artikkel

Mis teeb muret annetuste kogumisel?

laine
Anita Jürson 4. detsember 2017
Foto:
Vabaühenduste liidu juurde on koondunud annetusi koguvate vabaühenduste võrgustik. Et annetuste kogumise hea tavaga liitunud organisatsioonide võrgustiku tegevusele uuel aastal hoog sisse saada, viisime võrgustiku liikmete hulgas läbi küsitluse – eesmärgiks saada teada vajadused, huvid ja soovid, mis aitaks kokku panna tegevusplaani. 32 vabaühenduse esindaja vastustest tegi kokkuvõte EMSLi juures praktikal toimetav Anita Jürson.

Enamiku küsitlusele vastanud organisatsioonide hulgas oli annetuste osakaal tulubaasis üpris tagasihoidlik – üle poolte (54%) vastanutest hindasid seda kuni 25%-ni. Enamik organisatsioone (66%) on hästi kursis põhjustega, miks inimesed neile annetavad. Lisaks on vabaühenduste teadmised annetuste kogumist puudutava seadusandluse kohta pigem head. Vaid 15% vastanutest tunnistas, et nad on annetusi puudutava seadusandlusega pigem puudulikult kursis. Positiivne uudis on ka see, et vabaühendused küsivad toetajatelt annetusi erinevates vormides. Viimase aasta jooksul on 75% organisatsioonidest küsinud toetajatelt raha asemel vabatahtlikku tööd või vajaminevaid esemeid. Postiivseks arenguks võib pidada ka organisatsioonide teadlikkust annetuste küsimiseks erinevate viiside kasutamisest (nt uudiskiri, koduleht, Facebook, üritused jm). 63% vastanutest kasutab vähemalt kolme erinevat viisi ja 16% nendest kasutab rohkem kui viit erinevat viisi.

Vaid veerand vastanutest märkis, et annetuste küsimine on nende organisatsioonis hästi läbi mõeldud ja toimub vastavalt plaanile. Kuigi püsiannetajaid on vaja, pole nende leidmine enamikus organisatsioonides prioriteediks. 38% küll kinnitab, et tegeleb sellega aktiivselt, kuid täpselt sama paljud tunnistavad vastupidist. Ka oskused erinevate digilahenduste kasutamisel vajaksid parandamist. 63% vastanutest arvab, et nende teadmised ja oskused digilahenduste osas, mis teevad annetuste küsimise efektiivsemaks, on puudulikud. Raskusi valmistab ka enda uudsete lahendustega kursis hoidmine, mis võiks aidata organisatsioonina leida uusi ja efektiivsemaid tegutsemisviise. Vaid 18% tunnistab, et nad suudavad end annetuste kogumist puudutavate trendidega hästi kursis hoida.

Kõige keerulisemaks peavad annetusi koguvad organisatsioonid sõnumi seadmist ja kommunikatsiooni (56%). Sellele järgneb küsimus, milline võiks olla annetuste kogumiseks kõige sobivam kanal (25%), kolmandaks hindavad vabaühendused probleemid digi- ja tehnoloogiliste lahenduste optimeerimise ja kasutamisega (19%).

Valdav enamik vastanud vabaühendustest (65%) tundis puudust annetuste kogumist puudutavatest koolitustest. Kolm kõige sagedamini välja pakutud koolituste teemat olid: annetuste kogumise strateegia koostamine, turundamine ja kommunikatsioon ning digilahendused annetuste efektiivsemaks kogumiseks. Lisaks koolitustele tundsid vastajad vajadust ka individuaalse nõustamise võimaluse järele (43%). Oluliseks peetakse ka info saamise võimalust annetuste kogumise uute viiside ja meetodite kohta – 91% vastanutest sooviks sellel teemal rohkem teada saada.

Vabaühenduste soov omavahel suhelda ja kogemusi jagada on mõneti vastuoluline. Suur osa vastanutest tunneb puudust üritustest ja kohtumistest teiste annetuste kogujatega (41%). Samas suhtub enamus (73%) vastanud vabaühendusi teiste vabaühendustega suhtlemisse annetuste kogumise teemal ükskõikselt või isegi negatiivselt. Eraldi suhtlusgruppi annetuste kogujate võrgustiku jaoks peetakse aga pigem positiivseks ja vajalikuks. 25% peab sellist suhtlusgruppi vajalikuks ja on nõus sellega kindlasti liituma. Suhtlusgrupist oodatakse eelkõige, et see oleks paik, kus saaks kuulda uute annetuste kogumise trendide, meetodide, uurimuste kohta, kuulda teiste edulugusid ja ebaõnnestumisi ja leida koostööpartnereid ja toetajaid.

Kokkuvõtteks

Aitäh kõigile, kes küsitlusele vastasid – EMSL sai sellest väärtuslikku sisendit võrgustiku tegevuskava väljatöötamiseks ja hea ülevaate sellest, millised on annetusi koguvate vabaühenduste praegused suurimad väljakutsed ja soovid.

Olulisemad 6 järeldust, mis vastuste põhjal välja saab tuua ja millega kindlasti edasi töötada:

  • Vabaühenduste annetuste kogumise strateegiad on paljuski puudulikud ning vajavad arendamiseks tuge;
  • Püsiannetajate tekitamine pole paljudes vabaühendustes prioriteetne, kuigi püsiannetajatest tuntakse puudust;
  • Vabaühenduste teadmised annetuste kogumist puudutavate digilahenduste kohta on puudulikud ning tunnistati ka, et kui nendest teatakse, pole oskusi nutilahendusi kasutada;
  • Vabaühendused ei jõua end annetuste ja fundraisingu teemat puudutavate muutuvate trendidega kursis hoida – kui keegi aitaks infot rohkem koondada ja kokku võtta, võiks sellest rohkemate organisatsioonide võimekuse kasvatamiseks abi olla;
  • Kõige keerulisem proovikivi on annetuste küsimisel sõnumi seadmine ja kommunikeerimine;
  • Annetuste kogujate võrgustikus on grupp inimesi, kes oleksid huvitatud annetuste kogumise teemal aktiivsemalt arutama ja kaasa mõtlema (vähemalt 25% vastanutest).

Vaata, mida on annetuste kogumise võrgustik teinud varem:

Heade annetusekogujate võrgustik

Loe ka annetuste kogumise hea tava ja kui sa ei ole veel sellega liitunud, uuri tingimuste kohta siit:

Annetuste kogumise hea tava