Kus ja keda Vabaühenduste Liit esindab?

Vabaühenduste Liidu ülesanne on hoolitseda tasakaalu eest mitte vaid seadusloomes, vaid kogu tegevuskeskkonnas, et kolmanda sektori huvid oleks arvestatud.

Hetkel osaleme järgmiste komisjonide ja töögruppide juures. Esindajaks on enamasti Alari Rammo, asendusliikmeks Kai Klandorf:

 • Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) Vabariigi Valitsuse ja kodanikeühenduste esindajate ühiskomisjon Siseministeeriumi juures
 • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-20 seirekomisjon
 • „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027“ LEADER töögrupp
 • Avatud riigivalitsemise arengukomisjon (endine haldusvõimekus+AVP)
 • Välisministeeriumi arengukoostöö komisjon
 • Maksejõuetusõiguse revisjoni komisjon
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise turuosaliste nõukoda
 • Ühinguõiguse revisjoni komisjon
 • Korruptsiooniennetuse nõukogu
 • Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Lisaks osaleme mitmete vabaühenduste võrgustike töös:

 • Kodanikuhariduse koalitsioon. Eestvedaja Teaduse- ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis
 • Sotsiaalse innovatsiooni võrgustik. Eestvedaja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
 • Vabatahtliku tegevuse võrgustik ning vabatahtlike tunnustamise komisjon. Eestvedaja Külaliikumine Kodukant
 • Demokraatialabor
 • Inimõiguste ümarlaud

Veel osaleme mitmetes žüriides:

 • aasta vabatahtlikud
 • vägivallaennetuse aumärgid
 • kodanikupäeva aumärgid

Maksupoliitika haarab väga paljusid alasid mida meie kindlasti kõikides nüanssides ka kõige parema tahtmise juures ei suuda tunda ja sellepärast olen mina pidanud koostööd asjaosalistega möödapääsmatuks ja vajalikuks. Viimane ei ole tähendanud alati suurt üksmeelt, aga meile on koostöö alati kasulik olnud.

Lemmi Oro,
Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja