Tagasiside kokkuvõte

Kevadkooli tagasisidelehe täitis ja tagastas 47 osalejat, neist 27 määratles end kui amet- ja 17 kui vabakonna esindajat (kaks vastajat olid end märkinud mõlema esindajaks ning üks jätnud sellele küsimusele vastamata). 76% vastanutest oli kevadkoolis esmakordselt, 24% osalenud ka varem (ametnikest osalejatest oli varem kevadkoolis olnud vaid kolm). Erinevusi amet- ja vabakonna esindajatest või esimest ja mitmendat korda osalenute hinnangutes tuli välja vaid mõnel üksikul juhul, millest võib järeldada, et korraldajate eesmärk suunata kevadkool võrdselt mõlema sektori esindajatele õnnestus.

Kevadkooli sisule ja korraldusele antud hinded olid kõrged. Sisu hindas heaks 85% ja rahuldavaks 13% (nõrgaks üks vastanu); korraldust heaks 91% ja rahuldavaks 9% vastanutest. Peaaegu kõik vastanud nõustusid ka väitega „arvan, et kevadkooli tulemine õigustas end“ (96%, kaks vastanut märkisid vastuseks „ei tea“).

Samas kevadkooli sisu praktilisust (rakendatavust tööl) hindas heaks vaid 60% ja rahuldavaks 34% vastanutest, kolm vastanut (6%) hindasid seda nõrgaks. Korralikku, aga samas mitte vaimustavat tulemust võib järeldada ka tagasiside osast, kus palusime hinnata nõustumist järgmiste väidetega:

 

Arvan, et kevadkooli tulemusena … Nõus Ei tea Pole nõus
… saan varasemast paremini aru kaasamise eesmärgi sõnastamise ja ajakava koostamise vajalikkusest 78% 18% 4%
… oskan varasemast paremini kaasamise eesmärki sõnastada ja ajakava koostada 64% 33% 2%
… tean kaasajana paremini, kust leida potentsiaalseid osalejaid 65% 24% 11%
… sain kasulikke mõtteid, kuidas potentsiaalseid partnereid osalema kutsuda 78% 18% 4%
… tahan ja oskan mõnd siin kasutatud arutelumeetodit ka oma töös kasutada 85% 13% 2%
… sõlmisin mõne uue tööalaselt huvitava või kasuliku kontakti 65% 22% 13%
… saan varasemast paremini aru „partnersektori“ mõtteviisist ja ootustest kaasamisele 61% 30% 9%
… ei õppinud küll midagi uut, aga sain kinnitust, et tegin asju juba varemgi õigesti 20% 25% 55%
… juhtus minuga veel midagi head 33% 53% 13%

Viimase variandi puhul lisati selgituseks näiteks, et sai nalja, uusi tutvusi, meeldivat üllatust osalejate aktiivsusest jms.

Esitatud küsimused ei võimalda analüüsida, miks on 40-st vastanust, kes hindasid kevadkooli sisu heaks, 12 pidanud selle rakendatavust töös kas rahuldavaks (10) või nõrgaks (2), st. kas probleem on pigem kevadkooli sisus või vastanute igapäevatöö korralduses, mis ei lase kevadkoolis õpitut sellisel kujul rakendada. Vastused küsitluse sellele osale, kus paluti hinnata nõustumist etteantud väidetega, lasevad aimata, et kindlamalt tunnevad osalejad end teadmiste kui oskuste osas (nt. 78% ütleb, et saab paremini aru kaasamise eesmärgi ja ajakava vajalikkusest, kuid vaid 64%, et oskab neid nüüd paremini teha). Võimalik, et grupitööd, mis olid mõeldud just selliste oskuste parandamiseks, olid liiga intensiivsed – osalejatel tuli küllalt kiiresti lülituda ühelt teemalt teisele ning jagada tähelepanu korraga teema, vastava vooru ülesande ja lisaks veel arutelumeetodi vahel (samas on kasutatud meetodite kohta vastanud 85%, et tahab ja oskab vähemalt mõnda neist ka oma töös kasutada).

Ka ei tea me, milline oli nende vastajate eelnev „tase“, kes märkisid, et nad ei arva või pole kindlad, et nende teadmised ja oskused kaasamisest kevadkoolis paranesid: võimalik, et tegemist ongi teistest osalenutest kogenumate spetsialistidega. Järgmistel kordadel võiks proovida osalejate teadmiste ja hoiakute hindamist küsitlusega koolituse alguses ja lõpus, mis võimaldaks välja tuua muutust, kui seda on.

