Projekti eesmärgid ja kasu

Projekt on suunatud Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) liikmete, katusorganisatsiooni ning eestikeelsete ja venekeelsete ühenduste koostöö edendamisele ning nende tegutsemissuutlikkuse, eestkoste- ja osalemisvõimekuse suurendamisele.


Mentorlusprojekt  toob kokku venekeelsete organisatsioonide noori liidreid  kogenumate eestikeelsete ühendustega ning läbi pikaajalise isikliku suhtlemise, kogemuse jagamise ja nõustamise aitab tõsta venekeelsete MTÜde tegutsemissuutlikkust ning parandada suhtlust ja koostööd eestikeelsete ja venekeelsete ühenduste vahel.  

Projekt annab osalejatele teadmisi ja praktilisi nõuandeid efektiivsema kaasamise ja eestkoste tegevuse korraldamisel ning aitab paremini orienteeruda organisatsiooni juhtimise ja arendamise teemades. Mentorlusprojekt venekeelsetele kodanikuühendustele pakub osalejatele võimalusi tihedaks omavaheliseks suhtluseks, üksteise innustamiseks ning jätkusuutlikuks omavaheliseks koostööks. Läbi pideva suhtlemise paraneb ka venekeelsete ühenduste aktivistide eesti keele oskus ning kasvavad enesekindlus ja julgus kasutada keelt praktikas, mis loob omakorda eeldused kodanikuaktiivsuse tõusuks.

Kokku osaleb projektis 13 venekeelsete ühenduste aktivisti ning 13 eestikeelsete MTÜ-de esindajat.

NB! Venekeelsetele ühendustele suunatud arendusprojekti korraldatakse Eestis esmakordselt.

Projekti eesmärgid:

– soodustada Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) liikmete ning katusorganisatsiooni mõjusfääris asuvate eestikeelsete ja venekeelsete ühenduste koostöö edendamist;

– soodustada venekeelsete vabaühenduste tegutsemissuutlikkuse, eestkoste- ja osalemisvõimekuse suurendamist;

– pakkuda vene päritoluga aktivistidel võimalusi ületada ebausku endasse ja oma võimetesse, saada juurde teadmisi kuidas tõhustada oma ühenduse tegevust ja võimendada selle arengut kaasates ja innustades teisi inimesi.

Projekti pikaajalised eesmärgid:

– suurendada kontakte ja suhtlust eri emakeelega inimeste vahel ning vähendada erinevusi eesti- ja muukeelsete elanike osalemises kodanikuühendustes ja -ühiskonnas;

– venekeelsete vabaühenduste võimekuse, jätkusuutlikkuse ja professionaalsuse kasv läbi mittetulundussektori omavahelise koostöö ja partnerluse;

– soodustada kodanikuühiskonna ja piirkondade võrdsem ja ühtlasem arengut.

Projekti ülesanded:

– luua eestikeelsetele ja venekeelsetele vabaühendustele pikaajalist suhtlemiskeskonda, mis võimaldaks luua kestvaid inimlike sidemeid ning professionaalseid koostöövõrgustikke osalejate vahel;

– pakkuda osalejatele koolitusi strateegilise planeerimise, kaasamise, eestkoste ja projektijuhtimisega seotud teemadel, mis aitab kõikidel osapooltel saada head teoreerilist ettevalmistust, nõuandeid praktiliseks tegevuseks, aga ka õppida üksteise kogemusest;

– pakkuda venekeelsetel osalejatel võimalusi eesti keele oskuse täiustamiseks läbi tiheda suhtlemise oma partneriga.  Mentorlussuhe aluseks on ühised väärtused ja huvid;

– suurendada venekeelsete ühenduste esindajate teadlikkuse kodanikuühiskonna toimimisest ning nende kodanikuaktiivsust.

– korraldada paaride praktilist koostööd ning käivitada individuaalse nõustamise süsteemi.

– tagada avalikkuse informeerimise projektiga seotud tegevustest ning positiivsest mõjust kodanikuühiskonna arengule.

Projekt aitab luua sidemeid inimeste vahel, kes muidu kokku ei puutuks ning õpetab neid kasutades efektiivset lähenemismetoodikat.

Vaata lisaks

Pakkumine mentorile

Projekti eesmärgid

Juhendatava ja mentori valikukriteeriumid