Üldkoosolek 2008

 


2008. aasta üldkoosolek toimus 16. mail kl 16 EMSLi liikme Miikaeli Ühenduse ruumes, Vanalinna Gümnaasiumi vastremonditud majas, Vene tn 22. Valiti uued nõukogu liikmed ning kinnitati aruanne ja plaanid. Vaata ka Pilte üldkoosolekult 2008.

Samal päeval kella 15-16 toimus sama maja auditooriumis ka Kodanikuühiskonna sihtkapitali teabetund, kus tutvustatakse nii maikuus välja kuulutatavat esimest taotlusvooru kui ka järgnevaid plaane

Päevakord:
– EMSLi 2007. aasta aruande ja audiitori järeldusotsuse tutvustus, küsimustele vastamine ja aruande kinnitamine
– EMSL 2008-2010 strateegia ja 2008 tegevuste tutvustamine, küsimustele vastamine ja strateegia kinnitamine
– EMSLi nõukogu kandidaatide tutvustamine, salajane hääletus
– EMSLi liikmeprogrammi tegevuste tutvustus ja arutelu
– Nõukogu liikmete valimistulemuste teatavakstegemine
– Muud küsimused

Materjalid:
Aastaaruanne
EMSL2008-11.ppt
EMSL2008tegevuskava.pdf

 

Allpool taustainfo ja kandidaadid nõukokku.

NÕUKOGU VALIMISED
Nõukogu kavandab EMSLi pikemaajalist tegevust, hoiab silma peal ja aitab kaasa kontori tegevustele ning otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. EMSL ootab kandidaatidelt valmisolekut tõsiselt nõukogu töösse ning nii EMSLi kui kogu kolmanda sektori arengusse panustada.

Seekord saavad kolme-aastased liikmevolitused läbi neljal nõukogu liikmel: Reet Valing, Monika Salu, Mall Hellam ja Jüri-Ott Salm. Vastavalt põhikirjale otsustab üldkoosolek kõigepealt nõukogu suuruse – kas jätkatakse 8-liikmelise nõukoguga või soovitakse suurust muuta. Nõukogu valimistel on igal liikmesorganisatsioonil hääli nii palju kui valitavaid kohti. Hääletamine on salajane, valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Häälte võrdsuse korral heidetakse liisku.

EMSLi nõukogu kandidaadid (tähestiku järjekorras)
 

MALL HELLAM (ülesseadja: Avatud Eesti Fond)

Avatud Eesti Fondi nimel esitame Mall Hellami uueks perioodiks EMSLi nõukogu kandidaadiks.

AARE HÕRN (ülesseadja: Fenno-Ugria Asutus)

MTÜ Fenno-Ugria Asutus juhatus otsustas oma tänasel koosolekul esitada EMSLi nõukogu liikme kandidaadiks Aare Hõrna, kes on meie arvates igati sobiv kandidaat EMSLi nõukogusse ühistegevuse edendamise tulemusrohke kogemuse tõttu. Aare Hõrn on tegev Setomaa valdade liidu kultuurinõunikuna. Möödunud aasta 4. augustil valiti ta Võrumaal Meremäe vallas peetud XIV Seto kuningriigi päeval kuningas Peko asemikuks ehk ülemsootskaks.

ALLAR JÕKS (ülesseadja: EMSLi nõukogu)

Esitame EMSLi nõukogu kandidaadiks endise Eesti Vabariigi õiguskantsleri Allar Jõksi. Allar Jõks oli õiguskantsler aastatel 2001-08, muu hulgas täites ka ombudsmani ehk kodanike põhiõiguste ja vabaduste kaitsja rolli. Korduvalt on ta juhtinud tähelepanu läbipaistva valitsemise ja ausa mängu reeglite jälgimisele, teinud seda hästi ja mõjukalt, näidates üles pühendumist kodanikuühiskonna arendamisele. Usume, et sellistest kompetentsidest oleks palju kasu ka EMSLi nõukogus.

MAARJA MÄNDMAA (ülesseadja: Eesti Naabrivalve)

Eesti Naabrivalve ühing esitab Maarja Mändmaa kandidatuuri EMSLi nõukogusse.

Maarja Mändmaa on üks Eesti Naabrivalve ühingu asutajaliikmetest ja osalenud kahe juhatuse koosseisus. Hetkel on ta ühingu lihtliige. Maarja on olnud naabrivalve liikumise edendaja selle tegutsemise algusest alates, tema abiga sai koostatud ühingu põhikiri ja muud töödokumendid, mis ka praegu on abiks naabrivalve liikumise tutvustamisel ning tegevuste elluviimisel.  Kohusetunne, õiglusmeel ja vastutusvõime on omadused, mis Maarjat oma ettevõtmiste elluviimisel iseloomustavad. 

Maarja kogemused töötades avalikus sektoris on olnud abiks MTÜ Eesti Naabrivalve arengus ning kindlasti on neist kasu ka EMSLi nõukogu liikme kohustuste elluviimisel. EMSLi nõukogu saaks Maarja näol juurde abivalmi, tööka ja hea huumorimeelega inimese, kes tahab kaasa aidata kodanikuühiskonna arengule Eestis!

RAINER NÕLVAK (ülesseadja: Eestimaa Looduse Fond)

Esitame ELFi poolt EMSLi nõukogu kandidaadiks Rainer Nõlvaku.

Tema senine tegevus ELFi nõukogus on toonud juurde hulga häid kogemusi ja võimalusi kolmanda sektori koostööks riigiasutuste ning erasektoriga. Need loovad paremaid väljavaateid keskkonna kaitseks kui ka kolmanda sektori arvestamiseks konstruktiivse partnerina. Ilmekamaks näiteks on kodanikualgatuse Teeme Ära 2008 korraldamisega seonduv. Samuti on ta osalenud energeetikatemaatilistes debattides ja omab head ülevaadet keskkonnaorganisatsioonide, arendajate ja riigi vahel valitsevatest ebakõladest ning pakkunud lahendusi nendest üle saamiseks.

EIMAR VELDRE (ülesseadjad: Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit)

Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) poolt esitame Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu liikme kandidaadiks Eimar Veldre.

Eimar on hetkel EÜL juhatuse esimees ning varasemalt tegutsenud Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna juhatuses 2003/04 ja 2005/07. Eimar on siseministeeriumi juures oleva Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni valitsuskomisjoni liige.

Eimar on silma paistnud üliõpilasliikumise arendajana ning panustanud EÕEL ja EÜL koostöösse. Samuti on tal hea oskus tajuda poliitika kujundamise protsesse ja erinevate rühmade huvisid.