Norra ja EMP finantsmehhanismide NGO fond

Vabaühenduste fondi vahendusasutuseks sai Avatud Eesti Fond, vaata lähemalt AEFi kodulehelt.

Vabaühenduste Fond (VÜ Fond) on loodud Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismide raames eesmärgiga tagada kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemine majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamises Euroopa Majanduspiirkonnas. Fond luuakse vastavalt Finantsmehhanismide rakendamise vastastikuse mõistmise memorandumi artiklile 8. VÜ Fondi viiakse ellu toetusskeemina ehk tal on selge eesmärk ning kindel sihtgrupp. Toetusskeem on finantsmehhanismide üks rahastamise viise, mis on suunatud eeskätt väikesemahuliste projektide rahastamiseks.

Vabaühenduste fondi juhendmaterjali töötas välja EMSL, protsessi kulgemist kajastas allolev lehekülg:

14. veebruaril 2006 kinnitas EKAKi ühiskomisjon Norra ja EMP finantsmehhanismidest rahastatava vabaühenduste fondi (NGO fond) juhendmaterjali.

LÕPLIKUD DOKUMENDID:

Juhendmaterjali projektile laekus kahes voorus 91 parandusettepanekut ja kommentaari 20-lt vabaühenduselt. EMSL ja Rahandusministeerium tänavad kõiki inimesi ja organsatsioone kes andsid oma panuse juhendmaterjali koostamisel.

MIS EDASI SAAB?

Edasi kulgeb protsess järgmise orienteeruva ajagraafiku alusel (lõpus parandused vastavalt elu poolt tehtud korrektiividele):

  • Rahandusministeerium korraldab juhendmaterjal keelelise toimetamise ja vajadusel ühtlustatakse ja parandatakse terminoloogiat ning Vahendusasutuse valiku protseduure. Juhendmaterjal tõlgitakse inglise keelde – veebruar-märts.
  • Juhendmaterjali täiendavad ja kinnitavad doonorriigid st juhendmaterjali võib tulla muudatusi – märts.
  • Peale juhendmaterjali lõpliku kinnitamist kuulutab Rahandusministeerium välja konkursi VÜ Fondi ellurakendav Vahendusasutuse valimiseks  – aprill-mai – september-oktoober 2006.
  • Konkursi tulemused kinnitab Finantsmehhanismide juhtkomisjon (vabaühenduste esindajad EMSL ja EKO) ja seejärel Finantsmehhanismide Komitee (doonorriikide esindajad) – juuni – november 2006.
  • Valitud vahendusasutus koostab VÜ fondi taotluse, mille RM esitab FMOle – detsember/jaanuar,
  • FMO teeb rahastamisotsuse (võib võtta kuni pool aastat) – juuni 2007
  • Elluviimislepingu sõlmimine vahendusasutusega ning taotlusvooru väljakuulutamine – sügis 2007

KES TEEB?
Kogu protsessi koordineerimiseks moodustas rahandusminister juhtkomisjoni 10.11.2005 oma käskkirjaga.
EMSLi poolt juhtis NGO fondi projekti Tiit Riisalo.

TAUST JA MUU JOOKSEV MATERJAL

15.12.2005 toimunud NGO fondi tutvustava arutelufoorumi ettekanded:
Norra ja EMP finantsmehhanismid.ppt
Norra ja EMP NGO Fond.ppt