Uudised

Euroopa Kohus: liikmesriigid peavad kaitsma oma hunte

laine uudised-laine
24. oktoober 2019

Euroopa Kohus kinnitas hundi range kaitse vajalikkust kommenteerides, et küttimisluba tuleks anda ainult erandlikel juhtudel, ning vaid viimase abinõuna pärast seda, kui mittesurmavaid meetmeid on nõuetekohaselt rakendatud ja need ei ole tulemusi andnud.

See hea uudis võsavillemitele on pärit üle-eelmisest nädalast, kui Euroopa Kohus (EK) tegi otsuse küsimuses Soome Metsa- ja Looduse Ameti poolt huntide tapmiseks loa andmine – hundid on Soomes tõsiselt ohustatud liik, järgi vaid 200 isendit, tuleb vältida salaküttimist ja jahikoerte vigastamist.

Otsuses rõhutatakse, et hunt on üks rangelt kaitstavaid liike, ning et ELi elupaikade direktiivi tuleb tõlgendada ELTL artiklis 191 lõikes toodud ettevaatuspõhimõtte alusel. Teisisõnu, kui on olemas oht, et küttimisloaga kahjustatakse laiema huntide populatsiooni kaitset, ei tohiks sellist luba anda.

„EK otsus on hea uudis huntide jaoks ja annab selged juhised selle kohta, kuidas elupaikade direktiivi kohaselt erandeid teha. Liikmesriikide jõupingutused peaksid keskenduma konfliktide ennetamisele ning tagama huntide ja muude kaitstavate liikide kooseksisteerimise, selle asemel et nõuda küttimislube,“ kommenteeris Eurogroup of Animals direktor Reineke Hameleersi. „Me kutsume Euroopa Komisjoni üles võtma arvesse EK järeldusi ranget kaitset vajavate liike käsitleva suunisdokumendi ajakohastamisel elupaikade direktiivi alusel.“

Euroopa Liidu lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals esindab 68 loomakaitse organisatsiooni 26 Eli liikmesriigist, Šveitsist, Serbiast, Norrast, Austraaliast ja USAst. Alates selle loomisest 1980. aastal on sellel organisatsioonil õnnestunud õhutada Euroopa Liitu võtma vastu kõrgemaid õigusnorme loomade kaitseks. Eurogroup for Animals kajastab avalikku arvamust oma liikmesorganisatsioonide kaudu kõikjal Euroopa Liidus, ning tal on nii teadus- kui ka tehnikaalane pädevus pakkuda eksperdinõuandeid  loomade heaoluga seotud küsimustes.

Lisateave:
Ilaria Di Silvestre
Programme Leader, 
Wildlife Tel: +32 (0)2 740 08 24
i.disilvestre@eurogroupforanimals.org

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel