Uudised

Tutvu kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” tulemustega

laine uudised-laine
20. november 2017
Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab novembris lapse õiguste kuud, mille raames juhitakse traditsiooniliselt erinevate tegevuste raames tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele. Lastekaitse Liit keskendub 2017 aastal lisaks lapsesõbraliku õigusemõistmise, taastava õiguse ja multidistsiplinaarse koostöö temaatikale ka laste osalusele ja kaasamisele. Lapse õiguste kuu sõnum käesoleval aastal on „Koostöös lapse heaks!“

MTÜ Lastekaitse Liit viis koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga ajavahemikul aprill – august 2017 läbi kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, mille eesmärk oli välja selgitada laste ja noorte osalemise ja kaasamise praktika omavalitsuste tasandil, sh jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 tulemustega, välja tuua omavalitsuste parimad praktikad, laste ja noorte osalemise ja kaasamisviiside eelistused, ning mõlema sihtgrupi ettepanekud antud valdkonna arendamiseks.  Küsitlused viidi läbi nii omavalitsuste kui ka 7-18 aastaste laste ning noorte seas. Küsitlusele vastas 49 kohalikku omavalitsust, vastajate seas olid esindatud nii Eesti suuremad linnad kui ka väikesed maaomavalitsused. Kokku osales kordusküsitluses 856 last ja noort üle Eesti, kellest 698 olid eesti ja 158 vene emakeelega.  Analüüs sisaldab endas nii omavalitsuste kui ka laste ning noorte arvamusi ja ettepanekuid laste osaluse ja kaasamise edendamiseks. Samuti häid praktikaid üle Eesti. 

Tuleks rohkem küsida laste arvamust, kuna lastel on alati midagi öelda,“ rõhutas küsitlusele vastanud 12-aastane poiss Roosna-Allikult. 

Võrreldes 2006. ja 2013. aasta küsitluste tulemustega on omavalitsused laste ja noorte kaasamise algatamise osas aktiivsemad ja kasutavad mitmekülgsemaid kaasamise vorme ning kanaleid, sealjuures on suurenenud otsesuhtluse osakaal. Siiski selgitavad omavalitsused oluliselt vähem laste ja noorte arvamust välja kohaliku kultuurielu, keskkonna ning kohaliku transpordi küsimustes. Suurenenud on omavalitsuste osakaal, kes kinnitavad, et laste kaasamist toetavaid materjale ei ole piisavalt (venekeelsete materjalide kättesaadavust peab ebapiisavaks üle kolmandiku vastanud omavalitsustest). Võttes arvesse, et omavalitsuste aktiivsus laste kaasamisel on suurenenud, toetab käesolev tendents seisukohta, et omavalitsused soovivad lapsi teadlikumalt ja mõtestatult kaasata. Küsitluses osalenud lastest ja noortest on 63% teadlikud oma õigusest avaldada arvamust kohaliku elu korraldamises. Mõnevõrra on võrreldes 2013.a aastaga vähenenud laste ja noorte valmisolek kohaliku elu korraldamises kaasa rääkida (küsitlusele vastanutest 45% soovivad), ning laste ja noorte osakaal, kes on avaldanud oma arvamust kohaliku elu korraldamise osas. Laste vastustest selgus, et vähenenud on noorteorganisatsioonide ja noortekeskuste osakaal laste ja noorte infokanalina, aga ka aktiivsus laste ja noorte küsitlemisel seoses kohaliku elu korraldamisega. Vähenenud on omavalitsuste aktiivsus tagasisidestamisel. Langenud on laste ja noorte poolt kohaliku omavalitsuse kodulehe külastamise tendents, kui ka osakaal infoallikana (nt 71% küsimustikule vastanud vene keelt kõnelevatest lastest ja noortest ei ole oma kodukoha kodulehte külastanud). Eelnev kinnitab taaskord, et omavalitsused peavad oma koduleheküljed (soovitavalt koos laste ja noortega) üle vaatama, et muuta need lastele ning noortele atraktiivsemaks.

On positiivne, et ühiskonna hoiakud laste ja noorte kaasamise osas on muutunud toetavamaks. Kohaliku omavalitsuse suhtlus laste ja noortega, ning vastupidi, peab kujunema ühiskonnas loomulikuks toimimisviisiks, sest see aitab kujundada lastest ja noortest täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed ja aktiivsed kodanikud, kes tahavad panustada oma kogukonna heaolusse. MTÜ Lastekaitse Liit edastab küsitluses osalenud laste ja noorte ettepanekud kodukoha vaba-aja veetmise mitmekesistamise kohta (nt ettepanekud ehitada skate-park või osta noortekeskusesse juurde lauamänge) konkreetsetele omavalitsustele.

Julgustame käesoleva kordusküsitluse tulemustega tutvuma, ettepanekuid arvestama ja parimaid praktikaid rakendama!

Tutvu kordusküsitluse tulemustega siin: “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”

Laste ja noorte kaasamisest loe rohkem siin