaühenduse kui nende enda jaoks,
 • oled koos liitlastega tugev vabaühenduse eesmärkide ja vaadete eest seisja,
 • oled hea ja usaldusväärse mainega ühenduse eestvedaja,
 • oskad juhtida finantsiliselt võimekaid, jätkusuutlikke ühendusi, kes saavutavad oma eesmärgid.

Kui kaua programm kestab?

Programm kestab aasta ja selle aja jooksul toimuvad koolitused kord kuus (korraga kaks päeva). Ühes programmi lennus osaleb kuni 15 osalejat. Hetkel on planeeritud kaks lendu (2020–2022).

Millised on programmi edukalt lõpetamise tingimused?

 • Vead programmis osalemise ajal vähemalt üht vabakonnaga seotud projekti. Kasutad selle käigus oma tegevuse analüüsimiseks sulle sobivat eneseanalüüsi vahendit.
 • Korraldad ise ühe koolituse või kovisiooni grupikaaslastele.
 • Esitad kõik iseseisvad tööd hiljemalt programmi lõpuks.
 • Osaled vähemalt 80%-l koolituspäevadest.
 • Kui jääd haigeks või tekib muid ootamatuid olukordi, siis annad programmi koordinaatorile võimalikult varakult teada. Saad iseseisva töö teema läbimiseks.

Kes programmi teeb ja rahastab?

Programm on osalejatele tasuta.

Arenguprogrammi viib ellu Vabaühenduste Liit. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu.

Vabaühenduste Liit lähtub oma tegevuste korraldamisel keskkonnasõbralikkusest. Koolituste korraldusel tugineme õppekorralduse alustele ja mõju saavutame lähtudes kvaliteedi tagamise põhimõtetest. Vabaühenduste Liit omab majandustegevusteadet number 206957.

Kust saab lisainfot?

Programmi koordinaator Inna Laanmets. Võta ühendust: inna@heakodanik.ee või +372 501 1482.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.