Uudised

Jälle värske ülevaade euromeetmete avanemise seisust

laine uudised-laine
3. november 2015

30.10.2015 seisuga oli Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (edaspidi ÜKP) raames õigusakte vastu võetud 90, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (edaspidi MAK) raames on vastu võetud 27 toetuse andmise tingimuste õigusakti. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava (edaspidi EMKF) raames on tänaseks vastu võetud 3 toetuse andmise tingimuste õigusakti.

Jõustunud struktuurifondide toetuse andmise tingimused on kättesaadavad struktuurifondide kodulehel siin. Jõustunud maaelu arengukava meetmete õigusaktid on kättesaadavad siin. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete avamise info pannakse üles PRIA kodulehele (hetkel kättesaadavad Riigi Teatajast).

Novembri ja detsembri jooksul on kavas algatada (või on juba algatatud, aga veel käimas) järgmiste toetuse andmise tingimuste ametlik kooskõlastamine:

Nr

OP

Meetme tegevuse number

Toetuse andmise tingimuste nimetus

VA

1

ÜKP

1.3.2

Koolide IKT taristu

MKM

2

ÜKP

1.6.1

Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine

HTM

3

ÜKP

1.6.2

Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks

HTM

4

ÜKP

2.7.3

Toetuse andmise tingimused õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks

SIM

5

ÜKP

4.1.3

Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine, Mobilitas+

HTM

6

ÜKP

4.2.1

Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine, RITA

HTM

7

ÜKP

4.2.3

TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, NUTIKAS

HTM

8

ÜKP

4.2.5

Nõudluspoole poliitikad

MKM

9

ÜKP

4.4.1

Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede

MKM

10

ÜKP

4.4.1

Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord

MKM

11

ÜKP

5.1.5

Rahvusvaheliste suursündmuste toetamise tingimused ja kord

MKM

12

ÜKP

5.1.8

Väikesadamate võrgustiku arendamise toetuse andmise tingimused

MKM

13

ÜKP

5.2.1

Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

MKM

14

ÜKP

5.2.2

Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks

MKM

15

ÜKP

5.4.1

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise tingimused ja kord

RM

16

ÜKP

6.1.2

Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine

MKM

17

ÜKP

6.3.1

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

MKM

18

ÜKP

8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5

Looduskaitse investeeringud

KKM

19

ÜKP

4.3.4

Energia- ja ressursiauditite läbiviimine

KKM

20

MAK

3.2

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootega seotud teavitamise ja müügiedenduse toetus

MEM

21

MAK

4.4

Kiviaia taastamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

MEM

22

MAK

6.1

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

MEM

23

MAK

9

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

MEM

24

EMKF

III.3

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine

MEM

25

EMKF

IV.2

Kalapüügitoodete ladustamisabi

MEM

26

EMKF

VI.2

Kalandusandmete kogumise toetus

MEM

 

Lugupidamisega

Kadri Tali

Seirekomisjoni aseesimees

Riigieelarve osakonnajuhataja asetäitja
Rahandusministeerium
tel 611 3461
kadri.tali@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee
| Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus
| blogi.fin.ee