artikkel

Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli

laine
29. märts 2021
Foto: Alari Rammo

Aprillist avaneval kevadvoorul on mitmeid muudatusi: taotlemine läheb RTKsse, senisest tähtsamad on tulemuste saavutamine, aga bürokraatiat on jälle pisut vähem. Kas sinu maakonnas toimub infopäev, otsi oma MAKi või MARO lehelt, aga lühikokkuvõte järgnevalt.

Kuna riigihalduse minister kehtestas tingimused uue terviktekstina, tuleb seda tähelepanelikult lugeda, sest määrus on ka üksjagu ümber struktureeritud, olles loogilisem, ent vajab alguses harjumist.

Olulises jääb kõik samaks, programmi eesmärgid, toetussummad, sihtrühmad ja hindamine. Küll aga tuleb esmakordselt esitada 30. aprilliks taotlused seekord Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) e-toetuste keskkonnas, sealsamas käib ka aruandlus. Maakondlike arendusorganisatsioonide (MARO) asemel hakkab ka väljamakseid ja tagasinõudeid tegema RTK, hindamine ehk otsuse tegemine ja vaiete lahendamine ning aruannete kontroll jäävad aga edasi kohapeale ehk MAROdesse. Senisest rohkem nähakse MARO-l rolli taotlejate nõustamisel.

Määrusega on nüüd täpsustatud hindamiskriteeriumid ja antud neile kaalud: senise kuue asemel on kriteeriume neli, mida hinnatakse edasi skaalal 0-4 ja lävendiks on 2,5. Võrreldes varasemaga ei hinnata enam tulemuste finants- ja jätkusuutlikkust ning projekti ettevalmistuse kvaliteeti ja taotleja seniseid kogemusi. Täpsema metoodika koostab RTK.

Toetussummad jäävad samaks, aga enam pole abikõlblik 10% üldkulusid, ent kuni 100eurost toetuse jääki ei pea tõendama ega tagastama, nii et seda võib siis pidada üldkuluks, mis jääb endale. Eelduseks on aga projekti eesmärkide saavutamine.

Omafinantseering on ka edaspidi 10% ja üksnes rahaline. 

Loobutud on abikõlblike kulude nimekirjast, ehk on abikõlblikud kõik “kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud projekti elluviimiseks ning programmi eesmärkide saavutamiseks”. Alles on aga mitteabikõlblike kulude loend.

Aruandlusega ei pea enam kaasa panema kõiki kulu- ja maksedokumente, ent need peavad olemas olema ja nõudmisel esitatama.

Üks suuremaid muudatusi on projekti väljundnäitajate mõiste sissetoomine, milleks on kogukonna arengu meetmes ürituste või tegevuste või üritustel osalenute arv; ning investeeringute meetmes objektide või kogukonnateenuste arv. Uudne on ka, et väljundnäitajate mittetäitmisel on MARO-l võimalik toetus osaliselt või täielikult tagasi küsida. Kui MARO leiab, et ka nt pisut väiksema osalejate arvu juures projekti eesmärk siiski täideti, ei ole tal kohustust tagasinõuet esitada. 

Projekti kestel pole lubatud ka väljundnäitajaid ning nende sihttasemeid muuta! Küll aga võib MARO nõusolekuta teha muutusi kuluridade vahel, kui see on vajalik eesmärkide paremaks saavutamiseks ja sihttasemete täitmiseks. Tegevuste jm suuremate muudatuste tarvis tuleb e-toetuse keskkonnas esitada taotlus varem kui 10 päeva enne projekti lõppu. Rahandusministeerium näeb seda kõike tulemuspõhise rahastuse poole liikumisena, mille edukusel on võimalik programmi edaspidi veelgi lihtsustada ehk bürokraatiat vähendada.

Ning ei, programmil pole jätkuvalt logo, vaid kasutada tuleb lauset “Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”. Või maksad 5% tagasi, kui viidet hiljem lisada ei saa.

Kokkuvõtte tegi alari@heakodanik.ee