Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava meetmed

Siin lehel oleme loetletud kõik 2014-2020 EL eelarvest ühtekuuluvuspoliitika rakanduskava elluviimiseks teadaolevalt plaanitavad meetmed, nende väljatöötamise eest vastutavad tublid ametnikud. Edaspidi püüame lisada infot teadaolevate kaasamistegevuste kohta meetme kujundamisel ja materjale, mis võiks aidata mõista millises suunas on koostajad mõtlemas.

Kõigis neis valdkondades töötavad vabaühendused võiksid olla “oma” meetmete kujundamisse kaasatud  – olla kursis milliseid arenguid kavandatakse ning kuidas tulemusteni jõuda plaanitakse, rääkida kaasa programmide kujundamises. Näiteks EMSL hoiab silma peal haldusvõimekuse suurendamise suuna meetmetel ja meie seniseid arvamusi saab lugeda SIIT.

Allolev loetelu on pikk, kuid sellest ei tasu heituda. Info on pärit veebilehelt www.struktuurifondid.ee, lisanud oleme töögruppide ja ümarlaudade materjale. Kes soovib täpsemalt teada saada, oma arvamusi või seisukohti edasi anda, võtku ühendust meetme eest vastutava ametnikuga. 

1. Noorte tööhõivevõime (employability) toetamine ning tööpuuduse ennetamine ja vähendamine – HTM, Ülle Tillmann, ulle.tillmann@hm.ee

Ettekanne Sotsiaalministeeriumi infoseminaril 11.10.2013

2. Tugiteenuste arendamine – HTM, Ülle Tillmann, ulle.tillmann@hm.ee

3. Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt – HTM, Kristel Haiba-Rillo, kristel.haiba-rillo@hm.ee

4. Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine – HTM, Ülle Tillmann, ulle.tillmann@hm.ee

5. Madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanute koolitamine, täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine ja tööhõivevõime tõstmine või Tööealise elanikkonna tööhõivevõime (employability) tõstmine ja töötuse ennetamine ning vähendamine – HTM, Reelika Luhtaru, reelika.luhtaru@hm.ee

6. Õppe seostamine tööturu vajadustega – HTM, Reelika Luhtaru, reelika.luhtaru@hm.ee

7. Koolivõrgu korrastamine –  HTM, Jaak Kask, jaak.kask@hm.ee

8. Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine – Sotsiaalministeerium, Merle Malvet, merle.malvet@sm.ee

Ettekanne Sotsiaalministeeriumi infoseminaril 11.10.2013 

9. Alkoholi liigtarvitamise ja alkoholisõltuvuse ennetuse, varase avastamise ja nõustamis-, raviteenuse ja taastusabi süsteemi loomine ja rakendamine – Sotsiaalministeerium, Maris Mälzer, maris.malzer@sm.ee

Ettekanne Sotsiaalministeeriumi infoseminaril 11.10.2013

10. Töötamist toetavad hoolekandemeetmed – Sotsiaalministeerium, Raimo Saadi, raimo.saadi@sm.ee

Ettekanne Sotsiaalministeeriumi infoseminaril 11.10.2013

11. Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks – Sotsiaalministeerium, Hanna Vseviov, hanna.vseviov@sm.ee

Ettekanne Sotsiaalministeerumi infoseminaril 11.10.2013

12. Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks – Siseministeerium, Marko Meriloo, marko.meriloo@siseministeerium.ee

13. EURES – Sotsiaalministeerium, Maris Mälzer, maris.malzer@sm.ee

14. Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks – Sotsiaalministeerium, Maris Mälzer, maris.malzer@sm.ee

15. Hoolekande taristu arendamine. Keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks – SoM, Maris Mälzer, maris.malzer@sm.ee

16. Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes – HTM, Jaak Kask, jaak.kask@hm.ee

17. Kõrghariduse infastruktuuri arendamine – HTM, Jaak Kask, jaak.kask@hm.ee

18. TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas  spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks – HTM, Margus Haidak, margus.haidak@hm.ee; MKM, Mart Laatsit, mart.laatsit@mkm.ee

19. Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus – Keskkonnaministeerium, Triin Reisner, triin.reisner@envir.ee

20. Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks – MKM, Kaie Nurmik, kaie.nurmik@mkm.ee

21. Uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu soodustamine, sh ettevõtlusteadlikkuse tõstmine ning tegevuskeskkonna ja  finantseerimisvõimaluste  – MKM, Piret Treiberg, piret.treiberg@mkm.ee

22. Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamise programm – MKM, Kadri Mats, kadri.mats@mkm.ee

23. Turismi nõudluse ja tootearenduse juhtimine – MKM, Martti Kalvik, martti.kalvik@mkm.ee

24. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine – Siseministeerium , Liis Palumets , liis.palumets@siseministeerium.ee

25. Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses – MKM, Maili Mahlapuu, maili.mahlapuu@mkm.ee

26. Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne – MKM, Maili Mahlapuu, maili.mahlapuu@mkm.eeAlgne meetme nimi:

27. Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine, või Energiatõhusus tänavavalgustuses – MKM, Maili Mahlapuu, maili.mahlapuu@mkm.ee

28. Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas) – MKM, Maili Mahlapuu, maili.mahlapuu@mkm.ee

29. Veemajanduse infrastruktuuri arendamine – Keskkonnaministeerium , Triin Reisner, triin.reisner@envir.ee

30. Saastunud alade ja veekogude korrastamine, Keskkonnaministeerium, Triin Reisner, triin.reisner@envir.ee

31. Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine – Keskkonnaministeerium, Triin Reisner, triin.reisner@envir.ee

32. Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks – Keskkonnaministeerium,  Triin Reisner, triin.reisner@envir.ee; Siseministeerium,  Marko Meriloo , marko.meriloo@siseministeerium.

33. Linnapiirkondade jätkusuutlik areng – Siseministeerium, Liis Palumets, liis.palumets@siseministeerium.ee

34. Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng – Siseministeerium , Liis Palumets, liis.palumets@siseministeerium.ee

35. Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine – Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Maili Mahlapuu, maili.mahlapuu@mkm.ee

36. Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine – MKM, Maili Mahlapuu, maili.mahlapuu@mkm.ee

37. Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine – MKM, Aivo Lepp, aivo.lepp@mkm.ee

38. Nutika teenuste taristu arendamine  – MKM, Aivo Lepp, aivo.lepp@mkm.ee

39. Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu – RaM, Cerlin Pesti, cerlin.pesti@fin.ee

40. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine – Riigikantselei , Juhani Lemmik, juhani.lemmik@riigikantselei.ee; RaM, Urmo Merila, urmo.merila@fin.ee

41. Avalike teenuste pakkumise arendamine – MKM, Aivo Lepp, aivo.lepp@mkm.ee