Astu liikmeks!

Vabaühenduste Liit on avalikes, mitte üksnes oma liikmete huvides tegutsev organisatsioon, seega ei paku me oma liikmetele mingeid salajasi ega eksklusiivseid hüvesid. Aga mõned head põhjused meie meelest siiski on, miks liikmeks astuda.

Oled osa Eesti tegusaimate kodanikeühenduste võrgustikust

Üldiselt on Eesti mõjukamad ja silmapaistvamad kodanikuühendused ka Vabaühenduste Liidu liikmed, mistõttu on siin koos ilmselt parimad praktilised teadmised, kogemused ja ideed ühenduste toimimisest ja juhtimisest. Liikmed kohtuvad Vabaühenduste Liidu üritustel ja aruteludel probleemide lahendamiseks ning Vabaühenduste Liidu tegevused aitavad kaasa kontaktide loomisele, info vahetamisele ja koostööle.

Osaled Eesti kodanikuühiskonna ehitamises

Aastate jooksul on Vabaühenduste Liit eest vedanud mitmeid Eesti kodanikeühenduste tegevuskeskkonda kujundanud algatusi: EKAK, eetikakoodeks, head tavad, vabaühenduste valimiseelsed manifestid, KÜSKi ja Vabaühenduste Fondi tööpõhimõtted ja nii edasi. Kui tehakse mingeid vabakonda puudutavaid otsuseid, siis üldiselt küsitakse ka meie arvamust. Liikmed on esimene seltskond, kellega neid asju läbi arutame ja koos veame. Vabaühenduste Liidu tegevuses osalemine annab liikmetelegi rohkem legitiimsust üldisemate kodanikuühiskonna arenguga seotud teemadega tegelemiseks

Rohkelt võimalusi targemaks ja paremaks saada

Oleme huvitatud sellest, et meie liikmed saaksid aina paremaks, nii on nad meie esimeseks eelistuseks, kui otsime osalejaid enda veetavatesse või rahvusvahelistesse õppe- ja arenguprogrammidesse. Vabaühenduste Liidult koolituse tellimine on liikmetele 20% soodsam. Pakume liikmele tasuta nõu maksude, ühingu juhtimise jt juriidilistes küsimustes, vaidlustes rahastajatega jne. Kui vastust äkki polegi, võtame küsimuse oma huvikaitsetöösse.

Sätid Vabaühenduste Liidu tegevussuundi

Liikmena on sul võimalus üldkoosolekul otsustada Vabaühenduste Liidu olulisemate tegevussuundade ja sisereeglite üle. Liikmete esitatud kandidaatide seast ja liikmete poolt valitakse Vabaühenduste Liidu nõukogu, kes teeb üldkoosolekute vahel tähtsamaid otsuseid ning suunab ja jälgib juhatuse tööd. Loomulikult on liikmetel ka ilma nõukogusse kuulumata igal ajal õigus tulla välja ettepanekutega, mis Vabaühenduste Liidu tegevust puudutavad.

Oled kursis olulisima infoga ja ka ise rohkem nähtaval

Iganädalane eestikeelne, üle kahe nädala ilmuv venekeelne ja korra kuus teele läkitatav ingliskeelne uudiskiri, sotsiaalmeedia ja portaal www.heakodanik.ee, mille kaudu saad levitada infot oma organisatsiooni, programmide ja ürituste kohta. Peale elektroonilise suhtlemise ja teineteise üritustel käimise külastab Vabaühenduste Liit oma liikmeid regulaarselt, et tagada vastastikune kursisolek olulisema infoga.

NB! Vabaühenduste Liit ei toeta oma liikmeid rahaliselt ega osale üldjuhul liikmete algatatud valdkondlikes kampaaniates. Liikmeõigused ja -kohustused ei laiene liikmete allorganisatsioonidele.

Kes saavad ja kuidas saavad liikmeks?

Vabaühenduste Liidu liikmeks võib astuda iga Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus, kes:

 • tahab töötada koos Vabaühenduste Liiduga Eesti kodanikuühiskonna ja kodanikuühenduste tegevuskeskkonna tugevdamise nimel
 • on kodanikualgatuslik ja sõltumatu, see tähendab, ei ole avaliku sektori valitseva mõju all (riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajatel ei ole organisatsioonis suuremat kui 50% hääleõigust otsuste tegemisel ja/või õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonna või kõrgema juhtorgani liikmetest)
 • tegutseb avalikes huvides, see tähendab, et tema tegevusest on eelkõige kasu ühiskonnale ning ka inimestele, kes ei kuulu tema liikmeskonda
 • järgib kodanikuühenduste eetikakoodeksit ja on hea mainega
 • tegutseb avatult ja läbipaistvalt, see tähendab, on avalikustanud oma kodulehel organisatsiooni missiooni ja eesmärgid, aastaaruanded, põhikirja ja juhtorgani koosseisu
 • on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning suudab välja tuua oma tegevuse tulemusi ja mõju
 • ei ole erakond ega selle sidusorganisatsioon

Kui Vabaühenduste Liidu nõukogu on liikmekandidaadi avalduse heaks kiitnud, annab Vabaühenduste Liidu kontor sellest oma liikmetele e-posti teel teada ning neil on siis kahe nädala jooksul võimalus avaldada arvamust, kui kandidaat nende meelest ei vasta ülaltoodud tingimustele. Kui kuu aja jooksul vastulauseid ei esitata, saadab Vabaühenduste Liit liikmeks võetud organisatsioonile sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu arve ning liikmeõigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast selle tasumist.

Liikmeks astumiseks:

 • Tutvu põhjalikult Vabaühenduste Liidu tegevusega, liikmeõiguste ja -kohustustega – kui ülal kirjutatust jääb midagi segaseks, võta kindlasti Vabaühenduste Liidu kontoriga ühendust ja räägime need selgeks.
 • Mõtle läbi, miks sinu organisatsioon soovib Vabaühenduste Liiduga liituda.
 • Mõtle, mida on sinu organisatsioonil Vabaühenduste Liidule pakkuda?
 • Aruta Vabaühenduste Liiduga liitumist oma nõukogu, juhatuse ja/või liikmetega.
 • Täida liikmeks astumise ankeet. Kui oleme selle kätte saanud, võtame ühendust.

Loe liikmemaksust siit