Meist

VABAÜHENDUSTE LIIDU STRUKTUUR

  • üldkoosolek – kõrgeim organ, mille pädevuses on näiteks põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, nõukogu liikmete valimine, majandusaasta aruande kinnitamine jne. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus tavaliselt üks kord aastas.
  • nõukogu – seaduse mõttes volinike koosolek, organisatsiooni pikemaajalist tegevust kavandav, juhatuse tegevust juhendav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustav organ.
  • meeskond – eesotsas üheliikmelise juhatusega korraldab igapäevast tegevust ning viib ellu tegevuskava

PÕHIKIRI

Vabaühenduste Liit on 10. oktoobril 1991 asutatud Eesti Fondide Keskuse ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu õigusjärglane.

1. Mittetulundusühing Vabaühenduste Liit asub Tallinnas ja tema eesmärgiks on Eesti vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, heade tavade levitamine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine kodanikuühiskonna arendamisse.

2. Liikmeks võib saada iga avalikes huvides tegutsev Eesti mittetulundusühing või sihtasutus, kelle avalduse vaatab läbi nõukogu kuu aja jooksul. Liikmeõigused ja kohustused tekivad pärast üldkoosoleku kehtestatud sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

3. Nõukogu võib liikme pärast hoiatamist välja arvata, kui ta ei järgi vabaühenduste eetikakoodeksit, ei tasu liikmemaksu, või ei vasta enam liikmekssaamise tingimustele.

4. Nõukogu võib kehtestada väljaspool liikmeskonda eri (nt toetaja- või auliikme) staatusi, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad liikmete õigused ja kohustused.

5. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 14 päeva varem e-posti teel ja otsustusvõime ei sõltu osalejate arvust.

6. Nõukogu (volinike koosolek) pädevuses on juhatuse liikmete valimine ja tasustamine, juhatuse üle järelevalve teostamine, ning eelarve, tegevuskava ja aastaaruande heakskiitmine.

7. Nõukokku valib üldkoosolek viis kuni seitse inimest kuni kolmeks aastaks.

8. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda, kui tema tegevus on vastuolus vabaühenduste eetikakoodeksi või heade kommetega ja kahjustab liidu mainet.

9. Juhatusse valib nõukogu ühe kuni kolm inimest kuni kolmeks aastaks.

10. Likvideerimisel läheb vara tulumaksusoodustusega ühingule või avaõiguslikule juriidilisele isikule.