Kasulikud materjalid

Allolevatest materjalidest on abi neile, kel on soov oma huvikaitseplaani täiendada või täpsustada. Aga ka neile, kes tahaksid rohkem teada mis mida EL eelarvevahendite kavandamisel tähendab, mida kindlasti ei tohiks kahe silma vahele jätta või millistele probleemidele teadlikult vastu astuda. Siit leiab ka kasulikke näpunäiteid ja viiteid kodanikuühiskonna ja vabaühenduste vajaduste põhjendamiseks:

1. Ülevaade vabaühenduste kaasatusest meetmetes – rakendusasutustelt kogutud info põhjal koostatud ülevaade märtsis 2016. Kui silma jääb ebatäpsusi, andke teada maris@ngo.ee.

2. Euroopa vaesuse vastu võitlemise võrgustiku hinnang sellele, kuivõrd programmid vaesust ja tõrjutust leevendavad (märts, 2016)

3. Euroopa Komisjoni käitumisjuhend partnerluse korraldamiseks, kaasamiseks, toetamiseks

4.  Euroopa Kodanikualgatuskeskus (ECAS – European Citizen Action Service), mille eesmärk on aidata kodanikeühendustel ja üksikisikutel end Euroopa Liidus kuuldavaks teha, on koostanud raporti soovitustega EL rahaprogrammide planeerimises ja elluviimises osalemiseks: Ways and means to involve civil society in the EU Cohesion Policy 2014-2020: An updated analysis of the proposals for the new Structural Funds.

Raportist leiab infot selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat ja sotsiaalset innovatsiooni omavahel siduda, kogukonna juhitud kohalikust arengust, tehnilisest abist ja selle kasutamise võimalikkusest vabakonna suutlikkuse heaks ja paljust muust.

5. ENNA (Euroopa vabaühenduste katusorganisatsioonide võrgustik) uuris sloveenlaste eestvedamisel partnerlusleppe põhimõtete rakendamist ühtekuuluvuspoliitika kavandamisel Euroopa riikides. Kokkuvõttest saab teada kuidas Euroopa vabaühendustel on läinud põhimõtete kokkuleppimisel ning kes otsib, leiab ka häid näpunäiteid olulisel silma peal hoidmiseks. Esialgseid uuringu tulemusi tutvustasid töö tegijad 6. novembril Brüsselis, kus mitu näidet ka ette kanti. Selle seminari materjale saab vaadata ENNA veebilehelt. Uuringu esialgsetest järeldustest on õppida järgmist:

1. Nõutage läbipaistvat ja avalikku ajakava, kogu protsessi avalikku ajaplaani. Kui tähtajad edasi nihkuvad, tuleb partnereid teavitada nii uuest ajakavast kui sellest, kuidas muudatused edasisi kaasamistegevusi mõjutavad.

2. Osalemine peab olema võimalik ja avatud ka neile, keda valitsus ei ole partnerina välja valinud.

3. Küsige ka kirjalikku tagasisidet ettepanekutele. Seda ka siis, kui olete ettepanekud ja arvamused planeerijatega kohtudes läbi arutanud. Ainult suulises vormis tagasiside ei anna kindlust, et ettepanekud võeti arvesse.

4. Ametlikud dokumendid peavad olema avalikud. Sh. ka Euroopa Komisjoni tagasiside iga riigi plaanidele, ettepanekud ja nende arvestamise tabelid jms.