Uudised

Siseministeerium ootab taotlusi siseturvalisuse turgutamiseks

laine uudised-laine
31. august 2015

Siseministeerium kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2015. aasta suur- ja üleriigiliste projektide toetusvooru, et arendada turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid võrgustikke, suurendada ühendustevahelist koostööd, aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakondades ning katusühenduste võimekusele suunata võrgustike tegevusi.

Toetusvooru maht on 200 000 eurot. Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima toetuse lepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.08.2016.

Toetuse taotlejaks võib olla mittetulundusühing või sihtasutus, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse, sh linnaasumi- ja külaselts, korteriühistu, abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing, vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing, vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulundusühing ning nende liidud; aga ka vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksus ja nende liidud.

Toetuse abikõlblikud kulud on organisatsioonide vahelise koostöö edendamiseks korraldatavate konverentside ja seminaride kulud; vabaühenduste ja vabatahtlike võimekuse tõstmiseks koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud; reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatava inventari kulud; organisatsioonide tööks vajalike töövahendite soetamise kulud; elukeskkonda turvalisemaks muutvad investeeringud; ühenduste olmetingimuste parandamise kulud; välisfondidest, sh Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 toetuse omafinantseeringu osalise või täieliku katmisega seotud kulud.

Mitteabikõlblikud kulud on taotleja organisatsiooni püsi- ja halduskulud, intressid ja viivised, stipendiumid; muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud; esinduskulud ja kingitused; organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud.

Taotlusi saab Siseministeeriumile esitada 07.–27.09.2015. Taotlus koosneb taotlusvormist (lisa 1) ja projekti eelarvest (lisa 2).

Taotluste hindamiseks moodustab kantsler komisjoni, mis hindab taotluste eesmärgipärasust ja vajaduspõhisust, reastab võimalikud toetuse saajad prioriteetsuse alusel ning teeb kantslerile ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks ning ettepaneku, kes on iga toetatava projekti elluviimist hindav teenistuja asjaomases riigiasutuses. Komisjon esitab ettepanekud koos põhjendustega kantslerile hiljemalt 16.10.2015.

Siseministeerium informeerib taotlejat toetuse saamisest ja mittesaamisest ning sõlmib taotlejaga, kelle taotlus osaliselt või täielikult rahuldati, hiljemalt 13.11.2015 lepingu toetuse kasutamiseks.

Toetuse kasutamise tingimused (sh aruandlus, toetuse tagasinõudmine, poolte õigused ja kohustused) määratakse toetuse saajaga sõlmitavas lepingus.

LISA 1

LISA 2