Uudised

EMP toetuste Vabaühenduste Fond kutsub esitama koostööprojekte vihakõne vastu, lõimimise poolt

laine uudised-laine
16. november 2015

EMP toetuste Vabaühenduste Fond kuulutas välja täiendava taotlusvooru vabaühendustele, et arendada koostööd ning vahetada kogemusi Eesti ja fondi doonorriikide, st Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel. Vajadusel võivad projekti olla kaasatud ka rahvusvahelised organisatsioonid. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. detsembril kell 23:59.

2015. aasta jooksul on sõja- ja konfliktipiirkondadest Euroopasse saabuvate pagulaste arv mitmekordistunud. Paljud Euroopa riigid ei ole põgenike saabumiseks valmis, puuduvad oskused ja kogemused nende vastuvõtmiseks ja lõimimiseks kogukonda, ühiskonnas on levinud eelarvamused ja sallimatus võõra ja tundmatu suhtes, mis pahatihti viivad ekstremismi ja vihakõne levikule. Sellises olukorras on oluline roll vabaühendustel, kes saavad aidata kujundada avalikkuse seisukohti ja teha selgitustööd, jälgida, et pagulaste inimõigusi ei rikutaks ning aidata neil sulanduda uude kogukonda.

EMP toetuste üheks eesmärgiks käesoleval programmiperioodil on hoogustada koostööd abisaaja- ja doonorriikide vahel. Seepärast kuulutab EMP toetuste vabaühenduste fond välja täiendava taotlusvooru vabaühendustele, et hoogustada koostööd ning vahetada kogemusi Eesti ning fondi doonorriikide, st Norra, Islandi ja Liechtensteini organisatsioonide vahel. Vajadusel võivad projekti olema kaasatud ka rahvusvahelised organisatsioonid.

Toetust saavad taotleda vaid avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused,

 1. kes on tegusad vähemalt 1 aasta jooksul;
 2. kellel ei ole ärilisi eesmärke;
 3. kes on sõltumatud kohalikust omavalitsusest ja riigist, poliitilistest parteidest ja äriühingutest;
 4. mis ei ole asutatud tulu teenimiseks ega seisa oma liikmete majanduslike huvide eest.

Ühendused peavad omama kogemusi vähemalt ühe alljärgneva teemaga tegelemisel:

 • võitlus vihakõne, sallimatuse ja võõravihaga (sh avalikud kampaaniad ja informeerimine);
 • töö rahvusvahelist kaitset taotlevate ja selle saanud inimestega, nende lõimimine Eesti ühiskonda.

Toetuse eraldamise tingimuseks on:

 • vähemalt üks kaasatav partnerorganisatsioon peab tegutsema Norras, Islandil või Liechtensteinis;
 • partnerid annavad sisulise panuse projekti eesmärkide saavutamisse, tuues uut teadmist ja kogemust;
 • kulud, mille katmiseks täiendavat toetust küsitakse, on projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendatud ja vajalikud;
 • koostööpartneriteks võivad olla nii avaliku kui ka mittetulundussektori organisatsioonid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Toetust on võimalik kasutada kohtumiste, seminaride, koolituste korraldamiseks ning neil osalemiseks Eestis või doonorriikides. Kui projekti on kaasatud rahvusvahelised organisatsioonid, siis võib tegevus toimuda ka mujal, kui see on hädavajalik, proportsionaalne ja otstarbekas.

Toetust saab küsida tegevusteks, mille eesmärgiks on muuhulgas näiteks:

 • uute teadmiste, kogemuste ja praktikate vahetamine;
 • efektiivsete praktiliste töömeetodite kogumine;
 • ühised arutelud kogemuste vahetamiseks ja praktikate kujundamiseks, huvikaitse ja kampaaniate väljatöötamiseks ja läbiviimiseks;
 • koostöövõrgustike loomine, tugevdamine ja laiendamine.

Toetuse suurus ja kasutamise periood:

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 2 500 eurot.

Kokku on toetusteks võimalik jagada 18 000 eurot.

Toetusest saab katta plaanitavate tegevuste kulud 100% ulatuses.

Projektid tuleb läbi viia perioodil jaanuar – märts 2016.a.

Mis on abikõlblikud kulud

 • projekti elluviija või partnerite poolt reaalselt tehtud kulud, mis tekivad lepingus fikseeritud abikõlblikkuse perioodil;
 • on projekti eesmärgi ja tegevustega otseselt seotud ning eelarvesse planeeritud;
 • on proportsionaalsed ning projekti elluviimiseks vajalikud;
 • mida kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja efektiivselt ning eranditult projekti eesmärgi saavutamiseks;
 • on eraldatavad ja tõendatavad, raamatupidamises nõuetekohaselt kajastatud ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

Kõik projekti elluviimisel tehtud kulud peavad olema tõendatud laekunud arvete või võrdväärset tõendusväärtust omavate raamatupidamisdokumentidega.

Toetust saab kasutada järgmiste kulude katmiseks: 

 • reisikulu
 • päevarahad/toitlustuskulu
 • majutuskulu
 • ruumide üür
 • transpordikulu
 • muu põhjendatu kulu kohtumiste ja ürituste korraldamiseks ja neil osalemiseks (tasud jms).

Taotlemine

 • Tähtaeg kahepoolse koostöö taotluste esitamiseks on 9. detsember 2015 hiljemalt kell 23:59.
 • Taotlus vormistatakse Vabaühenduste Fondi taotlusvormil inglise keeles.
 • Taotlusvormile lisatakse projektijuhi CV.
 • Taotlused tuleb esitada ühes eksemplaris e-posti aadressile vyf@oef.org.ee.
 • Lae alla taotlusvorm siin.
 • Projektijärgse aruande vormi leiad siit.

Taotluste hindamine

Et garanteerida taotluste paindlik läbivaatamine delegeerib AEFi nõukogu taotluste läbivaatamise ja rahastamise või mitterahastamise kohta otsuse tegemise kolmest inimesest koosnevale hindamiskomisjonile. AEFi nõukogu informeeritakse hindamiskomisjoni otsustest jooksvalt ja heakskiidetud taotlused kinnitab AEFi nõukogu tagantjärgi.

Otsused toetuste eraldamise kohta tehakse kahe nädala jooksul ning projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt 31. märtsiks 2016.

Vabaühenduste Fondist:

Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein. Toetusskeem on suunatud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 13 liikmesriigi (Bulgaaria, Ungari, Poola, Horvaatia, Läti, Rumeenia, Küpros, Leedu, Slovakkia, Tšehhi, Malta, Sloveenia ja Eesti ) programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärk on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja abisaajariikide vahel. Avatud Eesti Fond on EMP Vabaühenduste Fondi elluviija Eestis, aastatel 2012–2014 eraldati kodanikuühiskonna edendamiseks ligi 2 miljonit eurot.

Lisainformatsioon:

Jelena Katsuba
Avatud Eesti Fond
+372 615 5700 (E-N 9-17)
e-post jelena@oef.org.ee