VABATAHTLIKU TEGEVUSE / PRAKTIKA HEA TAVA

Hea tava PDF versioon

Mina, vabatahtlike/praktikantide juhendaja vabaühenduses, ……………………………

ENNE TEGEVUSI

KOGUN INFOT PRAKTIKA / VABATAHTLIKU TEGEVUSE KORRALDAMISE KOHTA.
Tutvun vabatahtlike/praktikantide juhtimist puudutava info ja seadusandlusega.
Loen hoolikalt praktika juhendit
Osalen vabatahtlike/praktikantide juhtimise koolitusel.
MÄÄRATLEN OMA VAJADUSED.
Mõtlen läbi, mis on minu tegevuse eesmärk ja kuidas selleni jõuda.
Pean silmas, et kõiki töid ei saa vabatahtlikule tegevusele üles ehitada.
Mõtlen läbi ülesanded, tegevuse kestvuse ja kulud.
KAVANDAN PRAKTIKANTIDE / VABATAHTLIKE LEIDMISE, HOIDMISE JA
TUNNUSTAMISE.
Mõtlen läbi, kuidas viia omavahel kokku sobivad tegevused ja sobivad inimesed.
Kaalun kaasamisega seotud riske ja nende ennetamise viise.
Vajadusel kontrollin parktikantide/vabatahtlike tausta, neid sellest eelnevalt informeerides.
Valmistan ette tegevuste kirjeldused, lepingud ja muud materjalid.
Mõtlen läbi, millised on minu võimalused vabatahtlike tunnustamiseks.

TEGUTSEMISE AJAL

LEPIN PRAKTIKANTIDE / VABATAHTLIKEGA KOKKU NENDE TEGEVUSE SISU,
KESTVUSE, TULEMUSE, KULUDE HÜVITAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE.
Lähtun oma vabaühenduse missioonist ja vajadustest ning samal ajal kuulan ära nende
soovid ja ettepanekud.
Lepin selgelt kokku nende vastutusala ja ülesanded.
Mitmetimõistmise vähendamiseks teen seda kirjalikult.
Jagan infot tegevusega seotud kulude hüvitamise kohta.
Pean kinni kokkulepetest, ka suulistest.
TAGAN PARIMAD VÕIMALIKUD TINGIMUSED.
Hoolitsen selle eest, et tegevus oleks turvaline, tervist mitte kahjustav ja seaduslik.
Määran asendaja, kes vabatahtlikud vastu võtab ja neid juhendab minu puudumisel.
HOIAN PRAKTIKANTIDE / VABATAHTLIKE TEGEVUSEL PIDEVALT SILMA PEAL
NING OLEN VALMIS MUUDATUSTEKS, ET KOOSTÖÖ PAREMINI TOIMIKS.
Informeerin nende tegevust puudutavatest olulistest asjadest.
Kaasan neid puudutavate otsuste tegemisse.
Annan praktikandele / vabatahtlikele tagasisidet ning küsin seda ka neilt.

TEGEVUSTE JÄREL

TUNNUSTAN PRAKTIKANTIDE / VABATAHTLIKE PANUST.
Pakun nende kogemust tõendavat soovituskirja või vabatahtliku passi.
Korraldan vabatahtlikele tänuürituse.
Annan ausat, õiglast ja isiklikku arengut innustavat hinnangut.
ANALÜÜSIN OMA KOGEMUST TEGEVUSTE KORRALDAMISEL.
Mõtlen läbi õnnestumised ja puudujäägid.
Võrdlen saavutatut kavandatuga ja mõtlen läbi, kuivõrd ning miks soovitud tulemusteni
jõuti.
SOODUSTAN VABATAHTLIKUST TEGEVUSEST SAADUD KOGEMUSE NING
LOODUD VÄÄRTUSE LAIEMAT TEADVUSTAMIST.
Kajastan praktikantide / vabatahtlike panust kohalikus või üleriigilises meedias.
Märgin praktikantide / vabatahtlike panuse ära projektide aruannetes.
Toon nende panuse esile ka majandusaasta aruandes.
Osalen vabatahtliku tegevuse arendamisega seotud aruteludes, uuringutes, küsitlustes ja
mujal.

Mina, vabatahtlik/praktikant, ………………………

ENNE TEGUTSEMIST

TEADVUSTAN ENDALE OMA OOTUSED
Otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta.
Mõtlen läbi, mida tahan teha.
Mõtlen läbi, kuidas see tegevus sobib minu elukorraldusega.
Mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja mida praktikalt ootan.
KAALUN OMA OSKUSI JA VÕIMALUSI VABATAHTLIKUKS TEGEVUSEKS
Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle jõukohane ja samas
arenguvõimalusi pakkuv.
Teen plaani: kus, millal ja kui palju aega saan praktikale pühendada.
Arutan oma plaane lähedastega.
KASUTAN ERINEVAID VÕIMALUSI ENDALE SOBIVA VABATAHTLIKU TEGEVUSE
LEIDMISEKS.
Tutvun praktikavõimalustega kogukonnapraktika lehel.
Küsin soovitusi tuttavatelt või otisn vabaühendusi ise.

TEGUTSEMISE AJAL

TÄIDAN ENDALE VÕETUD ÜLESANDEID HOOLIKALT JA VÕIMETEKOHASELT
Olen punktuaalne ja teostan tööd lõpuni.
Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui juhised on
vastuolus seadustega.
Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist praktikandina/tulevase vabatahtlikuna.
ARVESTAN MEESKONNA TEISTE LIIKMETEGA
Tutvun vabaühenduse väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu.
Kuulan teiste vabaühenduse liikmetelt kogemusi ning jagan enda omi.
Pean kinni kokkulepetest, ka suulistest.
INFORMEERIN VABAÜHENDUSE ESINDAJAT MINU TEGEVUST PUUDUTAVATEST
OLULISTEST ASJADEST
Informeerin vabaühendust oma soovidest ja võimalustest.
Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd.
Teen ettepanekuid praktika / vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks.
Informeerin koheselt takistustest ja praktikandina tegutsemise lõpetamise kavatsustest.

TEGUTSEMIST LÕPETADES

ANNAN TEABE OMA TÖÖ KOHTA EDASI VABAÜHENDUSE ESINDAJALE JA/VÕI
TEISTELE VABATAHTLIKELE
Annan teada, kui kaugele töö võrreldes kavandatuga jõudis.
Esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd paremini korraldada.
JAGAN VABAÜHENDUSE JA TEISTE VABATAHTLIKEGA OMA ELAMUSI JA
KOGEMUSI.
Osalen vabaühenduse üritusel, kus räägin oma tegevusest, kogemustest ja õppetundidest.
Kirjutan loo, mida vabaühendus saab kodulehel, trükistes või infolistides levitada.
Jagan vabaühendusega praktikast / vabatahtlikust tööst tehtud fotosid.
SOOVI JA VÕIMALUSE KORRAL SEAN END VALMIS UUEKS TEGEVUSEKS.
Jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan nende arvamusi ja soovitusi.
Alustan uuesti algusest.

 

 

Hea tava on välja töötatud Eesti Vabatahtlike Võrgustiku poolt (avaldatud Vabatahtlike Värav platvormil) ning täiendatud EMSLi poolt kogukonnapraktika jaoks.