Projekti ajakava

Aeg

Tegevus

Aprill 2011

Konkursside väljakuulutamine osalejate leidmiseks, projekti ettevalmistus.

14-15.05.2011

1. ühine seminar, 2 päeva – praktilise mentorluse koolitus, mentorpaaride moodustamine, eesmärgi püstitamine mentorsuhtes ning mentorprotsess ja tegevused teel eesmärgile, omavaheliste kokkulepete sõlmimine.

Mai 2011

Praktilise mentorluse algus – regulaarselt otsesed kohtumised (1-2 korda kuus) ning konsultatsioonid telefonitsi, Skype’i või e-posti teel. Mentor toetab juhendatava arenguvajaduste määratlemist, aitab seada eesmärke ning leida ja ellu viia vähemalt kaks sobivat lahendust probleemsete küsimuste ja kitsaskohtade lahendamiseks. Koostöö kajastamine blogis.

18-19.juuni 2011

2. ühine seminar (strateegilise planeerimise koolitus, organisatsiooni missiooni ja visiooni, põhitõdede, strateegiliste eesmärkide ja sihtgrupi määratlemine, organisatsiooni probleemide analüüsile ja parimate lähenemisviiside/strateegiate ning tegevuste planeerimine, mentorite ja juhendatavate analüüsi grupid), 2 päeva

27-28. august 2011

3.ühine seminar (kaasava juhtimise koolitus, kuidas leida kaasavaid viise inimeste kokkutoomiseks, õppimiseks ning loovate lahenduste leidmiseks, mentorite ja juhendatavate analüüsi grupid), 2 päeva

15-16. oktoober 2011

4. ühine seminar (eestkoste koolitus, praktilised oskused oma eestkostevõimekuse suurendamiseks, mentorite ja juhendatavate analüüsi grupid), 2 päeva

10-11. detsember 2011

5. ühine seminar (mõjupõhise projektijuhtimise koolitus, mõjupõhise lähenemise rakendamine projekti tegevuste planeerimisel, oskus saavutatud tulemustele ja projekti jätkusuutlikkusele objektiivselt hinnata, mentorite ja juhendatavate analüüsi grupid), 2 päeva

Veebruar 2012

Praktilise mentorluse lõpp. Juhendatavad ja mentorid lõpetavad ametlikult mentorsuhet, kuid jätkavad suhtlema omavahel mitteformaalselt

3. märts 2012

Projekti lõpuseminar – tutvustatakse projekti ja selle tegevusi, antakse ülevaadet toimunud arengust ning luuakse koos visiooni tuleviku koostööst.

Mai 2011-märts 2012

Paaride individuaalne nõustamine- suhtlemine osalejatega individuaalselt ja paarides e-posti, Skype’i või telefoni teel. Jooksvate küsimuste lahendamine, nõustamine ja motiveerimine

Mai 2011- märts 2012

Projekti monitooring – seiret teostatakse kogu praktilise koostöö vältel toetudes blogi sissekannetele, analüüsigruppides toimunud aruteludele ja tähelepanekutele, osalejatepoolsetele vahehindamislehtedele ning lõpphindamise tulemustele.

Aprill 2012

Projekti lõpphindamine toimub seire käigus saadud materjalide analüüsi ja ümbertöötlemise tulemusel. Hindamise tulemused avalikustatakse projekti kodulehel ning teiste infokanalite abil