Uudised

Omanike Keskliidu ettepanekud koalitsioonipartneritele

laine uudised-laine
21. november 2016

Eesti Omanike Keskliit soovib parlamendierakondadele jõudu ja koostöömeelt uue valitsuse moodustamisel ja Eestile uute eesmärkide seadmisel. EOKL on ligi 64 000 omanikku esindav vabaühendus, kes leiab, et uus valitsus peaks arvesse võtma alljärgnevat viit seisukohta:

Kodualuse maamaksu vabastus säiligu. Maamaks tervikuna ei tohi hüppeliselt tõusta maa korralise hindamise tulemusena. Eesti koduomanike kulutused on aasta-aastalt märkimisväärselt tõusnud, eelkõige aktsiiside kasvu tõttu. Eesti kodud ja vananev elamufond vajavad suuri investeeringuid, mistõttu ei ole vastuvõetav täiendavate varamaksude planeerimine.

Elamute renoveerimistoetused kasvagu. Energiamajanduse arengukavaga on eesmärgiks seatud elamistingimuste parandamine 40% ulatuses aastaks 2030, kuid planeeritud toetusvahendid 200 000 väikeelamu rekonstrueerimiseks on ebapiisavad. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et paljudes meie majapidamistes puudub elementaarne  veevarustus ja kanalisatsioon ning küttekolded vajavad tulesurmade vältimiseks renoveerimist.

Üüriõigus tuleb kaasajastada. Praegu kehtiv üüriseadustik aastast 2002 ei taga vaba turu toimimist, kuna on liiga imperatiivne ning üürnike poole kaldu. See ei soodusta üürielamufondi kasvu.  Riik ei peaks sekkuma üüriturgu riiklike üürimajade ehitamisega, vaid looma kohased ja paindlikud õiguslikud alused üürisuhetele.

Omandipiirangud tuleb õiglaselt hüvitada. Tuhanded maaomanikud peavad taluma enda maal erinevaid tehnorajatisi. Hoolimata Riigikohtu 2012. aasta otsustest, ei ole riik suutnud tänaseks määrata õiglast tasu talumiskohustuse eest. Talumistasud tuleb kiiremas korras seadusega kehtestada. Looduskaitseliste piirangute hüvitamiseks tuleb luua toimiv süsteem, et omanikud ei peaks ootama maade väljaostmist riigi poolt kuni 10 aastat.  Õiguskantsleri hinnagul on  mõlemad olukorrad põhiseadusvastased.

Rail Balticu rajamisel tuleb arvestada omanike huve. Tunneme suurt muret kavandatava Rail Balticu projekti osas. Suurlinnade vahelise kiirraudtee rajamisel tuleb arvestada maksimaalselt maaomanike ja -elanike huve. Tuleb rajada piisavad läbipääsuteed, et ei kahjustuks omandi majandamine ja kodudele juurdepääs ning Eestimaad ei poolitataks. Maade väljaostmisel tuleb pakkuda ausat hinda ja sundvõõrandamine peab olema kooskõlas põhiseadusega.