artikkel

Aktiivsete Kodanike Fondi taotlusvoor väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks

laine
Foto:

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on vabakonna suurem võimekus ja jätkusuutlikkus.

Konkursiga soovitakse edendada vabaühenduste võimekust ja pika-ajalist jätkusuutlikkust eesmärgiga tugevdada vabakonna rolli demokraatlike väärtuste ja praktikate juurutamisel, kodanike kaasamisel poliitikakujundamisse ja koostöö edendamisel era- ja avaliku sektoriga. Samuti toetatakse vabaühenduste suuremat läbipaistvust, võimet kaasata kohalikke kogukondi ja nende huvide eest seista, samuti vabaühenduste rolli teadvustamist ühiskondlike muutuste läbiviimisel.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, mis on tegevad järgmistes valdkondades:

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus;

 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine, rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimisega võitlemine;

 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus;

 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald;

 • keskkond ja kliimamuutused.

Konkursile on oodatud vabaühenduste tegutsemisvõimekust edendavad projektid, mille keskmes on näiteks:

 • vabaühenduste tegevuse läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse arendamine;
 • vabaühenduste juhtimise tõhustamine;
 • uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine vabakonna tegemistesse;
 • vabaühenduste koostöövõrgustike arendamine;
 • üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine, nt mentorlus;
 • oma tegevuse mõju hindamise arendamine;
 • partnerlussuhete arendamine teiste sektoritega;
 • tegevused vabaühenduse finantsvõimekuse tõstmiseks, jne.

Ülalolev loetelu ei ole täielik ja sisaldab üksnes näiteid toetuskõlblike tegevuste kohta.

Eraldi on oodatud rahvusvähemuste vabaühenduste kaasatust ning kultuuridevahelist mõistmist toetavad algatused.

Taotletav toetus peab jääma vahemikku 10 000–20 000 EUR ja projektiperioodi kestus on 12–18 kuud. Kokku on antud taotlusvooru raames võimalik jagada toetustena kuni EUR 250,000.

Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Kaasfinantseering on lubatud nii rahana kui ka mitterahalise panusena vabatahtliku töö vormis, sealjuures võib mitterahaline panus moodustada projekti kaasfinantseeringust kuni 100%. Mitterahalise panuse tohib teha üksnes projekti elluviija ja/või projektipartneriks olev vabaühendus. Antud konkursi raames on vabatahtliku töö väärtuseks vahemik 4,29 EUR/h ja 11,00 EUR/h olenevalt töö iseloomust.

Abikõlblikud vabaühendused saavad esitadaantud konkursi raames ühe taotluse (põhi)taotlejana. Projektipartnerina võib sama organisatsioon osaleda erinevate projektide elluviimisel piiramatu arv kordi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 9.detsember 2019 kell 23:59 Eesti aja järgi. Taotlused koos detailse eelarve, partnerluskinnituste (juhul, kui projekt viiakse ellu partneritega), võtmeisikute CV-d ja viimase majandusaasta aruandega tuleb esitada eesti keeles ametlikul ACF-i taotlusvormil elektroonselt e-maili teel aadressile acf@oef.org.ee. Kõik dokumendid peavad olema ühes digikonteineris, mis on allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

Täiendav info taotlemise tingimuste, abikõlblikkuse reeglite ja toetuste eraldamise korra kohta on saadaval Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee. Väikeprojektide hindamiskriteeriumid on leitavad SIIT.

Küsimused ja vastused

Küsimuste korral tuleb need saata aadressile acf@oef.org.ee näidates teemareal organisatsiooni nime, kelle poolt küsimus esitatakse. Küsimused tuleb AEF-ile saata hiljemalt 5 tööpäeva enne taotluste esitamise tähtaega. Küsimustele vastatakse hiljemalt 3 päeva jooksul.

Küsimused ja vastused avaldatakse ACF-i kodulehel ilma viiteta organisatsioonile, kes küsimuse esitas. Seetõttu soovitame kodulehekülge regulaarselt külastada.

Taotlejate võrdse kohtlemise huvides ei anna AEF eelhinnangut taotleja abikõlblikkusele ega kavandatavatele tegevustele.

Lisainformatsioon:
Ksenia Gutnitšenko
Avatud Eesti Fond
Tel. + 372 555 63 398
ksenia@oef.org.ee

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP ja Norra toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis valis finantsmehhanismide kantselei ACF-i fondioperaatoriks Avatud Eesti Fondi koos Eesti Vabaühenduste Liiduga (varem Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit). Aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude toetusmeetmete kaudu taotleda kokku 3,3 miljonit eurot toetust.