Uudised

ARVA: Muudatused MTÜ ja SA jt seadustes

laine uudised-laine
21. oktoober 2019

Ühinguõiguse revisjon on sealmaal, et aastataguse kontseptsiooni põhjal on valminud eelnõud ja seletuskirjad. Plaanis on muuta nt MTÜ ja SA seadusi, lisaks teha uus äriregistri seadus, kuhu koondatakse kõik registrit puudutavad sätted.

Allpool lühikokkuvõte plaanitud muudatustest, aga Vabaühenduste Liidu poolt tahame ette panna teisigi ideid. Tegu on alles töörühma ettepanekutega, mille läbiarutamiseks tuleb sügisel mitu koosolekut. Kõik mõtted palun 10. novembriks alari@heakodanik.ee 

MTÜS:

 • MTÜd saab ümber kujundada äriühinguks või sihtasutuseks, ja vastupidi; samuti äriühinguga ühineda või selliseks jaguneda 
 • MTÜ nimi saab kaitse ärinimena
 • Võimalus liikmelisust võõrandada
 • Elektrooniliste hääletuste pidamine või koosolekul osaleda nt skaibi vahendusel (plaanis ka Ettevõtjaportaali kunagi hääletamismoodul arendada)
 • Ebaseaduslikult kokku kutsutud üldkoosoleku otsuste tagantjärele heakskiitmine
 • Ühtlustatakse teiste seadustega, kui palju liikmeid saab ise koosoleku kokku kutsuda või päevakorrapunkte nõuda (1/10)
 • Lihtsam päevakorda täiendada (90% liikmete osalus senise 100% asemel) ja 2/3 poolthääled
 • Otsuse vastuvõtmisel ei loeta koosolekul osalejate, vaid hääletanute osakaalu
 • Üldkoosoleku otsuse saab vastu võtta koosolekut kokkukutsumata, sisuliselt e-posti teel. Meilid lähevad protokolli lisaks.
 • Juhatus valitakse tähtajatult, kui põhikirjas pole teisiti
 • Liikmed saavad selgema võimaluse juhatuselt MTÜ dokumente nõuda (kuni see ei kahjusta MTÜ huve)
 • Majandusaasta aruannet ei pea registrile esitama MTÜ, mis vastab kõigile järgnevatele tingimustele:
  • ta pole tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas
  • käive on kuni 50 000 eurot
  • aasta jooksul pole saadud riigi või muid avalikke toetusi
 • Majandusaasta aruannet ei pea üldse koostama mittetulundusühing, mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  • mittetulundusühingul on alla 20 liikme
  • mittetulundusühingu käive ei ületa majandusaasta jooksul 10 000 eurot;
  • mittetulundusühing ei ole aruandeaastal saanud riigipoolseid või muid avalikke toetusi;
  • mittetulundusühing ei ole kantud tulumaksusoodustusega ühingute ja sihtasutuste nimekirja.
 • Praeguses seaduses on, et MTÜ sundlõpetatakse, kui tema “põhitegevuseks saab majandustegevus”. Edaspidi oleks säte nõnda: “… kui põhieesmärgiks saab majandustegevuse kaudu tulu saamine”. Ehk siis majandustegevus on selgemalt lubatud, kui sel pole (üksnes) äriline eesmärk.
 • Likvideerimisel tuleb võlausaldajate järel oodata kahe kuu asemel neli kuud sarnaselt kapitaliühingutele
 • Erahuvides tegutsev MTÜ võib taotleda mõjuval põhjusel taotleda enda registriandmete ja -toimikule ligipääsu piiramist
 • Pärast registrist kustutamist on võimalus tegevust jätkata ehk registrikande taastada (nt pärast sundlõpetamist)

SAS:

 • SA võib ümber kujundada
 • Asutajaõigusi võib üle anda
 • Erahuvides sihtasutus võib tegutseda nõukoguta
 • Erahuvides sihtasutuse juhatus võib olla määratud tähtajatult
 • Nõukogu liiget ei või koosolekul esindada teine inimene
 • Otsuse vastuvõtmisel ei loeta koosolekul osalejate, vaid hääletanute osakaalu
 • Ebaseaduslikult kokku kutsutud koosoleku otsuste tagantjärele heakskiitmine
 • Majandusaasta aruannet ei pea avalikustama, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused
  • sihtasutus ei tegutse avalikes huvides
  • pole kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja
  • aasta jooksul pole saadud riigi või muid avalikke toetusi
  • käive on kuni 50 000 eurot
 • Majandusaasta aruannet ei pea üldse koostama sihtasutus, mis vastab kõigile järgmistele tingimustele:
  • sihtasutus ei tegutse avalikes huvides;
  • sihtasutuste asutajate hulgas ei ole riiki ega kohaliku omavalitsuse üksust ega muud avalikõiguslikku juriidilist isikut;
  • sihtasutuse käive ei ületa majandusaasta jooksul 10 000 eurot;
  • sihtasutus ei ole aruandeaastal saanud riigipoolseid või muid avalikke toetusi;
  • sihtasutus ei ole kantud tulumaksusoodustusega ühingute ja sihtasutuste nimekirja.
 • Erahuvides tegutsev SA võib taotleda mõjuval põhjusel taotleda enda registriandmete ja -toimikule ligipääsu piiramist
 • Pärast registrist kustutamist on võimalus tegevust jätkata ehk registrikande taastada
 • SA võib ümber kujundada äriühinguks või MTÜks

Teised seadused:

 • Kiriku või koguduse asutamisleping võib olla notariaalse tõestamise kõrval ka lihtsalt digiallkirjastatud
 • Tegelike kasusaajate andmeid ei avalikustata enam kõigile
 • Register nimetatakse üheks äriregistriks
 • Tulumaksusoodustust võib saada ka äriühing, mis vastab teistele TuMS § 11 tingimustele