Uudised

Parim sooteadlik MTÜ 2019 on Eesti Pagulasabi

laine uudised-laine
6. juuni 2019

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) poolt juba 10. korda välja antud tiitel “Parim sooteadlik MTÜ” kuulub tänavu MTÜ-le Eesti Pagulasabi. Võitja kuulutati välja ENUTi kevadkonverentsil 24. mail.

MTÜ Eesti Pagulasabi on asutatud 2000. aastal Tartus. Pagulasabi eesmärk on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool. Pagulasabi pakub kohanemist ja lõimumist toetavaid teenuseid rahvusvahelise kaitse saajatele; tegeleb humanitaarabi andmise ja korraldamisega kriisiolukordades; lähetab töötajaid ja vabatahtlikke rahvusvaheliste projektide läbiviimiseks jms.

Eesti Pagulasabi tegevuse aluseks olev “Code of Conduct” sisaldab kohustust võrdsele kohtlemisele, eriti soo, puude ja vanuse osas. “Code of Conduct” on osa iga töötaja töölepingust.

Soolist, vanuselist ja päritolulist tasakaalu peetakse silmas uute töötajate värbamisel. Eesti Pagulasabi on allkirjastanud ka mitmekesisuse kokkuleppe.

Organisatsiooni sees on peetud ühisarutelusid naiste ja meeste olukorrast, soolise ebavõrdsuse vähendamisest. Oma töötajate huve silmas pidadeson rakendatud paindlikku tööaega ja kaugtöö tegemise võimalust. Tallinna kontoris on lastenurk ning julgustatakse kliente oma lapsi kaasa võtma, et tagada nende kohaletulemine üritustele ja kohtumistele.

Tugiisikute koolitus sisaldab arutelu klientide probleemidest soolisel tasandil (nt erinevad kultuurilised arusaamad soost, osa naiste isoleerumine kodus ja selle põhjused).
Eestis pakutavate tugiteenuste raames tegutseb Tallinnas (ja varasemalt ka Tartus) naistegrupp, kus kohtuvad regulaarselt pagulasnaised ja kohalikud naised. Naistegrupp annab pagulasnaistele turvalise koha, kus kohtuda ja mõtteid jagada ning midagi toredat koos teha. Nii on käidud nt teatris ja väljasõitudel, tehtud käsitööd ja korraldatud õpitubasid, kohtutud spetsialistidega erinevatel teemadel, käidud matkamas.

Leitakse, et naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimisel paranevad organisatsiooni tegevuse tulemused, tõuseb organisatsiooni positiivne maine, saavutatakse töötajate  ja liikmeskonna suurem rahulolu, suureneb organisatsiooni tegevuse positiivne mõju ühiskonnale.

Õnnitleme võitjat ja soovime jätkuvat kindlameelsust oma põhimõtete järgimisel!

Konverentsil tunnustati naiste õiguste eest seismise ja soostereotüüpide murdmise eest veel kahte konkursil osalenut – Eesti Naistearstide Liitu ja Eesti Seksuaaltervise Liitu.