Uudised

Värske ülevaade eurotoetustega seotud meetmetest ja tingimusist

laine uudised-laine
8. jaanuar 2016

Mulluse vabaühenduste elujõulisuse indeksi koostamise juures tuli muuhulgas jutuks, et on hulk vabaühendusi, kelle jaoks oli aasta keeruline, sest jäi täpselt kahe EL toetuste perioodi vahele. Neile peaks 2016. aasta tulema palju parem, sest taotlusvõimalused riburadapidi avanevad.

Rahandusministeerium edastab regulaarselt ülevaateid toimuvatest ning kavandatud meetmete toetuse andmise tingimuste ning määruste ametlikest kooskõlastamistest. Siin värskeim:

31.12.2015 seisuga oli Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 (edaspidi ÜKP) raames õigusakte vastu võetud 96, Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (edaspidi MAK) raames on vastu võetud 30 toetuse andmise tingimuste õigusakti. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava (edaspidi EMKF) raames on tänaseks vastu võetud 7 toetuse andmise tingimuste õigusakti. Kõik kavandatud struktuuritoetuste toetuse andmise tingimuste õigusaktid on kooskõlastatud Kultuuriministeeriumil, Riigikantseleil ja Siseministeeriumil.

Jõustunud struktuurifondide toetuse andmise tingimused on kättesaadavad struktuurifondide kodulehel siin. Jõustunud maaelu arengukava meetmete õigusaktid on kättesaadavad siin. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmete avamise info pannakse üles PRIA kodulehele (hetkel kättesaadavad Riigi Teatajast).

UUS: 2015. a detsembris kinnitati ja 2016.a I kvartali jooksul on kavas algatada (või on juba algatatud, aga veel käimas) järgmiste toetuse andmise tingimuste ametlik kooskõlastamine:

NrOPMeetme tegevuse numberToetuse andmise tingimuste õigusakti nimetusRakendus-skeemValitse-misalaStaatus
1ÜKP1.3.2Koolide IKT taristuToetus RA tegevuseksMKMAmetlikul kooskõlastamisel
2ÜKP2.2.1Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenusedAvatud taotlemineSOMVälja töötamisel I kv 2016
3ÜKP4.1.3Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss“Avatud taotlemineHTMKinnitatud dets 2015
4ÜKP4.2.1Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine, RITAtoetus RA tegevuseksHTMKinnitatud dets 2015
5ÜKP4.2.3TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades, NUTIKAStoetus RA tegevuseksHTMAmetlikule kooskõlastamisele jaan 2016
6ÜKP4.3.1Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamineAvatud taotlemineKKMAmetlikule kooskõlastamisele veebr 2016
7ÜKP4.3.2Energia- ja ressursiauditite läbiviimineAvatud taotlemineKKMAmetlikule kooskõlastamisele veebr 2016
8ÜKP4.4.1Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeedeAvatud taotlemineMKMJõustunud jaan 2016
9ÜKP4.4.1Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetuse andmise tingimused ja kordAvatud taotlemineMKMAmetlikul kooskõlastamisel
10ÜKP5.1.7Turismiettevõtete ärimudelite arendamineAvatud taotlemineMKMEIS kooskõlastus  I kv 2016
11ÜKP5.1.8Väikesadamate võrgustiku arendamise toetuse andmise tingimusedAvatud taotlemineMKMAmetlikul kooskõlastamisel
12ÜKP5.1.8Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamineAvatud taotlemineMKMEIS kooskõlastus  I kv 2016
13ÜKP5.2.2Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseksToetus rahastamisvahendileMKMAmetlikul kooskõlastamisel
14ÜKP5.4.1Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise tingimused ja kordAvatud taotlemineRMAmetlikule kooskõlastamisele veebr 2016
15ÜKP6.1.2Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamineToetus RA tegevuseksMKMAmetlikul kooskõlastamisel
16ÜKP6.2.4Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemelAvatud taotlemineMKMEIS kooskõlastus  II kv 2016
17ÜKP6.3.1Tänavavalgustuse taristu renoveerimineAvatud taotlemineMKMEIS kooskõlastus  II kv 2016
18ÜKP7.2.3Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamineToetus RA tegevusteksKKMAmetlikule kooskõlastamisele veebr 2016
19ÜKP8.1.1, 8.1.2, 8.1.5Looduskaitse investeeringudAvatud taotlemineKKMAmetlikule kooskõlastamisele jaan 2015
20ÜKP8.1.8Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendidToetus RA tegevusteksKKMJõustus dets 2015
21MAK3.1Toidukvaliteedikavades osalemise toetusAvatud taotlemineMEMAmetlik kooskõlastus veebr 2016
22MAK3.2Toidukvaliteedikava raames toodetud tootega seotud teavitamise ja müügiedenduse toetusAvatud taotlemineMEMAmetlik kooskõlastus jaan 2016
23MAK4.4Kiviaia taastamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kordAvatud taotlemineMEMAmetlik kooskõlastamine läbitud, jõustub jaan 2016
24EMKF3.4Algatusrühma koostöötegevusedToetus RA tegevusteksMEMEIS kooskõlastus  I kv 2016
25EMKF4.3Turustusmeetmed – uute turgude leidmise ning teavitus- või tutvustuskampaaniate läbiviimise toetusToetus RA tegevusteksMEMEIS kooskõlastus  I kv 2016