Uudised

Ülevaade euromeetmete avanemisest

laine uudised-laine
19. oktoober 2015

25.09.2015 seisuga oli jõustunud Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (edaspidi ÜKP) raames 84 õigusakti toetuse andmise tingimustega ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (edaspidi MAK) raames 27 meetme määrust. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava (edaspidi EMKF) kinnitas Euroopa Komisjon 17.08.2015, tänaseks on jõustunud 1 meetme määrus ning 2 on allkirjastamisel.

Jõustunud struktuurifondide toetuse andmise tingimused on kättesaadavad struktuurifondide kodulehel siin. Jõustunud maaelu arengukava meetmete õigusaktid on kättesaadavad siin (ülevaade lisatud ka kirjale). Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete avamise info pannakse siia (ajakava lisatud kirjale).

Oktoobri ja novembri jooksul on kavas algatada (või on juba algatatud, aga veel käimas) järgmiste toetuse andmise tingimuste ja meetme määruste ametlik kooskõlastamine:

Nr

OP

Meetme tegevuse number

Toetuse andmise tingimuste nimetus

Valitsemisala

1

ÜKP

1.3.2

Koolide IKT taristu

MKM

2

ÜKP

1.6.1

Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine

HTM

3

ÜKP

1.6.2

Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks

HTM

4

ÜKP

2.5.2

Nõudluspoole poliitikad

MKM

5

ÜKP

2.7.3

Toetuse andmise tingimused õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks

SIM

6

ÜKP

4.1.3

Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine, Dora+

HTM

7

ÜKP

4.1.3

Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine, Mobilitas+

HTM

8

ÜKP

4.2.1

Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine, RITA

HTM

9

ÜKP

4.2.3

TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, NUTIKAS

HTM

10

ÜKP

4.4.1

Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused

MKM

11

ÜKP

4.4.2

Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse tingimused ja kord (on juba EISis)

MKM

12

ÜKP

5.1.7

Turismiettevõtete ärimudelite arendamine

MKM

13

ÜKP

5.2.1

Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

MKM

14

ÜKP

5.2.2

Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks

MKM

15

ÜKP

5.4.1

Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise tingimused ja kord

RM

16

ÜKP

6.1.2

Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine

MKM

17

ÜKP

6.2.1, 6.2.2

Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused (on juba EISis)

MKM

18

ÜKP

6.2.4

Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel

MKM

19

ÜKP

6.3.1

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine

MKM

20

ÜKP

6.4.1

Biometaani tarbimise toetamise tingimused transpordisektoris (on juba EISis)

MKM

21

ÜKP

8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5

Looduskaitse investeeringud

KKM

22

MAK

3.2

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootega seotud teavitamise ja müügiedenduse toetus

MEM

23

MAK

4.4

Kiviaia taastamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

MEM

24

MAK

6.1

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

MEM

25

MAK

9

Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

MEM

26

MAK

19

LEADERi kohaliku arengu strateegia rakendamise toetus

MEM

27

EMKF

 

2015. aastal toetatavad „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava” meetmed ja tegevuste liigid

MEM

28

EMKF

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise toetus

MEM

29

EMKF

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 Ladustamisabi

MEM

30

EMKF

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 Andmete kogumine

MEM

 

Kadri Tali

Riigieelarve osakond

Rahandusministeerium

tel 611 3461

kadri.tali@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee
| Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus
| blogi.fin.ee