artikkel

Huvikaitse ja kaasamise koolitused

laine
31. juuli 2023
Foto:

Huvikaitsekoolitused

Koolitusele on oodatud 4-6 liikmelised meeskonnad, kus vähemalt kolm inimest on omavalitsusest. Kui sina saad ja tahad oma kodukandis mõne sihtrühma heaolu edendada, siis tule huvikaitse koolitusele ja leidke lahendused koos teistega oma vallas. Koolitajad on Kai Klandorf ja Marcus Ehasoo Vabaühenduste Liidust. 

Huvikaitse eesmärk on avalikest huvidest lähtudes kaitsta ja esindada inimeste või rühmade huve, kes võivad olla haavatavad või vajavad abi. See hõlmab õiguste kaitset, heaolu edendamist ja võrdsete võimaluste tagamist. 

Koolitused toimuvad:

Koolituse lõpuks osaleja: 

 • mõistab, mis on huvikaitse olemus, ja oskab sõnastada oma huvikaitse tegevuse väärtust; teab, kuidas sõnastada huvikaitse eesmärke. 
 • oskab kasutada probleemipuu tööriista, et koostada huvikaitse olukorra analüüsi; 
 • teab erinevaid tööriistu ja oskab kasutada vähemalt ühte oma huvikaitse eesmärgi osapoolte kaardistusel; 
 • teab erinevaid huvikaitse tegemise meetodeid ja oskab tuua näiteid nende kasutusest sobivas kontekstis (olukord ja osapool); 
 • teab kuidas, valdkondade ülene koostöö aitab huvikaitse eesmärke saavutada ja näeb oma eesmärgi seoseid teiste valdkondlike eesmärkide ja partnerite tegevusega; 
 • teab, kuidas määrata huvikaitse eest vastutajaid ja kaardistada vajalikke ressursse, et tagada järjepidevus ja jätkusuutlikkus. 

Kaasamise koolitused

Kaasamise koolituse eesmärk on jõustatud kohalike omavalitsuste otsusetegijad, kes teevad teadlikult igapäevast koostööd kogukonnaga, loomaks sidusamat ja tegusamat kogukonda. Koolitajad on Kai Klandorf, Marcus Ehasoo ja Heleene Lippmaa Vabaühenduste Liidust.

Koolitused toimuvad:

Koolituse lõpuks osaleja:

 • Teab, mis on kaasamise olemus. Sõnastab kaasamise väärtuse nii kogukonna kui üksikisiku tasandil;
 • Oskab nimetada kogukonna riski- ja kaitsetegureid, mis mõjutavad kogukonna heaolu, teab nendega kaasamise planeerimisel arvestada;
 • Teab erinevaid tööriistu ja oskab neid kasutada oma kaasamise osapoolte kaardistusel;
 • Teab erinevaid kaasamise meetodeid ja oskab tuua näiteid nende kasutusest sobivas kontekstis (partnerid ja sidusrühmad);
 • Teab põhimõtteid koostöövõrgustiku loomiseks, arendamiseks ja jõustamiseks, rakendab neid oma valdkonnas ja piirkonnas;
 • Koostab kaasamise plaani, mille alusel viia läbi kaasamise protsess oma KOVis.

Mõlemad koolitused toimuvad Norra toetusest 2014–2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ raames.