Uudised

Loe kokkuvõtet: Heaolu arengukava eelnõu avalikul kooskõlastusringil

laine uudised-laine
18. jaanuar 2016

Sotsiaalministeerium esitas avalikule kooskõlastamisele Heaolu arengukava eelnõu, millele ootab arvamusi ja ettepanekuid 27. jaanuariks. Kel soovi ka sel korral oma mõtted EMSLi kaudu saata, andke arvamustest teada siim@ngo.ee järgmise esmaspäeva õhtuks.

Arengukava toob kokku ja sisustab sotsiaalhoolekande, võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas plaanitava. EMSL on korra kava töödokumendile tagasisidet andnud. Tänaseks on ministeerium me arvamusi osaliselt arvestanud, osaliselt mitte.

Täpsemalt:

  • kui varem olid sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine arengukavas eraldi eesmärkidena, on need nüüd üheks liidetud põhjendusega, et eraldi võrdse kohtlemise alaeesmärk dubleeriks ega kannaks eraldiseisvalt programmi mõõtu välja. Küll aga peab ministeerium vajalikuks planeerida võrdse kohtlemise põhimõtteid ja sallivuse suurendamist teiste arengukavade rakendusplaanidesse koos konkreetsete vastutajate ja eelarvega.
  • täpsustatud on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaeesmärkide rahastust ning lisatud varasemalt hõredasse rakendusplaani nii meetmeid, kirjeldusi kui vastutajaid.
  • suur osa rahalisest kattest on planeeritud Sotsiaalministeeriumi tavapäraste tegevuskuludena ja raske on hinnata, kas valdkonna rahastus on kasvanud või mitte. On tõenäoline, et see sõltub ka poliitilisest tahtest, eelkõige ministri valikutest järgmiste aastate eelarvete juures.
  • ministeerium “püüab arvestada ettepanekuid vabaühendustega tehtava koostöö osas” (sh nii strateegiline partnerlus kui teenuste osutamine), konkreetseid meetmeid selleks aga veel ei avalda öeldes, et vabaühenduste täpsem roll määratakse konkreetse tegevuse elluviimise raames ja programmide koostamise käigus.
  • uue tegevusena on plaanitud luua võrgustik, mis koondaks võrdse kohtlemise küsimustega tegelevaid riigiasutusi ja kodanikuühendusi, eesmärgiga soodustada omavahelist koostööd ja infovahetust ning tugevdada kodanikuühenduste rolli ja panust võrdse kohtlemise poliitika kujundamisel ja elluviimisel.
  • sotsiaalsete ettevõtete toetamise ja nende arendamise kohta ütleb ministeerium, et aeg pole veel selleks küps – ehk on siin viide kavatsusele oodata ära, milliseid tulemusi toob sotsiaalsete ettevõtete juriidilise vormi täpsustamine.

Valdkonnas tegutsevate vabaühenduste võimekuse säilimine ja/või kasv oli üks EMSLi tõstatatud murekohtadest. Ministeerium ütleb, et vähemalt soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevatele vabaühendustele on rahalised vahendid nende kompetentsi- ja konsulteerimisvõimekuse säilitamiseks ja arendamiseks ning heaolu arengukava rakendamist toetavate tegevuste elluviimiseks tagatud. Seda aga paraku Hasartmängumaksu nõukogu vahenditest, mille eraldamine sõltub projektitaotlustest, mis konkureerivad konkursil teiste valdkonna projektidega ning mida hindab eraldi komisjon. Ja mida pole seetõttu võimalik prognoosida.

Ettepanekuid on esitanud ka EMSLi liikmed

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ettepanekud jäid olulisel määral arvestamata, kuid Sotsiaalministeerium andis lubaduse koostöös Rahandusministeeriumi ja sidusgruppide esindajatega arendada sotsiaalse ettevõtluse ja kaitstud töö kontseptsiooni ja tingimusi, lähtudes sealjuures kaitstud töö testimise tulemustest.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ettepanekuid arvestati suuremas osas, sh kasutab arvamusuuringute kõrval edaspidi ka EL Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi EIGE indeksit.

Ootame teie kommentaare, koondame need oma arvamusse ja edastame.