Rahvakogu arutelupäeva tulemused

Rahvakogu arutelupäeval osalenud 314 esindusliku juhuvalimiga leitud inimest, läbilõige Eesti ühiskonnast, arutasid läbi ja kujundasid oma eelistused 18 Eesti poliitikat ja demokraatiat puudutavas küsimuses, samuti hindasid iga teema puhul, millist arutlusel olnud küsimust nad kõige olulisemaks peavad.

Arutelupäev oli kolmas osa jaanuaris alanud Rahvakogust, kus ühisloome meetodil otsiti vastuseid Eesti poliitika ja demokraatiaga seotud küsimusele. Kui jaanuaris koguti interneti ja kirja teel ettepanekuid kõigilt soovijatelt ning veebruaris ja märtsis lisandusid teadlastest ja praktikutest ekspertide koostatud mõjuhinnangud, siis arutelupäevaga selgitati toetust erinevatele ideedele ühiskonnas tervikuna.

Osalejad valiti esindusliku juhuvalimiga kõigi vähemalt 18-aastaste Eesti elanike seast, nii et nad moodustaksid läbilõike ühiskonnast soo, vanuse ja elukoha järgi. Osalenute täpset sotsiaal-demograafilist profiili saab vaadata artikli lõppu lisatud dokumendist. Kui soo ja elukoha järgi vastas osalenute profiil täpselt üldvalimile, siis vanusegruppidest olid üleesindatud üle 56-aastased ning alaesindatud 18-35 aastased. Ka oli osalenute seas rohkem kõrgharidusega ja vastavalt vä