Kevadkool 2011

EMSLi kolmas kevadkool on läbi saanud, täname kõiki kaasaaitajaid ja -mõtlejaid!

EMSLi kolmas kevadkool toimus reedel 18. märtsil koos Big Society Networki alaprojekti Your Local Budget'i ja e-Riigi Akadeemiaga, teemaks kaasava eelarve koostamine kohalikes omavalitsustes.
 

Mis on kaasav eelarve?
Kaasav eelarve lubab kodanikel ise otsustada, millele kulutada väiksemat või suuremat osa linna või valla eelarvest.

Vaata lisaks:

Mis kevadkoolis toimus?
Meil oli hea meel võõrustada kevadkoolis väliskõnelejat, kes on omal nahal kogenud, et kaasav eelarve toimib. Oli Henman on Suurbritannia kodanikuühiskonna algatuse Big Society Network’i alaprojekti Your Local Budget (Sinu kohalik eelarve) eestvedaja. Oli on töötanud Suurbritannia kolmanda sektori katusorganisatsioonis nagu NCVO (Briti EMSL), koordineerinud Euroopa kodanike konsultatsioone Suurbritannias. Tal on mitmeid kogemusi kohaliku demokraatia valkonnas ja kodanike osaluses nii Euroopas kui Brasiilias. Tema haridustee hõlmab mh Oxfordi Ülikooli, kus tegi ka teadustööd Sao Paulo kaasava eelarve protsessist. Vaata tema ettekannet Oliver Henmani slaidid.

Nagu ikka, ei puudunud kevadkoolist praktilised ülesanded, mis aitavad osalejatel teooriat oma igapäevaellu viia. EMSLi meetodimeeskond töötas välja tekstülesanded, protsentarvutused, ühe ja mitme muutujaga võrrandid, et ise läbi proovida, kuidas kaasavat eelarvet koostada. Olulisemad etapid olid:

  • Kaasatavate harimine eelarve koostamisest ja suurematest kulutustest.
  • Olulisemate valikute väljasõelumine ja prioriteetide seadmine.
  • Lõpliku otsuse tegemine
  • Tagasiside andmine

Õnneks pakuti kohapeal ka juba toimivaid või soovitatavaid valemeid e-Riigi Akadeemia poolt.

Vaata, kes Kevadkoolis osales.

Milliste järeldusteni Kevadkoolis jõuti?
Läbiviijad said küll julgustust ja kinnitust, et niisugune viis eelarvete koostamisel töötab, inimesed on huvitatud ja suutlikud kaasa rääkima, pidama dialoogi ja otsima paremaid lahendusi, mitte ainult oma küla või huvigrupi, vaid ka teisi ning eelarve võimalusi arvestavalt. Viimast kinnitas näiteks see, et hilisemal hääletusel osutus kõige populaarsemaks kõige väiksema küla esitatud idee, kes ainult oma häältega kindlasti ei oleks seda "läbi surunud". Sedasama räägib erialane kirjandus teiste riikide kogemuste kohta, aga hästi hea oli näha, et täpselt nii toimis see ka meie harjutuses.

Teine oluline kinnitus – mida jällegi ju tegelikult teame varasemate sarnaste kogemuste põhjal, aga mida sageli ikkagi peljatakse ja selle pärast pigem kaasamisest hoidutakse – et kui ise osalejatesse hästi suhtuda, siis toimuvad ka need arutelud rõõmsalt, ilma tülideta. Ka meie simulatsioonis aeg-ajalt ikka esineti ka ründavamate või solvunumate avaldustega, ent need ei jäänud domineerima, vaid üldine hoiak oli konstruktiivne ja sõbralik. Nii soovitame ka kaasamisel kasutada mängulisemat lähenemist. Näiteks toimus lõplik ideede üle hääletamine ubadega (igaüks sai neli uba, kaks punast, kaks valget; punastega sai näidata oma vastuseisu, valgetega sai idee poolt hääletada asetades need ideekirjelduse juurde klaaspurki. Asi ei ole mõistagi selles, et lihtsalt peaks alati nalja tegema, vaid oleme kindlad, et selline sõbralik ja rõõmus olek toob ka inimestes parema välja ja nad suudavad tegelikult sisukamalt osaleda. Samuti aitavad huvitavad lähenemised inimestes kaasamisväsimust peletada.

Lisainfo Anna Laido anna@ngo.ee. Tuleme ka hea meelega teie juurde kaasava eelarve koostamise protsessis kaasa mõtlema.

Varem toimunud:
Kevadkool 2010
Kevadkool 2009

Kevadkool toimub Euroopa Sotsiaalfondi Tarkade otsuste fondi strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise alameetme alt projekti "Mittetulunduslikud esindusorganisatsioonid kui võrdväärsed partnerid riiklike otsuste planeerimisel ja elluviimisel" raames. Projekti partneriteks on Siseministeerium ja PRAXIS. Vt www.ngo.ee/tof.