Uudised

Suuuuur koostööprojekt aitab riskinoortel helgemal rajal püsida

laine uudised-laine
19. november 2015

Kaheksa noorteühendust ja veel viis organisatsiooni on pannud seljad kokku ja töötavad “Ühised noored” projektis ühiselt selle nimel, et riskirühmade noored oleksid ühiskonda paremini kaasatud, nad oleksid tolerantsemad, ettevõtlikumad, terviseteadlikumad, sotsiaalsemad ja üldse väga head kodanikud. 

EMP “Ühised Noored“ on koostööprojekt, kus eakaaslastelt õppimise kaudu otsitakse lahendusi laste ja noorte korduvõigusrikkumiste vähendamiseks ning sotsiaalmajanduslikest teguritest tulenevate riskiolude maandamiseks, peamiselt ennetustööks. Projekti otsesed eesmärgid on noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja -noorte kaasamisel, sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsuse, ettevõtliku mõtteviisi suurendamine, teadlikkuse tõstmine tervisekäitumisest ning soovituste tegemine jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel.

Projektil on kokkuvõtvalt kolm tegevussuunda:

  1. Tõstetakse noorteühingute teadlikkust ja võimekust riskilaste ja -noorte kaasamise osas. Selleks viiakse läbi viis koolituskohtumist, kus osalevad kõik projektis osalevad noorteühendused. Toimuvad koolitused, seminarid, kogemuste jagamine. Kaasatakse eksperte ja valdkonnas tegutsevaid asutusi (nt Sotsiaalpedagoogide Ühing, Lastekaitse Liit jne). Edendatakse valdkondlikku koostööd ja tõstetakse ühenduste valmisolekut sihtrühma kuuluvate noorte kaasamiseks oma tegevustesse.
  2. Koolituskohtumiste raames töötavad noorteühendused üheskoos pilootprojektina välja kolm tugipaketti (kaks ennetamiseks ja üks ühiskonda taaskaasamiseks). Tugipaketid sisaldavad noorteühenduste poolt pakutavaid tegevusi, mis aitavad tõsta sihtrühma kuuluvate noorte tolerantsust, ettevõtlikku mõtteviisi  ja teadlikkust tervisekäitumisest. Lisaks pööratakse igas paketis rõhku noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele. Tugipaketid viiakse ellu koostöös partneritega üle Eesti (noorteühingu tegutsemispiirkonnas, noortekeskustes) kokku 15 korral, igat paketti 5 korda. Noortele pakutakse alternatiivseid tegevusvõimalusi ning mitmekesistatakse pakutavaid teenuseid ja tegevusi, mis on mõeldud riskilaste ja –noorte kaasamiseks ja õigusrikkumiste ennetamiseks.
  3. Valmivad soovitused jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel. Selleks kaardistatakse projekti alguses noorteühenduste võimekus ja valmisolek pakkumaks teenuseid ja tegevusi õigusrikkumise toimepannud ja toime paneku riskis noortele. Kogu projekti vältel jälgitakse projekti tegevuste mõju ning pärast tugipakettide ellu viimist seda ka hinnatakse. Lähtudes projekti alguses tehtud kaardistusest ja projekti mõju hindamisest koostatakse soovitused jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks.

Projektil on kolm osapoolt – kaheksa noorteühingut, sihtrühma noored ning sihtrühma noortega tegelevad asutused/organisatsioonid. Projekti sihtrühmadeks on 7-17-aastased õigusrikkumise toime pannud lapsed ja noored ning lapsed ja noored, kes elavad riskitingimustes.

Projekti partnerid on noorteühingutest AIESEC Eesti, Eesti LGBT ühing, Eesti Skautide ühing, Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Eesti Gaidide Liit, Eesti Väitlusselts, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, aga lisaks Võru Maavalitsus, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Tallinna Laste tugikeskus, Eesti Lastekaitse Liit, Tallinna Perekeskus.

Projekt “Ühised Noored” on rahastatud EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja -noored“, mida viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.

Lisainformatsioon projekti kohta http://www.enl.ee/et/EMP-Uhised-Noored, programmi kohta http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.