Uudised

Omanäolise Kooli Arenduskeskus otsib ettevõtete nõustajat

laine uudised-laine
21. detsember 2015

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus pakub võimalust rakendada end ettevõtete nõustajanaprogrammis „Õigusrikkumiste taustaga noorte tööturule kaasamine sihtsuunitlusega”.

Programmi eesmärk on suurendada õigusrikkumise taustaga noorte tööhõivet ning toetada nende otsust asuda tööle või õppima ja püsida tööl või õppimas. Programmist pikemalt allpool.

Programm otsib energilist ja veenvat inimest, kellele meeldib suhelda ning kes on huvitatud vastutustundliku ettevõtluse arendamisest ning noorte toetamisest.

 

Ettevõtete nõustajale pakutakse:

 • Programmipõhist väljaõpet
 • Alates veebruarist 2016- 2020 tööd ettevõtetele programmi tutvustajana ja ettevõtete programmiga liitjana Tallinnas ning Harjumaal
 • Alates veebruarist 2016 regulaarseid grupisupervisioone
 • Paindlikku töögraafikut
 • Toetavat meeskonda
 • Kogemust Eestis uudse programmi elluviimisel

Eeldatakse, et programmis osalev ettevõtete nõustaja on:

 • Töökogemusega ettevõtluse valdkonnas või ettevõtete programmidega liitmise töös
 • Motiveeritud töötama ettevõtete ja sihtgrupi noorte hüvanguks
 • Hea suhtlemise ja eneseväljenduse oskusega
 • Stressitaluvuse võimega
 • Valmis ettevõtteid värbama ning nende programmis püsimist toetama eesti ja/või vene keeles
 • Tahtega teha meeskonnatööd ning arendada programmi
 • Valmis osalema programmi väljaõppes ja regulaarsetes grupisupervisioonides

Kandideerimiseks esita 31. detsembriks oma CV ja sooviavaldus aadressil mihkel@ami.ee

Programmist lähemalt: Vastavalt partnerluslepingule Eesti Vabariigi Siseministeeriumiga on SA OKA ülesandeks välja töötada ja ellu viia nõustamisel põhinev sihtsuunitlusega programm õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks. Programmi elluviimisel osutatakse nõustamisteenust, mis hõlmab eeskätt programmi nõustaja poolt noore olukorrast lähtuvalt talle sobiva töötamise või õppimise võimaluse leidmist ja pakkumist, noore tööle või õppima asumisega seoses tema abistamist ja toetamist nii tööle saamise või õppima tagasipöördumise eel, töötamise või õppimise ajal kui ka vajadusel pärast programmi läbimist. Tööle saamisega, sellega kohanemisega ja seal püsimisega seoses jagab programmi nõustaja teavet ning nõuandeid ka tööandjale, kelle juures abistab ja toetab noort eeskätt mentor. Mentor leitakse tööandja töötajate seast. Tegevuse raames algatatakse arutelu ja kujundatakse avalikkuses ning tööandjate seas õigusrikkumise taustaga noorte tööle võtmist toetavat hoiakut. Tegevuse läbiviimisel on suurem tõenäosus, et programmi teenust saanud noor on tööhõives või õppimas, ta on kaasatud aktiivselt ühiskondlikku ellu ja sotsiaal-majanduslikult iseseisev ning ta on hoidunud õigusrikkumiste toimepanemisest.

Toetatava tegevuse väljatöötamise, Eesti oludele vastavaks kohandamise ning elluviimise aluseks on Taani Kuningriigis rakendatav kontseptsioon ja metoodika High:five . Sellel meetodil on Taanis toetatud õigusrikkumise taustaga noorte tööle ja õppima asumist alates 2006. aastast. High:five-i peaeesmärk on pakkuda paremaid töö- ja õppimisvõimalusi noorele, kes on oma õigusrikkumise tausta tõttu sotsiaalselt tõrjutud. Selleks toetatakse noore mõtteviisi muutust. See tähendab, et noor peab sekkumisest osa saamiseks vabatahtlikult võtma vastutuse oma elukäigu eest ja looma ning edendama õigusrikkumiste vaba elustiili. High:five-i alaeesmärk on kujundada tööandjates ja ühiskonnas õigusrikkumise taustaga ja võimalik, et karistusregistrisse kantud isikute töölevõtmise suhtes sallivat hoiakut ning edendada sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtlust.

Meetod aitab kokku viia noore, kellel on tahe asuda tööle või õppima ja tööandja või õppeasutuse, kellel on soov pakkuda noorele töö- või õppimisvõimalust.

Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamise sekkumiseks Eestis valiti High:five-i meetod muuhulgas tulenevalt Taani pikaaegsest kogemusest selle meetodi elluviimisel, sealhulgas avalikkuses ja tööandjates õigusrikkumise taustaga isikute suhtes positiivse arvamuse kujundamisel, meetodi hinnangulisest kulu-tulu tõhususest, meetodi rakendamise aluseks olevate efektiivse sekkumise põhimõtete sobivusest ning seoses konstruktiivsete koostöösuhetega Eesti ja Taani vastavate organisatsioonide vahel.

 

SA OK Arenduskeskuse kontaktisik:
Mihkel Velström
programmi arendusjuht
e-post: mihkel@ami.ee
tel. 5860 2686