Uudised

Programm Noortekohtumised – võimalus Eesti eri paigus elavate noorte koostööks

laine uudised-laine
16. september 2019
Programm Noortekohtumised (PNK)  on 2015. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedese noorteagentuuri koostöös käivitatud noorteprogramm, mis on suunatud toetama Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööd ja ühistegevusi. Programmi laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sidususe kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Noortekohtumiste elluviimist koordineerib SA Archimedese noorteagentuur Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse vahenditest. 

Ülevaade programmi seniastest olulisematest tulemustest

  • Aastas on programmi kaasatud keskmiselt 1700 noort vanuses 11-19 aastat. Perioodil 2015–2018 on 226 noortejuhi suunamisel ja toel toimunud 178 noortekohtumise projekti, sh on 16% noortejuhtidest viinud ellu vähemalt kolm projekti. Kokku on programmis osalenud ligikaudu 6 800 erineva emakeelega noort, kellest ligikaudu pooled on õppinud vene õppekeelega koolis. Kokku on toetusi eraldatud programmi perioodi jooksul ligikaudu 690 128 euro ulatuses.
  • Noored arendavad noortekohtumiste projektides enim algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning iseseisvuvad noortekohtumiste projekte ellu viies. Programmis osaleb aastas ligi 1700 noort, kelle ettevõtliku hoiaku kujundamist see mõjutab. See tähendab nende algatusvõime, iseseisvuse, aktiivsuse ja uuendus­meelsuse rakendamise kasvu nii isiklikus, tööalases kui ka ühiskondlikus tegevuses. Ettevõtliku mõtteviisi arendamine on tähtis, sest see täiustab noorte tööhõivevalmidust ning ette­võtlikku inimest iseloomustavad omadused on elus hakkamasaamiseks ka üldiselt olulised.

  • Noortekohtumised on väga olulised sidusa ühiskonna kujunemise toetamiseks ­ esile võib tuua kultuuriteadlikkuse ja Eesti tunde kasvu, samuti tihenenud kogukondadevahelisi kontakte ja suurenenud taju kaasatusest.

  • Kohtumiste käigus areneb noortel nii eesti keele oskus kui ka võime oma emakeeles suhelda ja ennast väljendada. Eesti ühiskonna integratsiooni värskeima monitooringu põhjal on muu emakeelega rahvastiku eesti keele oskus paranenud, kuid endiselt ei oska enda hinnangul eesti keelt üldse 10% üle 15-aastastest teistest rahvustest Eesti elanikest (2017. aasta seisuga).

  • Tegu on väga väärtusliku erineva kultuuritaustaga noorte koostööd ja ühistegevusi toetava programmiga. Noored, kes on saadud kogemuse kaudu teisest rahvusest noortega tihedas kontaktis, muutuvad teiste rahvuste ja kultuuride suhtes teadlikumaks ja avatumaks, mis on kasvavas mitmekultuurilises ühiskonnas nagu Eestigi äärmiselt oluline heaolu tagaja.

  • Programmil on positiivne mõju noorsootöö olemuse ja põhimõtete paremale mõistmisele ja levikule ning noortejuhtide pädevuste arengule, avardades sel moel noorte võimalusi arenguks ja eneseteostuseks.

  • Programm “Noortekohtumised” aitab kaasa erinevate mitteformaalse hariduse võtete levimisele ja õppe kvaliteedile, sh ka formaalhariduses: (õpieesmärkide seadmisele, õppimise toetamisele, enesearengu analüüsimisele, teadlikumale õppimisoskusele ja reflekteerimisele noortel ning noorte kaasamise oskusele noorsootöötajate ja haridustöötajate seas.)

Põhjuseid, miks koos noortega noortekohtumisi organiseerida, on mitu – noored saavad algteadmised projektiloogikast, kogevad vastutustunnet, arendavad keele- ja eneseväljendusoskust, leiavad uusi sõpru, saavad teada, kuidas Eesti eri paigus noored elavad jne. Vaata järgi, mida on erinevates noortekohtumiste projektides tehtud, meie blogist.

Sel sügisel on tulemas kaks infoseminari, mis tutvustavad programmivõimalusi ja -tingimusi lähemalt. Täpsem info SIIN . Kui tahaks programmi kohta rohkem teada, aga infoseminarile pole võimalik tulla, siis võib julgelt mulle märku anda – võin teile külla tulla ja programmist lähemalt rääkida.

Oktoobris toimus noortele suunatud projektikirjutamise koolitus Idee45, kus on võimalik samuti täpsem ülevaade programmist saada, leiad partnereid ja õppida projekti kirjutama. Registreerimine on veel avatud. Täpsem info koolituse kohta SIIN .

Lisainfo:

Anni Tetsmann
programmi Noortekohtumised koordinaator / Youth meetings program coordinator
T: +37256937745
SA Archimedese noorteagentuur / Archimedes Foundation Youth Agency

Aitame Eestil kasvada!