Tegevuskava 2011

EMSL-i tegevuskava aluseks on organisatsiooni visioon ja missioon ning neist lähtuvad strateegilised eesmärgid aastateks 2008-11, mille kinnitas 2008. aasta üldkoosolek. 

Strateegilised eesmärgid jagunevad kolme suuna vahel, milles me näeme EMSL-i rolli kodanikuühiskonna tugevdamisel: esiteks, tõsta ühiskonnas teadlikkust vabaühenduste tegevusest ja huvi selles osaleda; teiseks, aidata kaasa vabaühendustele parema tegutsemiskeskkonna loomisele; ja kolmandaks, tõsta ühenduste ja nende partnerite suutlikkust selles keskkonnas hästi tegutseda.

EMSL-i nõukogu on seadnud 2011. aasta olulisemateks tegevusteks järgmised:

  • vabaühenduste manifest ja hea valimistava – manifestiga pakume märtsis valitavale Riigikogule ja ametisse asuvale valitsusele omalt poolt välja ettepanekud neist sõltuvateks tegevusteks, mis aitaksid kaasa kodanikuühiskonna ja vabaühenduste tugevnemisele ning  paremale koostööle avaliku võimu ja kodanikualgatuse vahel. Enne valimisi on vaja manifest koos ühendustega koostada ning seda kandidaatidele ja avalikkusele tutvustada, pärast valimisi seista selle eest, et ettepanekud ellu saaksid viidud. Hea valimistava mõte on tõsta valijate teadlikkust, tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse ning tugevdada demokraatiat.
  • kolmanda sektori tulevikugrupi käivitamine – brittide Third Sector Foresight (www.3s4.org.uk) eeskujul soovime käivitada töörühma, mis analüüsiks olemasolevate uuringute, statistika ja näidete põhjal olulisi muutuseid ühiskonnas, mis lähiaastatel vabaühenduste tegevust mõjutavad ning koostaks ühendustele soovitusi, kuidas nendeks muutusteks paremini valmistuda.
  • venekeelsete vabaühenduste võrgustik – lisaks senistele kommunikatsioonitegevustele, millega levitame olulist infot kodanikuühiskonnas toimuvast ka vene keeles, käivitame kaks programmi venekeelsete ühenduste tegutsemissuutlikkuse tõstmiseks. “Liidrikooli” projekt on rohkem suunatud kodanikuaktivistidele, mentorlusprojekt tegutsevatele ühendustele.
  • rahastajate koostöövõrgustik – 2010. aastal loodud, kuid mitte veel kuigi aktiivselt tööle hakanud võrgustikuga soovime eelkõige vabaühenduste riiklike rahastajate tingimusi ühtlustada ja võimalusel ühendustele soodsamaks muuta. Oluliseks tegevuseks on siin ka osalemine EL 2014+ rahastamistingimuste väljatöötamises.
  • liikmetegevused – liikmekülastused ja liikmeklubi, millega soovime saavutada, et liikmed ja EMSL-i kontor oleksid vastastikku paremini kursis üksteise ootuste, vajaduste ja tegemistega, et neist oma töös võimalikult palju kasu saada. Samuti püüame kaasa aidata liikmete omavahelisele suuremale suhtlemisele, kogemuste vahetamisele, üksteiselt õppimisele ja koostööle.
  • EMSL 2012+ strateegia koostamine – koos liikmete, võrgustiku ja partneritega tuleb kokku leppida, mis on olulisemad suunad, millele EMSL lähiaastatel ja pikemas perspektiivis keskenduma peaks: mida praegustest tegevustest jätkata, mida muuta, mida ära jätta, millistele uutele tegevustele keskenduda?

Samuti jätkuvad EMSL-i tavapärased tegevused: tunnustame kodanikuühiskonna aasta tegijaid, korraldame kodanikuühiskonna nädala ja selle raames VII Eesti kodanikuühiskonna konverentsi, osaleme Euroopa Vabatahtlikkuse Aasta ja “Teeme ära!” korraldamises; levitame vabaühendustele, nende partneritele ja huvilistele olulist infot eesti, vene ja inglise keeles (e-uudiskirjad, ajakiri “Hea Kodanik” ning www.ngo.ee, mis 2011. aastal põhjalikult uueneb); korraldame kevad- ja suvekooli, juhtimise jututubasid, töövarjuprojekti “Pooltevahetus”, peame ettekandeid koolides ja mujal ning viime läbi tellimuskoolitusi, anname välja õppematerjale; osaleme ühendusi puudutavas õigusloomes (üheks suuremaks eesmärgiks on siin tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja koostamise süsteemi parandamine ning vabaühendusi puudutavate registriandmete tasuta kättesaadavaks tegemine) ja kodanikuühiskonna arengukava 2011-14 tegevuste elluviimises jne.

Otsime võimalusi jätkata vabaühenduste arenguprogrammiga (www.ngo.ee/tagatargemaks), Tallinna vabaühenduste võrgustikuga ning tegevustega avalike teenuste ühendustele delegeerimise parandamiseks.

EMSL-i kuludeks on 2011. aastal plaanitud 330 000 eurot, sellest projektide läbiviimise kulud 193 000 eurot, tööjõukulud 103 000 eurot ja bürookulud 29 000 eurot. Tulusid on kevade seisuga plaanitud 327 000 eurot, neist sihtfinantseeringud 290 000 eurot (KÜSK, AEF, Siseministeerium, MISA, EAS, Tarkade Otsuste Fond) ja omateenitud tulu 35 000 eurot. Et kevadise seisuga on tulusid teada veidi vähem kui plaanitud kulusid, on tavapärane – puudujääv osa kas leitakse aasta jooksul juurde või siis vähendatakse kulusid.

Loe lähemalt EMSL-i tegevuskava ja eelarve 2011