Koolitused avalikule võimule

Koolitused avalikule võimule

Avalikule sektorile pakume koolitusi, mis aitavad avalikel teenistujatel kodanikuühiskonnaga koostööd teha, et jõuda paremate otsusteni. Sihtgrupp ulatub parlamendiliikmetest KOVi ametnikeni. Täpsema koolituse sisu ja vormi saame kokku leppida, lähtudes osalejate vajadustest ja konkreetsest koolituse eesmärgist.

 

Vabakond ja kodanikuühiskond

Sihtgrupp: avalik sektor, vabaühendused

Koolitaja: Maris Jõgeva

Vahel on hea saada või värskendada oma teadmisi suuremast pildist, millel vabaühendused Eestis tegutsevad. Koolituse märksõnadeks on: kodanikuühiskonna ABC (põhimõisted, statistika), olulisemad trendid vabakonna ning kodanikualgatuse ja avaliku võimu suhete arengus Eestis ja mujal maailmas, vabaühenduste tegevuskeskkonda kujundavad kokkulepped (Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon, kodanikuühiskonna arengukava, vabaühenduste eetikakoodeks, erinevad head tavad jne), põnevamad algatused, inspireerivad näited, levinumad rumalused.

 

Kaasamine

Sihtgrupp: poliitikud, ametnikud, vabaühendused

Koolitajad: Maris Jõgeva jt.

Sel koolitusel peame kaasamise all silmas eelkõige huviliste ja spetsialistide kaasamist otsustamisse, olgu siis avaliku võimu asutustes poliitikakujundamisse või eelnõude, arengukavade jms koostamisse, või vabaühendustes oma seisukohtade, tegevuskavade ja teiste otsuste tegemise puhul.

Pakume nii sissejuhatavat ülevaadet alustavale kaasajale, kes kodanikku või vabaühenduste oma silmaga veel näinud pole, kui ka edasijõudnutele, kel on juba esmased teadmised ja vitsad käes ning kaasamisest midagi enam tükk aega kuulda ei taha.

Koolitusel keskendume kaasamise etappide läbiviimisele nagu eesmärgi seadmine, kaasamise kava koostamine, osalejate leidmine ja osalema kutsumine, suhtlus kaasamise käigus, kaasamise meetodid (seda nii loenguna kui ka eri võtteid läbi proovides), konfliktide ennetamine ja lahendamine, otsuse langetamine, osalejatele tagasiside andmine ning kaasamise hindamine.

Samuti oleme valmis rääkima kaasatavate võrgustiku loomisest ja arendamisest ning partnerite ootuste, võimaluste ja vajadustega arvestamisest. Suurematele demokraatiafännidele käsitleme ka põnevamaid kaasamise vorme nagu ühisloome, arutlev demokraatia, kaasav eelarvestamine. Oleme need kõik ise praktikas ära proovinud, nii et saame jagada häid praktikaid avalikust sektorist ja soovitusi katuseorganisatsioonidelt koostöö tulemuslikuks läbiviimiseks.

Lisaks koolitustele oleme valmis nõustama konkreetsete kaasamisprotsesside kavandamist.

Vaata ka EMSL-i iga-aastaste kaasamise kevadkoolide teemasid (www.ngo.ee/kevadkool) ning loe “Kaasamise käsiraamatut ametnikele ja vabaühendustele” (http://bit.ly/13SdyCA).

 

Kogukonna kaasamine

Sihtgrupp: Kohalikud omavalitsused

Koolitajad: Maris Jõgeva

Elujõulised kogukonnad, kus inimesed tunnevad huvi oma kodupaiga käekäigu vastu, on üksteise suhtes hoolivad ning tahavad ja suudavad probleemidele lahenduste leidmisel osaleda, on väärtuseks iga kohaliku omavalitsuse jaoks. On küla- ja asumiseltse, mis on oma linna või valla võimule heaks partneriks, aga samas ka omavalitsusi, kus kodanikuinitsiatiiv ei ole teadmata põhjustel veel tärganud. Viimasel juhul ei tasu tarmukal valitsejal ootama jääda, vaid olla kodanikuaktiivsuse  julgustajaks ning algatuste toetajaks.

Koolitus on mõeldud eeskätt kohalike volikogude liikmetele, valla- või linnavalitsuse ametnikele. Räägime ja õpime, kuidas kogukondi valla- või linnaelu korraldamisse tulemuslikult kaasata ja millist kasu sellest saab. Täpsemalt räägitakse kodanikualgatuse ja kogukonna toetamise võimalustest, kogukonnatöö mudelitest ja meetoditest, kogukonnateenustest, jms.