Uudised

ARVA: MTÜde ja SAde seaduste tulevased muudatused

laine uudised-laine
28. oktoober 2018
Ühinguõiguse revisjon on jõudnud sinnamaale, et valmis ligi 1000leheküljeline analüüs-kontseptsioon. Olulisi probleeme ning suuri muudatusi juriidiliste isikute maastikul ei nähta, ideed ühtlustaks pigem erinevaid regulatsioone ja lihtsustaks elu. Tegime ülevaate kaalumiseks esitatud ettepanekutest, mis võivad mõne aasta pärast vabaühendusi puudutama hakata.

Esmapilgul tunduvad kõik ettepanekud mõistlikud ja kattuvad ka Vabaühenduste Liidu poolt varem kogutute ja töörühmale edastatutega. Kuna grupeerida on neid raske, toome 25 sisulisemalt olulisemat ära üsna läbisegi:

 • Vajadust uute juriidiliste isikute liikideks ei nähtud. Sotsiaalne ettevõtlus toimib tänagi nii kasumitaotluseta kui ka äriühingutes ja pigem tekib küsimusi maksuõiguses – tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja saaks avada ka äriühingutele ja sedapidi täiendavaid soodustusi anda. Lisaks on tulundusühistu vorm meil juba olemas isiku- ja kapitaliühingu vahepealsena. Vt analüüsi peatükk 2.2.13.
 • Lubada vabamat reorganiseerimist ühest juriidilisest vormist teise, nt MTÜst TulÜks (praegu tuleb üks ühing esmalt lõpetada
 • MTÜ eristamiseks äriühingutest täpsustada sundlõpetamise alusena olukord, kui MTÜ peamiseks eesmärgiks kujuneb majandustegevuse kaudu liikmetele tulu teenimine (tänases seaduses ebamäärasem)
 • Väiksematel MTÜdel lubada tegutsemist juhatuseta, liikmete otsejuhtimisel (sarnaselt täisühingute ja nüüd korteriühistutega)
 • Võimaldada põhikirjaga kõrvalekaldumine liikmete võrdsest hääleõigusest (praktikas tehakse praegugi, nt andes suuremate liikmete häälele rohkem kaalu)
 • Täpsustada MTÜ liikme väljaarvamuse vaidlustamise korda üldkoosolekul
 • Kaotada kirikutel ja kogudustel asutamislepingu notariaalse tõestamise nõue
 • Ühtlustada teisigi regulatsioone, kus nt kirikutel või ametiühingutel on arusaamatud erisused
 • Kaotada sihtasutustel nõukogu kohustuslikkus ja jätta see põhikirja otsustada
 • Võimaldada nii MTÜdel kui ka SAdel juhatuse ja nõukogu tähtajatut ametiaega (sarnaselt osaühinguile)
 • Lõpetada registris juhatuse liikmete ametiajaga seonduvate andmete avaldamine, sest sel pole õiguslikku tähendust
 • Loobuda juhatuse esindusõiguse erisuste registrisse kandmisest
 • Lubada MTÜ osade registriandmete mitteavalikustamine (nt andmekaitse kaalutlusil)
 • Loobuda üksnes MTÜdele kehtestatud reliktina näivast võimalusest kanda registrisse piirang, et MTÜ kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti
 • SA auditeerimiskohustusel lähtuda AuDTS tingimustest (täna juba alates 15 000 € käibe v vara mahust)
 • Kaotada MTÜde ja SAde üldine kohustus majandusaasta aruandeid esitada ja nõuda seda vaid suurema käibega või avalikke vahendeid või annetusi saanuil.
 • Arendada aruannete koostamise lihtsustamist eeltäidetusega või varemkogutud andmete põhjal
 • Lihtsustada äriregistrile lisadokumentide esitamist (nt skannidena)
 • Võimaldada registrile esitada võõrkeelseid dokumente
 • Loobuda registrist kustutamisest, kui aastaaruanne on esitamata, luues registreeringu peatamise võimalus, ja lastes tegevust jätkata
 • Lubada MTÜdes liikmelisuse üleantavust ja päritavust
 • Ka SA-l võimaldada asutajaõiguste üleminekut (eriti asutaja lõppemise või surma puhul)
 • Kohustada MTÜde liikmeid teatama ühingule oma e-posti aadress
 • Luua ettevõtjaportaali võimalus koosolekuid elektrooniliselt pidada (sh edastada koosoleku kohta teateid, heli ja pilti vahendada, hääletada ning kohe ka protokoll koostada)
 • Vähendada piiranguid otsuste tegemisel koosolekut kokku kutsumata
 • Luua registrist nõu küsimise süsteem (täna olematu) ja vastata mitmes keeles ära korduma kippuvad küsimused.

Kõik need on töörühma ettepanekud edasiseks kaalumiseks, millest osad vajavad veel analüüsimist.

Edasi läheb nii, et ühinguõiguse revisjoni komisjon arutab kogu kupatust 31.10.18, järgneva aasta jooksul tehakse vajalikke mõjuanalüüse ja avalikke arutelusid, ning aasta pärast peaksid valmima eelnõud. Nende avalik arutamine ja kooskõlastamine kestab omakorda septembrini 2020. Nii et hommepäev ei muutu midagi, kuigi mõned muudatused võinuks juba ammu ära teha bürokraatia vähendamiseks.

Kogu analüüs-kontseptsiooni saab lugeda siit. Tekst on üle 900 lehekülje, ent üsna loetav ja selge.
Kel on töörühma ettepanekutele vastuargumente või vahepeal uusi muresid tekkinud, kirjutab alari@heakodanik.ee.