Uudised

Innove toetab kogukonna, ettevõtjate ja koolide koostööd

laine uudised-laine
30. jaanuar 2017
SA Innove ootab 10. märtsini taotlusi toetamaks koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel, juurutamaks ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendamaks õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” raames on avatud taotlusvoor 9. jaanuarist 2017 kuni 10. märtsini 2017 kl 17.00.

Toetatavad tegevused on kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil:

 • kooliväliste partnerite kaasamine ettevõtlusõppe läbiviimisesse;
 • ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvad tegevused;
 • väljaspool kooli ettevõtlusõppe läbiviimist toetavad tegevused.

Projektide tegevuste sihtrühm:

 • õppurid;
 • õpet läbiviivad spetsialistid.

Taotlejad, partnerid

 • Taotlejad võivad olla koolid, era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
 • Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri. Kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partner olema kool.
 • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

Eelarve/toetuse määr

 • Taotlusvooru eelarve on 180 000 eurot.
 • Toetuse piirsumma ühe taotluse kohta on 1000 eurot kuni 25 000 eurot.
 • Minimaalne kindlasummaline makse on 1000 eurot ning maksimaalne kindlasummaliste maksete arv ühes taotluses on viis kindlasummalist makset.
 • Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
 • Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest.

Määrus ja infomaterjalid

Taotluste esitamine

Infopäevad 

 • 20. ja 23. jaanuaril  toimunud infopäevade materjalid on leitavad siit.

Taotlusvooru viib läbi SA Innove struktuuritoetuste agentuuri elukestva õppe keskus.
Lisainfo telefonil 735 0528.