artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2023

laine
3. aprill 2023
Foto:

2023. aasta esimene kvartal on olnud uuenduslik: tööd alustas uus huvikaitse juht Marcus Ehasoo, toimusid Riigikogu valimised ja tõusid esile teemad, millega varasemalt pole Vabaühenduste Liit sellisel määral tegelenud.

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise teemad on jõudnud ka vabaühendusteni. Rahvusvahelise Moneyval´i Eesti raporti järgi on riigis vajakajäämisi MTÜde teadlikkuses rahapesu teemadel, samuti pole riik teinud piisavalt selleks, et teadlikkuse tõstmisega tegeleda ja seadusandlust parandada. Vabaühenduste Liit räägib antud teemas aktiivselt kaasa, et tulevased seadusemuudatused ei saa uueks vahendiks kuidas vabaühendusi oma töödes ja tegemistes takistada.

Toimusid Riigikogu valimised. Tänaseks on Riigikogu uus koosseis kinnitatud ning lähemale astutakse ka koalitsioonileppe sõlmimisele. Enne valimisi küsis Vabaühenduste Liit erakondadelt küsimusi vabakonna teemadel, millele osa erakondi ka oma vastused andis, nendega on võimalik tutvuda siin. Lisaks tegime kiiranalüüsi avalikult kättesaadavate erakondade Riigikogu platvormide kohta, kus võtsime fookusesse vabakonna teemad ja avatud valitsemise. Rõõm oli tõdeda, et pea kõigi erakondade platvormides oli midagi, mis vabakonda puudutasid. Samas jäi loosungite pinnalt segaseks kas erakonnad on siiski päris täpselt aru saanud, mis on kodanikuühiskond ja millist rolli see riigis mängib. Edasi tuleb aga tegeleda sellega, et uus koalitsioon antud teemat selja taha ei jätaks ning arendada sisulist koostööd nii Riigikogu kui valitsusega kodanikuühiskonna teemadel.

Koordineerisime taas ka valimiste valvurite tööd, üheksa vabatahtlikku valvurit jälgisid, kuivõrd erakondade kampaaniad valimiste heale tavale vastasid. Valimiste-eelsel perioodil koostasid valvurid neli hea valimistava rikkumiste edetabelit ja kommenteerisid kampaaniategevusi meedias. Valimiste valvurite kokkuvõtlikke mõtteid saab lugeda siin.

Nügime edasi ka avatud valitsemise suunal. Augustis kogunenud avatud valitsemise ekspertrühm sai valmis avatud valitsemise edendamise teekaardi. Seal leidub põnevaid soovitusi, mida tasub huvikaitsega tegelevatel ühendustel teada. Käib ka ühine hoogne ettevalmistus septembris toimuvaks avatud valitsemise tippkohtumiseks. Ka avatud valitsemise partnerluse tegevuskava analüüs on vahepeal peaaegu valmis saanud ja kõik avatud valitsemise võrgustiku liikmed said võimaluse enne lõpliku avaldamist ka raportit kommenteerida. Avatud valitsemise edendamisel on heaks abiliseks Riigikantselei Koosloomeranits.

Aastavahetuse kandis oli ka EKAKi komisjonil aktiivne periood, sest arutleti KÜSKi põhikirja muutuste üle ja valiti ka uusi nõukogu liikmeid. Uus nõukogu on tänaseks juba kogunenud ja ka eelarve kinnitanud. Lisaks kohtus korra ka Avatud Riigivalitsemise arengukomisjon, kus peamiseks teemaks oli AVP tippkohtumine, lõppevad ja algavad rahastusmeetmed ja nende tulemused.

Vabaühenduste Liit hakkab korraldama huvikaitse koolitusi tervisedenduse valdkonnale. Vabaühenduste Liit võitis Tervise Arengu Instituudi korraldatud hanke, mille raames pakutakse tervisedenduse valdkonnaga kokkupuutuvate KOV-ide töötajatele ja spetsialistidele võimalust osaleda huvikaitse koolitusel, et oma sõnumeid ja eesmärke veel paremini sõnastada ja jõustada. Koolitused toimuvad 2023. ja 2024. aastal Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Rakveres. Vabaühenduste Liit peab väga oluliseks kohaliku tasandi huvikaitse võimekuse tõstmist, mistõttu peame oluliseks ka omalt poolt sellesse panustada.

Üheks tegevuskava eesmärgiks on strateegilise partnerluse arendamine järgmistesse ministeeriumitesse. Tänaseks on tehtud kokkuvõtted varasematest kogemustest strateegilise partnerluse integreerimisel Haridus- ja teadusministeeriumis, Sotsiaalministeeriumis ja Siseministeeriumis, mistõttu on aeg liikuda selles suunas, et strateegilist partnerlust rakendavate ministeeriumide arv järk-järgult kasvaks. Valmistame ette materjale ning suhtleme avaliku sektoriga, et kaardistada võimalikud uued ministeeriumid ning perspektiivi strateegilise partnerluse kasutusele võtuks.

MTÜ raha platvormi on lisatud 2019. ja 2020. aasta informatsioon riigieelarveliste eraldiste kohta. MTÜ raha platvormi eesmärk on võimaldada lihtsat ülevaadet vabaühenduste riigieelarvelise rahastamise kohta, samuti on võimalik leida informatsiooni sellest, milliste tegevuste jaoks avalik sektor raha jaganud on. Mahukast andmebaasist leiab enamuse vabaühendustest, kes riigieelarvelist toetust konkreetsetel aastatel saanud on.

Eesti 2035 tegevuskava sai üle vaadatud ja uuendatud. Selle raames on toimunud ka informatsiooni jagamine seoses Euroopa Liidu struktuurifondide taotlemisvõimalustega. Täpsemat infot voorude ja strateegiliste teemade kohta on võimalik leida siit. Vabariigi Valitsus kinnitas 23. veebruaril Heaolu arengukava 2023-2030, mis seab pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks ning määrab nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad. Arengukavaga on võimalik tutvuda siin.

Märtsi keskel kohtus Sidusa Eesti arengukava 2021-2030 juhtkomisjon ning Siseministeeriumi, Välisministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad tegid ülevaate oma valdkondade olulisematest saavutustest ja edasistest plaanidest. Sel aastal veab arengukava tegemisi Kultuuriministeerium, aprillis saadetakse juhtkomisjonile 2022. a tulemusaruande kavand ning järgmine kohtumine toimub aasta teises pooles.

Vabatahtlike kaasajate võrgustik kohtus märtsi lõpus, et arutleda sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamise ja täpsemalt Vabatahtliku Seltsilise projekti lõppemise üle. Annetuste kogujad uurisid mulluste tegevuste rahulolu ja seadsid plaane tänavuseks, ees on ootamas püsiannetaja teemalised seminarid aprillis ning esimesed ettevalmistused annetamistalguteks. Huvikaitse organisatsioonide võrgustikuga pole ka vahepeal tegeleda jõudnud. Ehk järgmise kvartali jooksul.

Veel valmistame ette EKAKi 20. aastapäeva tähistamiseks korraldatavad kodanikuühiskonna foorumit, kuhu ootame kõiki vabaühendustega seotud inimesi kaasa rääkima, kust tuleb vabadus, mis piirab kodanikuruumi ja mis on vabaühenduste roll meie ühiskonnas.

Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab marcus@heakodanik.ee.