Koolitused “Katused korda”

 

Valimiste lõppedes on mitmed arvamusliidrid kinnitanud: jah, vabaühendustel on olnud rohkem võimalusi sõna võtta Eesti elu parandamisel ja nende seisukohtadega arvestatakse tõsisemalt ka edaspidi. Siin on aga sobiv hetk katusorganisatsioonidel peeglisse vaatamiseks: kas me oleme valmis?


Katusorganisatsioonide edukuse määrab nende juhtimine, läbipaistvus ja seisukohaselgus. Koolitus on neile, kes on kordki esitanud küsimusi: miks meie liikmed on liiga passiivsed? miks on aasta lõpus tunne, nagu oleks kõvasti vaeva nähtud, aga saavutusi pole võtta? kuidas on tööpäevad nii pikaks kujunenud? kuidas korraldada meie organisatsioonis finantsjuhtimist?

Koolitusele on oodatud:

  • Katusorganisatsioonide ja võrgustike eestvedajad – inimesed, kes loovad organisatsioonide hakkamasaamiseks sobivaid tingimusi nii töötajatele, liikmetele, vahenditele.
  • Katusorganisatsioonid võivad olla nii valdkondlikud, mis teevad ühel alal eestkostet, kui ka piirkondlikud, kes on ühes geograafilises piirkonnas ühe mütsi alla kogunenud. 
  • Võrgustikud ei pea olema organisatsioonina registreeritud, kuid neid iseloomustavad ühised huvid ja läbimõeldud nende eest seismine.


Koolituse kava

Esimese päeva eesmärgiks on kujundada laiem raamistik, millest tugev katusorganisatsioon või võrgustik peab tegutsema, keskseteks mõisteteks on kodanikuühiskonna toimimine üldiselt ja kaasamine. Koolitaja on Urmo Kübar.

10.45 Kogunemine
11.00 Sissejuhatus koolitusse, osalejatega tutvumine
11.30 Peamised mõisted kodanikuühiskonnast – lisaks üldharivale saab leidlikke ideid, kuidas igavaid, aga olulisi mõisteid oma liikmetele atraktiivselt tutvustada. Tähelepanu all on Eesti Kodanikuühiskonna Arengukava, mittetulundusühingute eetikakoodeks, kaasamise ja rahastamise head tavad. Eetikakoodeksi juures tuleb juttu ka läbipaistvate aastaaruannete koostamisest.
12.30 Lõunapaus
13.00 Kaasamissimulatsiooni läbiviimine, kus mängitakse erinevate osapooltega läbi üks tavapärane probleemsituatsioon katusorganisatsioonis. Osalejatel on võimalik ise nö laboritingimustes praktiliselt läbi mängida erinevaid olukordi ja leida neile parimad võimalikud lahendused. 
16.00 Kohvipaus
16.30 Järeldused simulatsioonist: kuidas kaasata oma liikmeid, kuidas teha tulemuslikku koostööd partnerorganisatsioonidega, sh avaliku sektoriga.

Urmo Kübar on olnud EMSLi juhataja alates 2006. aastast (enne seda 2005-06 liikmeprogrammi juht ning veel enne seda, 2002-05 töötanud liikmete ja sisekommunikatsiooni eest vastutajana erakonnas Res Publica). Ta on välja töötanud ja läbi viinud igal aastal kümneid populaarseid koolitusi erinevatel vabaühendusi puudutavatel teemadel, eelkõige kaasamisest, liikmetegevustest, vastutavusest ja läbipaistvusest jne. Koos Hille Hinsbergiga on ta kirjutanud “Kaasamise käsiraamatu ametnikele ja vabaühendustele”

Koolituse Tallinnas viib läbi EMSLi koolitusjuht Elina Kivinukk. Tal on vabaühenduste koolitamiskogemus aastast 1999. Peamised koolitusvaldkonnad on kaasamine, meeskonnatöö ja kaasavate koosolekute korraldamine. Koos Urmoga on ta välja töötanud mitmeid kaasamissimulatsioone ja aktiivmeetodeid nii vabaühendustele kui ametnikele.

Kahe koolituspäeva vahel on osalejatel koduseks ülesandeks koostada oma kogemuslugu olulisest õppetunnist oma organisatsioonis.

Teise päeva eesmärgiks on käsitleda konkreetsemaid vahendeid, kuidas oma katusorganisatsiooni või võrgustiku tööd tõhusamaks muuta. Keskseteks teemadeks on strateegiline planeerimine, töö liikmesorganisatsioonidega ja läbipaistvus. Koolitajateks Kristina Mänd ja Indrek Maripuu.

10.45 Kogunemine
11.00 Sissejuhatus ja ülevaade kodustest ülesannetest
11.30 Olukorra analüüs oma organisatsioonis vabaühenduste arenguprogrammi näitel – osalejatel tekib tervikpilt ühenduse toimimiseks vajalikest elementidest, nende analüüsist ning omavahelisest haakumisest, nt töötajate valik eesmärgiga, nõukogu koosseis valitud programmidega, projekti eesmärk organisatsiooni visiooniga jmt.
12.30 Lõunapaus
13.00 Katusorganisatsiooni töö juhtimine ja korraldamine – valikute mäng. Mäng aitab meelelahutuslikus vormis välja tuua olulisi valikuid, mida katusorganisatsioon peab tegema arvestades erinevaid sidusgruppe (nt sihtrühmad, liikmed, meedia, rahastaja jne). Mängu analüüsides tuuakse välja olulisemad tähelepanekud strateegilisel planeerimisel ja vahendite haldamisel.
16.00 Kohvipaus
16.30 Läbipaistvus ja avalikustamine – lisaks professionaalsusele ja efektiivsusele on olulised ka katusorganisatsiooni eetiline pool, nende suutlikkus olla selged oma eesmärkides ja tegemistes ning ausad oma vastutavuses. Katusorganisatsioonid on legitiimsed ainult siis, kui neid tunnustatakse ja see tunnustus tuleb mitte nende nimest, vaid inimestest, tegevustest ja lubadustest, mida organisatsoon kasutab ja annab ning suutlikkusest oma tegevusest aru anda nii
liikmetele, rahastajatele, lõppkasusaajatele, partneritele kui publikule laiemalt.
17.30 Kokkuvõte koolitusest

Lisaks sellele, et Kristina Mänd on olnud EMSLi juhataja ja nõukogu liige, on ta üks tunnustatumaid koolitajaid Eesti vabaühenduste jaoks, eriti organisatsioonide tegevussuundade arendamise, tegevuse pikaajalise planeerimise ja läbipaistvuse teemadel. Ta on juhtinud vabaühenduste arenguprogrammi. Ta töötab rahvusvahelises katusorganisatsioonide võrgustikus Civicus programmi „Legitimacy, Transparency and Accountability“ koordinaatorina ja on andnud välja ka samanimelise käsiraamatu.

Indrek Maripuu on koolitanud erinevaid ettevõtjaid strateegilise planeerimise teemadel, lisaks läbi viinud mitmeid loovuskoolitusi, sh ka korraldades erinevaid strateegiamänge. EMSL on temaga teinud koostööd 2010. aasta suvekooli läbi viies, kus ta oli üks populaarsemaid koolitajaid.