artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 2/2022

laine
29. juuli 2022
Foto:

Esimene poolaasta selja taga, tegime kokkuvõtte, kusmaal huvikaitse seisud.

Teine kvartal on jätkunud sama ärevalt nagu eelmise lõpp, sest sõda Ukrainas jätkub. Jätkuvad ka kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku kohtumised põgenike abistamiseks ning vabatahtlike koordineerimiseks. Otsime võimalusi põgenike kaasamiseks vabaühendustes. Kevad-suvine sisepoliitiline turbulents lisas pingeid juurde, kuid nüüdseks võib selle osas öelda, et lõpp hea, kõik hea. 

Avatud valitsemise partnerluse vallas jätkub järgmise perioodi tegevuskava koostamine. Riigikantselei poolt läbiviidud Ideekorjele esitati 18 ettepanekut, enamasti kodanikeühendustelt (sh AVP ümarlaualt). 3. mail toimus Riigikantseleis seminar ning avatud riigivalitsemise arengukomisjon (ARVAK) koosolek (protokoll), kus ettepanekuid arutati. Peamised teemad olid kaasamise ja koosloome kvaliteet, kohalike omavalitsuste osaluskogud ja koosloomelisus, koosloome keskkond KOOS, noorte kodanikuharidus ja kaasamine, lobikohtumiste avalikustamise arendamine. Hetkel käib intensiivne tegevuskava puhtandi koostamine ning peagi jõuab see ka valitsuse töölauale.

Rahvusvahelises plaanis toimus OGP Nordic+ kohtumine, kus vahetati kogemusi ja planeeriti edasisi tegevusi. Peamisteks teemadeks olid läbipaistev riigivalitsemine, kliimamuutus, OGP strateegia 2023-2028. Eesti jätkab kolmeaastast liikmelisust avatud valitsemise partnerluse juhtkomitees. 

Valitsus kiitis heaks “Eesti 2035” uuendatud tegevuskava. Koos elluviimise ülevaatega on tegevuskava kättesaadav “Eesti 2035” kodulehel.

Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodi 2021-2027 variseirekomisjoni koosolekul kiideti heaks seirekomisjoni töökord, valikukriteeriumid ja valikumetoodika koos koosolekul tutvustatud täiendustega. Tutvustati rakenduskava ja õiglase ülemineku kava. Koosoleku protokoll koos materjalidega on avaldatud Riigi Tugiteenuste Keskuse veebis.

Toimus ka ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 seirekomisjoni koosolek, kus kiideti heaks ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021. aasta seirearuanne ning hindamiste kava muudatused. 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõukoja koosolekul saime teada, et mittetulundussektoris on terrorismi rahastamise risk üle keskmise. Rahapesu Andmebüroo avaldas pressiteate pealkirjaga “Mittetulundussektori teadmised terrorismi rahastamise riskidest vajavad järeleaitamist”. Võtkem teadmiseks. MONEYVALi rahvusvahelised eksperdid käisid hindamas Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise terviksüsteemi. Intervjueeriti ka MTÜ-de esindajaid. Hindamise lõplikke järeldusi on oodata 2023. aasta alguses.

Huvikaitsevõrgustikus otsisime vastuseid küsimusele, kuidas ehitada, hoida ja juhtida suhteid otsustajate ja teiste oluliste osapooltega, kellel organisatsiooni huvikaitse eesmärkide täitmisel oluline roll. Lisainfot võrgustiku – nagu kogu huvikaitse – kohta saad, kui kirjutad tarvo@heakodanik.ee 

Heaolu arengukava uue perioodi aastateks 2023-2030 eelnõud on läbinud kooskõlastamisringi. Arengukava on jagunenud viieks teemaks: pere ja lapsed, tööjõud ja tööhõive, vanemaealiste toimetulek ja sotsiaalne kaasatus, sotsiaalhoolekanne, võrdõiguslikkus. Edastasime ka omapoolsed kommentaarid. Peamisena tõime välja, et strateegiline partnerlus, vabaühenduste kaasamine ja huvikaitseorganisatsioonide võimekuse kasv tuleb olulisena läbivalt välja tuua kõigi viie sihi saavutamiseks. Vaata lisa eelnõude infosüsteemist.

Osalesime Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjoni korraldatud lobitööle pühendatud järjekorras kolmandal ja ka viimasel ümarlaual, mis toimus seekord ühes USA saatkonnaga Tallinnas ja MTÜ Korruptsioonivaba Eestiga. Panelistina osales meie juhataja Kai. Riigikogu pressiteade koos lingiga leiab siit.

Manifest 2023. aasta kevadel toimuvateks riigikogu valimisteks on seekord keskendunud meie liikmete poolt välja toodud probleemidele ja pakume välja ka rea lahendusi, millest mitmed õigupoolest eelmistestki manifestidest läbi käinud, kuid endiselt teostamata. Aitäh kõigile, kes on sõna sekka öelnud! Hetkel on käimas lõpliku versiooni toimetamine, välja saadame augusti keskpaigaks. Loodame, et erakonnad võtavad meid kuulda ja Eesti elu saab jälle paremaks.  

Siseministeeriumiga nügime ikka annetamise tulumaksusoodustamise teemat. Uus valitsus, uued olud, uued plaanid. Loodame, et suur töö, mille me ministeeriumiga oleme selles küsimuses teinud, ei lähe luhta. Teine eelmise valitsuse tegevusprogrammi alane tegevus, millega tegeleme, on ühenduste rahastamise juhendi uuendamine. 

Augustis on teatavasti mitmeid võimalusi omavahel kohtuda, näiteks suvekoolis ja arvamusfestivalil. Kasutagem neid võimalusi!

Anna teada, kas info meie ühiste huvide kaitsest on piisav, kas meie seisukohad ikka kattuvad ja mis teemal tahab keegi rohkem kaasa rääkida. Kõik mõtted, ettepanekud ja -heited on oodatud tarvo@heakodanik.ee või 5287910.

Eelmisi kvartaliaruandeid näed Hea Kodaniku portaalist