Arenguhüpe

2014. aastal pöörasime EMSLis suuremat tähelepanu oma liikmetele ning võrgustikule.

Projekti eesmärk oli viia EMSLi liikme- ja võrgustikutegevused uuele tasemele ning suurendada selle tulemusena vabaühenduste liidu legitiimsust ja tegevuste mõju. Kohandasime kasutatavaid liikmetegevusi, kasutasime aktiivsemaid kaasamis- ja teavitamisformaate. Lisaks kaardistasime EMSLi võimalikud koostööpartnerid ja rääkisime läbi vastastikused ootused ja huvid, et oma tegevustes üksteist dubleerimise asemel täiendada. Kaasasime spetsialiste teistest sektoritest oma liikmetegevustesse, et ühelt poolt tuua uusi inimesi oma võrgustikku, teisalt täiendada vabaühenduste tugisüsteemi vajalike teenustega.

Projekti raames proovisime 9 kuuga ära teha järgmised asjad:

  • EMSLi võrgustike laiendamine – meie tegevuse ulatuse ja haarde parem kirjeldamine, teadlikkuse suurendamine sellest mis EMSL on ja mida teeb ning kontaktide laiendamine– proovime lihtsal ja visuaalselt atraktiivsel moel kirjeldada EMSLi olemust, haarde ulatust. Leiame võimalusi võrgustiku laiendamiseks, sh vaatame väljapoole Tallinnat. Infovälja ning tegevushaarde suurendamiseks kaardistame võimalikud partnerid ja räägime nendega läbi koostöövõimalused;
  • Arenguhüpe liikmetegevustes –  et need oleksid tõhusad ja liikmeid motiveerivad; annaksid piisavalt tagasisidet nii tegevbüroo tegevuse paremaks korraldamiseks kui huvikaitse eesmärkide seadmiseks; aitaksid kontorit liikmetega tugevamalt siduda ning  tegevusi mõjusamalt ellu viia. Katsetame kaasamisformaate, mis annaksid vabaühendustele võimaluse osaleda efektiivsemalt aruteludes, saada EMSLilt regulaarselt tagasisidet pikemaajaliste tegevusprotsesside kohta, kaasata ka neid organisatsioone, kes on jäänud erinevatel põhjustel (geograafilisus, keel, jt) EMSLi tegemistest kõrvale.
  • Uue liikmeteenuse väljaarendamine, mis täiendaks olemasolevat tugistruktuuri – EMSLi poole pöördutakse keerulisemate juriidiliste probleemidega, millele keegi teine tugiorganisastioonidest ei vasta. Saaksime arendada oma suutlikkust probleemidega tegeleda ning sellest saadud kogemust huvikaitses kasutada. Võimalust näeme pro bono partnerite, kes oleksid valmis pakkuma vabatahtlikku ekspertabi, kaasamises. See aitaks tuua uusi professionaale kodanikuühiskonna teemade juurde, parandada vabaühenduste tegutsemissuutlikkust anda liikmelisusele lisaväärtust.

Projekti tulemusena on EMSL nähtavam ja laiema kandepinnaga organisatsioon, mille tegevusel on tänu laiale võrgustikule ning aktiivsetele liikmetele märgatav mõju.

Arenguhüppeks saime Siseministeeriumilt ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt rahalist tuge väärtuses 8 618,12 eurot.