Uudised

Euroopa Nõukogu valitsusväliste organisatsioonide konverents uurib Eesti vabaühenduste mõju poliitikate kujundamises.

laine uudised-laine
25. september 2017
Nädala alguses on Eestis visiidil Anna Rurka, Euroopa Nõukogu juures tegutseva valitsusväliste organisatsioonide konverentsi president oma delegatsiooniga. Visiidi eesmärk on koguda infot sellest, kuidas on Eestis korraldatud kodanike kaasamine poliitkakujundamisse, millised on võimalused otsuste tegemises osaleda ning kui mõjusad need võimalused huvide esindamiseks on.

Delegatsioon kohtub vabaühenduste, aga ka ministeeriumite ja ametnikega. Kohtumistel arutatakse, mil määral on Eesti kodanikkonnal võimalik osaleda avalikus poliitikas ja otuste tegemises, millised on dialoogi erinevate osaliste vaated – näiteks kui hästi on järgitud kaasamise head tava, kas kõigil on võrdsed võimalused ja ligipääs otsustamisele, kui hästi töötavad osalusportaalid ja mis kasu on olnud petitsiooniõigusest.

Valitsusväliste organisatsioonide konverents on organiseerunud kodanikuühiskonna hääl Euroopa Nõukogu juures. Konverentsi liikmeteks on 288 rahvusvahelist valitsusvälist organisatsiooni, kes esindavad aruteludes ja ettepanekutes oma liikmeid liikmesriikidest. Konverents on vahemeheks vabaühenduste ja Euroopa Nõukogu ning liikmesriikide suhtluses.

Esmaspäeval, 25. septembril kohtub delegatsioon Eesti vabaühendustega. Huvikaitseühenduste, inimõiguste ja demokraatia arendusega töötavate organisatsioonidega arutatakse nende hinnanguid võimalusele otsustamises kaasa rääkida. Teisipäeval, 26. septembril toimuvad kokkusaamised Siseministeeriumis, Justiitsministeeriumis ja Riigikantseleis, et uurida ministeriumite vastuseid probleemkohtadele, aga ka plaane ja ettepanekuid kaasamispraktikate parandamiseks.

Kodanike võimalus osaleda poliitikakujundamises ja otsustes on Euroopa Nõukogu üheks prioriteeediks. Enamikes liikmesriikides on lepitud kokku raamid selleks, et kodanikel oleks otsustusprotsessis kaasa rääkimise õigus. Valitsusväliste organisatsioonide konverents on valmistamas ette juhiseid kodanike efektiivsemaks ning tähenduslikumaks kaasamiseks, mis kehtestaks liikmesriikidele universaalsed miinimumstandardid.

Rohkem infot:

Maris Jõgeva

maris@heakodanik.ee

+372 53421726