Astu liikmeks!

EMSL on avalikes, mitte üksnes oma liikmete huvides tegutsev organisatsioon, seega ei paku me oma liikmetele mingeid salajasi ega eksklusiivseid hüvesid. Aga mõned head põhjused meie meelest siiski on, miks liikmeks astuda. Otsusta ise, kas need on sinu organisatsiooni jaoks olulised, või on sulle sobivam nõrgem ja kohustustevabam side lihtsalt EMSLi võrgustikku kuulumise näol.

Oled osa Eesti tegusaimate kodanikeühenduste võrgustikust

Üldiselt on Eesti mõjukamad ja silmapaistvamad kodanikuühendused ka EMSLi liikmed, mistõttu on siin koos ilmselt parimad praktilised teadmised, kogemused ja ideed ühenduste toimimisest ja juhtimisest. Liikmed kohtuvad EMSLi üritustel, millest mõned ongi mõeldud ainult neile, et kaasa aidata kontaktide loomisele, info vahetamisele ja koostööle.

Osaled Eesti kodanikuühiskonna ehitamises

Aastate jooksul on EMSL eest vedanud mitmeid Eesti kodanikeühenduste tegevuskeskkonda kujundanud algatusi: EKAK, eetikakoodeks, head tavad, vabaühenduste valimis-eelsed manifestid, KÜSKi ja Vabaühenduste Fondi tööpõhimõtted ja nii edasi. Kui tehakse mingeid kolmandat sektorit puudutavaid otsuseid, siis üldiselt küsitakse ka meie arvamust. Liikmed on esimene seltskond, kellega me neid asju läbi arutame ja koos veame.

Rohkelt võimalusi targemaks ja paremaks saada

Oleme huvitatud sellest, et meie liikmed saaksid aina paremaks, nii on nad meie esimeseks eelistuseks, kui otsime osalejaid kas enda veetavatesse või rahvusvahelistesse õppe- ja arenguprogrammidesse. Liikmetele on soodushinnad EMSLi korraldatavatel koolitustel nagu kevad- ja suvekoolid ning juhtimise jututoad, samuti on EMSLilt koolituse tellimine liikmetele 20% soodsam. Kui trükist tuleb mõni EMSLi käsiraamat või muu õppematerjal, paneme ühe eksemplari liikmetele posti kohe, kui see on jahtuda jõudnud. Ning muidugi katsume alati aega leida, kui liikmel on meid vaja: olgu siis nõu küsimiseks või oma üritustele või muud sellist. Ja me ei aja keerulist konsultandijuttu, vaid räägime, nagu asjad on.

Sätid EMSLi tegevussuundi

Liikmena on sul võimalus üldkoosolekul otsustada EMSLi olulisemate tegevussuundade ja sisereeglite üle. Liikmete seast ja liikmete poolt valitakse EMSLi nõukogu, kes teeb üldkoosolekute vahel tähtsamaid otsuseid ning juhendab ja valvab juhatuse järele. Loomulikult on liikmetel ka ilma nõukogusse kuulumata igal ajal õigus tulla välja ettepanekutega, mis EMSLi tegevust puudutavad.

Oled kursis olulisima infoga ja ka ise rohkem nähtaval

Lisaks meie peamiste infokanalite – iganädalased eesti- ja venekeelsed elektroonilised uudiskirjad, portaal www.heakodanik.ee ning ajakiri Hea Kodanik – kõige kiiremale kättesaamisele saavad liikmed nende kaudu ka ise levitada infot oma organisatsiooni, programmide ja ürituste kohta, olgu uudistena või reklaamina. Peale elektroonilise suhtlemise ja teineteise üritustel käimise külastame oma liikmeid regulaarselt, et tagada vastastikune kursisolek olulisema infoga.

NB! EMSL ei toeta oma liikmeid rahaliselt ega osale üldjuhul liikmete algatatud valdkondlikes kampaaniates (viimase kohta vaata lähemalt “Mis teemadel EMSL sõna võtab?”). Liikmeõigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast liikmemaksu tasumist ning need ei laiene liikmete allorganisatsioonidele.

Kes saavad ja kuidas saavad liikmeks?

EMSLi liikmeks võib astuda iga Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus, kes:

 • tahab töötada koos EMSLiga Eesti kodanikuühiskonna ja kodanikuühenduste tegevuskeskkonna tugevdamise nimel
 • on kodanikualgatuslik ja sõltumatu, see tähendab, ei ole avaliku sektori valitseva mõju all (riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajatel ei ole organisatsioonis suuremat kui 50% hääleõigust otsuste tegemisel ja/või õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonna või kõrgema juhtorgani liikmetest)
 • tegutseb avalikes huvides, see tähendab, et tema tegevusest on eelkõige kasu ühiskonnale ning ka inimestele, kes ei kuulu tema liikmeskonda
 • järgib kodanikuühenduste eetikakoodeksit ja on hea mainega
 • tegutseb avatult ja läbipaistvalt, see tähendab, on avalikustanud oma kodulehel organisatsiooni missiooni ja eesmärgid, aastaaruanded, põhikirja ja juhtorgani koosseisu
 • on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning suudab välja tuua oma tegevuse tulemusi ja mõju
 • ei ole erakond ega selle sidusorganisatsioon

Kui EMSLi nõukogu on liikmekandidaadi avalduse heaks kiitnud, annab EMSLi kontor sellest liikmesorganisatsioonidele e-posti teel teada ning neil on siis kuu aja jooksul võimalus avaldada arvamust, kui kandidaat nende meelest ei vasta ülaltoodud tingimustele. Kui sellist infot laekub, vaatab nõukogu oma otsuse üle. Kui kuu aja jooksul vastulauseid ei esitata, saadab EMSL liikmeks võetud organisatsioonile sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu arve ning liikmeõigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast selle tasumist.

Sellised põhimõtted kiitis heaks EMSLi üldkoosolek 2010. aasta kevadel.

Liikmeks astumiseks:

 • Tutvuge põhjalikult EMSLi tegevusega, liikmeõiguste ja -kohustustega – kui ülal kirjutatust jääb midagi segaseks, võta kindlasti EMSL-i bürooga ühendust ja räägime need selgeks.
 • Mõelge läbi, miks teie organisatsioon soovib EMSLiga liituda – kas selleks on vaja astuda liikmeks või piisab ka lihtsalt EMSLi võrgustikus osalemisest, millega ei kaasne näiteks liikmemaksu kohustust, aga ka mitte liikmeõigusi?
 • Mõelge, mida on teie organisatsioonil EMSLile pakkuda?
 • Arutage EMSLiga liitumist oma nõukogu, juhatuse ja/või liikmetega.
 • Täitke liikmeks astumise avaldus failina ja saatke meiliga maria-ät-heakodanik.ee. Kui me oleme selle kätte saanud, võtame teiega ühendust.

Loe liikmemaksust siit