Astu liikmeks!

Vabaühenduste Liit on avalikes, mitte üksnes oma liikmete huvides tegutsev organisatsioon, seega ei paku me oma liikmetele mingeid salajasi ega eksklusiivseid hüvesid. Aga mõned head põhjused meie meelest siiski on, miks liikmeks astuda.

Oled osa Eesti tegusaimate kodanikeühenduste võrgustikust

Üldiselt on Eesti mõjukamad ja silmapaistvamad kodanikuühendused ka Vabaühenduste Liidu liikmed, mistõttu on siin koos ilmselt parimad praktilised teadmised, kogemused ja ideed ühenduste toimimisest ja juhtimisest. Liikmed kohtuvad Vabaühenduste Liidu üritustel, millest mõned ongi mõeldud ainult neile, et kaasa aidata kontaktide loomisele, info vahetamisele ja koostööle.

Osaled Eesti kodanikuühiskonna ehitamises

Aastate jooksul on Vabaühenduste Liit eest vedanud mitmeid Eesti kodanikeühenduste tegevuskeskkonda kujundanud algatusi: EKAK, eetikakoodeks, head tavad, vabaühenduste valimiseelsed manifestid, KÜSKi ja Vabaühenduste Fondi tööpõhimõtted ja nii edasi. Kui tehakse mingeid kolmandat sektorit puudutavaid otsuseid, siis üldiselt küsitakse ka meie arvamust. Liikmed on esimene seltskond, kellega me neid asju läbi arutame ja koos veame.

Rohkelt võimalusi targemaks ja paremaks saada

Oleme huvitatud sellest, et meie liikmed saaksid aina paremaks, nii on nad meie esimeseks eelistuseks, kui otsime osalejaid enda veetavatesse või rahvusvahelistesse õppe- ja arenguprogrammidesse. Vabaühenduste Liidult koolituse tellimine on liikmetele 20% soodsam. Kui trükist tuleb mõni Vabaühenduste Liidu käsiraamat või muu õppematerjal, paneme ühe eksemplari liikmetele posti. Ning muidugi katsume alati aega leida, kui liikmel on meid vaja: olgu siis nõu küsimiseks või oma üritustele või muud sellist. Ja me ei aja keerulist konsultandijuttu, vaid räägime, nagu asjad on.

Sätid Vabaühenduste Liidu tegevussuundi

Liikmena on sul võimalus üldkoosolekul otsustada Vabaühenduste Liidu olulisemate tegevussuundade ja sisereeglite üle. Liikmete seast ja liikmete poolt valitakse Vabaühenduste Liidu nõukogu, kes teeb üldkoosolekute vahel tähtsamaid otsuseid ning juhendab ja valvab juhatuse järele. Loomulikult on liikmetel ka ilma nõukogusse kuulumata igal ajal õigus tulla välja ettepanekutega, mis Vabaühenduste Liidu tegevust puudutavad.

Oled kursis olulisima infoga ja ka ise rohkem nähtaval

Lisaks meie peamiste infokanalite – iganädalased eesti- ja venekeelsed elektroonilised uudiskirjad, portaal www.heakodanik.ee ning ajakiri Hea Kodanik – kõige kiiremale kättesaamisele saavad liikmed nende kaudu ka ise levitada infot oma organisatsiooni, programmide ja ürituste kohta. Peale elektroonilise suhtlemise ja teineteise üritustel käimise külastame oma liikmeid regulaarselt, et tagada vastastikune kursisolek olulisema infoga.

NB! Vabaühenduste Liit ei toeta oma liikmeid rahaliselt ega osale üldjuhul liikmete algatatud valdkondlikes kampaaniates (viimase kohta vaata lähemalt “Mis teemadel Vabaühenduste Liit sõna võtab?”).

Kes saavad ja kuidas saavad liikmeks?

Vabaühenduste Liidu liikmeks võib astuda iga Eestis registreeritud mittetulundusühing või sihtasutus, kes:

 • tahab töötada koos Vabaühenduste Liiduga Eesti kodanikuühiskonna ja kodanikuühenduste tegevuskeskkonna tugevdamise nimel
 • on kodanikualgatuslik ja sõltumatu, see tähendab, ei ole avaliku sektori valitseva mõju all (riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajatel ei ole organisatsioonis suuremat kui 50% hääleõigust otsuste tegemisel ja/või õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonna või kõrgema juhtorgani liikmetest)
 • tegutseb avalikes huvides, see tähendab, et tema tegevusest on eelkõige kasu ühiskonnale ning ka inimestele, kes ei kuulu tema liikmeskonda
 • järgib kodanikuühenduste eetikakoodeksit ja on hea mainega
 • tegutseb avatult ja läbipaistvalt, see tähendab, on avalikustanud oma kodulehel organisatsiooni missiooni ja eesmärgid, aastaaruanded, põhikirja ja juhtorgani koosseisu
 • on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning suudab välja tuua oma tegevuse tulemusi ja mõju
 • ei ole erakond ega selle sidusorganisatsioon

Kui Vabaühenduste Liidu nõukogu on liikmekandidaadi avalduse heaks kiitnud, annab Vabaühenduste Liidu kontor sellest oma liikmetele e-posti teel teada ning neil on siis kahe nädala jooksul võimalus avaldada arvamust, kui kandidaat nende meelest ei vasta ülaltoodud tingimustele. Kui kuu aja jooksul vastulauseid ei esitata, saadab Vabaühenduste Liit liikmeks võetud organisatsioonile sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu arve ning liikmeõigused ja -kohustused hakkavad kehtima pärast selle tasumist.

Liikmeks astumiseks:

 • Tutvu põhjalikult Vabaühenduste Liidu tegevusega, liikmeõiguste ja -kohustustega – kui ülal kirjutatust jääb midagi segaseks, võta kindlasti Vabaühenduste Liidu kontoriga ühendust ja räägime need selgeks.
 • Mõtle läbi, miks sinu organisatsioon soovib Vabaühenduste Liiduga liituda.
 • Mõtle, mida on sinu organisatsioonil Vabaühenduste Liidule pakkuda?
 • Aruta Vabaühenduste Liiduga liitumist oma nõukogu, juhatuse ja/või liikmetega.
 • Täida liikmeks astumise ankeet. Kui oleme selle kätte saanud, võtame ühendust.

Loe liikmemaksust siit