Kui kevadkooli teemavaliku ühe põhjendusena viitasime Praxise uuringule, mis näitab, et kaasamise puhul on probleemseimad selle alustamine ja lõpetamine, siis kevadkooli osadest pälvisid kõrgeimaid hinnanguid just algus ja lõpp: Mart Kuuse sissejuhatust hindas heaks 84% ja Marek Reinaasa tehtud kokkuvõtet II grupitööst koguni 90% vastanutest. I grupitööd (eesmärgi seadmine, sihtrühmade tuvastamine ja ajakava koostamine) hindas heaks 78%, Urmo Kübara ettekannet kaasatavate leidmisest ning II grupitööd kaasamiskutse koostamisest 70% vastanutest. Hinne „nõrk“ pandi ühel juhul kummalegi grupitööle ja ühel juhul Marek Reinaasa ettekandele.

Nagu öeldud, olulisi erinevusi amet- ja vabakonna esindajate ning esmakordselt või mitmendat korda osalenute vastustes polnud. I grupitööd hindasid kõrgemalt varasemate kevadkoolide kogemusega inimesed (kõik 11 vastanut andsid sellele hinde „hea“); ühenduste ja ametnike vahe tuli välja mõne vastuse puhul. Ootuspäraselt on ametnikud märkinud rohkem, et said uusi teadmisi, kust leida kaasatavaid (74% vs. ühenduste 50%), mõnevõrra huvitavam on erinevus kahes teises väites. Nii on ühenduste esindajatest vastajad in corpore märkinud, et tahavad ja oskavad kevadkoolis kasutatud arutelumeetodeid ka oma töös kasutada (ametnikest 78%), samuti vastasid ühenduste esindajad rohkem, et parandasid oma oskusi kaasamise eesmärgi sõnastamise ja ajakava koostamise osas (75% vs. ametnike 58%).

Mõned osalenud kirjutasid ka põhjalikumaid kommentaare:

  • Sain väga positiivse emotsiooni! Samuti motivatsiooni oma töös kaasamisele ja selle kvaliteedile rohkem rõhku panna. Sain enesekindlust. Suur tänu! (Ametnik, esmakordne osaleja)
  • Ootasin just midagi sellist, et sisu ja vormi saab korraga õppida. Neljast meetodist kolm olid uued, seega vormi õppimine oli tõhus. Konkreetne teema ja täpselt see, mida mul hetkel vaja, kuigi vist isegi oodanuks veel varasematest sammudest alustamist. Hoolimata nende mittekäsitlemisest sain ma ikka ka nende üle isekeskis mõelda. Aitäh ja kohtumisteni, nüüd on tee selge! (Ametnik, esmakordne osaleja)
  • Vastus „hea“ on see, mis kirjeldab mu jaoks kevadkooli, „väga hea“ poleks saanud panna. Ootasin ses osas midagi veel enamat – diibimaks, uusi osalusviise leiutavamaks minemist. Praegu jäi asi ikka suht elementaarsele tasemele, seda väga heal ja mõistlikul viisil, aga ma ei tea, see ongi praegu võibolla maksimaalne, kuhu minna. Mart Kuuse sissejuhatus oli meeleolukas, aga suht raskesti haakuv kevadkooli teemaga, nii et mõjus kummaliselt ja tema raiskamisena. Olgugi et Uhhuuduur on mu suur lemmik. Kuna polnud mingit sidet majast väljaspool oleva keskkonnaga, siis ma ei näinud mingit põhjust, miks poleks kevadkool võinud pealinnale lähemal toimuda või ehk lausa linnas, kuhu ka väljaspoolt Tallinna on kergem koguneda. TedX-i video oli väga hea, aga oluline oli, et Reinaas hiljem selle juurde tagasi pöördus, muidu oleks meelest läinud ja head linki ülejäänud jutuga poleks võibolla tekkinud. Väga meeldis, et sai läbi proovida erinevaid osalemismeetodeid. (Vabaühendusest, esmakordne osaleja)
  • Üheaegselt läbiviidavate grupitööde jaoks peaksid ruumid olema rohkem eraldatud. Kohati pidi liialt pingutama, et kuuleks oma grupijuhi ja –kaaslaste juttu, mitte naabergrupi oma. Kohvipausi ajal võiks pakkuda ka nt õunalõike või midagi värsket. Sain aga kinnitust oma varasemale tegevusele ja uusi mõtteid. Aitäh teile! (Vabaühendusest, esmakordne osaleja)
  • Nagu ikka, tuli välja, kui heas mõttes väike on Eesti, nägi nii tuttavaid lapsepõlvest kui sai ka tuttavaks tuttavate tuttavatega, kellega kaasamisest rääkida. Väga sisukas ja väga hästi korraldatud üritus, aitäh! (Ametnik, esmakordne osaleja)
  • Suur tänu, väärt ettevõtmine! Nii mõnelegi probleemile leidsin uue lähenemisnurga. (Ametnik, esmakordne osaleja)